Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Motivácia zamestnancov - semestrálna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40752
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
1 435 x
Autor:
smutna68
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Motivácia a stimulácia je ako hnací motor, ktorý potrebuje každý z nás k uspokojovaniu svojich nielen ľudských potrieb, ale aj pracovných podmienok. Henrieta Priglová (2007, s. 12) uvádza, že je to „ zložitá, komplexná a cieľavedomá snaha manažéra a celého vedenia podniku vytvárať také pracovné prostredie a atmosféru, ktoré napomôžu uspokojovať vnútorné ašpirácie, potreby, záujmy zamestnancov a ktoré budú stimulovať ich konanie žiadúcim spôsobom a odvádzať efektívnu prácu.“ Väčšina zamestnancov sa dnes popri výške platu zaujíma aj o to, čo sa od nich očakáva, majú záujem konzultovať problémy s nadriadeným a chcú mať pocit, že práca, ktorú vykonávajú má reálny význam. Na výsledky práce organizácie má značný vplyv zapájanie pracovníkov do práce a života organizácie, ich aktívna spoluúčasť na rozhodovaní a zainteresovanosti na celkových výsledkoch organizácie. Pracovník s motiváciou pracuje lepšie, ako ten, čo ju nemá. Je zároveň známe, že ľudia sú ochotní pracovať, keď vidia, že ich práca je ocenená. „Kľúčom k úspechu je skutočne motivácia ľudí.“ (Mikuláš Sedlák, 1997, s. 360)
Pre každého jedinca je charakteristický určitý relatívne stály súbor motívov, ktorý sa obyčajne označuje ako motivačný systém osobnosti. Je usporiadaný hierarchicky, jednotlivé motívy v ňom nemajú rovnakú váhu. Niektoré z nich vystupujú viac do popredia, čo závisí na ich vzťahu k centru osobnosti. Motivačný systém sa vytvára behom života jedinca a nie je úplne konzistentný. V chovaní každej osoby sa môžu prejavovať značné výkyvy. Konzistentnosť a integrácia motivačného systému je v priamej súvislosti s konzistenciou a integráciou osobnosti ako celku.

Kľúčové slová:

motivácia

rozhodovanie

motivačné teórie

faktory pracovnej motivácieObsah:
 • Úvod 3
  1 Motivácia - teoretické vymedzenie pojmov 4
  2 Motivačné teórie 4
  2.1 Teórie potrieb 5
  2.2 Teórie motivačného procesu 7
  3 Motivačné programy 8
  4 Faktory pracovnej motivácie 8
  5 Dôležitosť faktorov pre motiváciu 10
  6 Metódy prieskumu 12
  Záver 14
  Použitá literatúra 15

Zdroje:
 • KOLLÁRIK, Teodor. 2002. Sociálna psychológia práce. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 190 s. ISBN 80-223-1731-4
 • KUZMIŠINOVÁ, Viera. 2004. Personálny manažment pre učiteľské špecializácie. Prešov: Prešovská univerzita, 180 s. ISBN 80-8068-268-2
 • LENICKÁ, Tatiana. 2003. Hlavnou príčinou straty zamestnancov sú stále peniaze. In Národná obroda, 21. 10. 2003, príloha na 43. týždeň, s. 13
 • LETOVANCOVÁ, Eva. 2002. Psychológia v manažmente. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 164 s. ISBN 80-223-1725-X
 • OLEXOVÁ, Cecília. BOSÁKOVÁ, Mária. 2006. Motivácia a spokojnosť zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. ISSN-1335-8316, roč. 2006, č. 7, str. 184-192
 • PRIGLOVÁ, Henrieta. 2007. Analýza motivačnej štruktúry a motivačných preferencií zamestnancov v podniku. In Manažment v teórii a praxi. ISSN 1336-7137, roč. 3, č. 1-2, str. 12-19
 • SEDLÁK, Mikuláš. 1997. Manažment. Bratislava: ELITA, 456 s. ISBN 80-8044-015-8