Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
45 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43758
Posledná úprava
13.02.2014
Zobrazené
3 708 x
Autor:
sandra.garaiova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Medzinárodný marketing je proces, ktorého cieľom je optimalizácia zdrojov a vyhľadávanie príležitosti na svetovom trhu. Je zameraný na zlepšenie možnosti uplatenia produktov na zahraničných trhoch, čo vedie k uspokojeniu potrieb a želaní zahraničných zákazníkov. Spoločnosť, ktorá chce preniknúť na zahraničné trhy, musí realizovať výskum zahraničného trhu a segmentáciu, výber cieľového trhu, medzinárodný marketingový mix a voliť formu vstupu na zahraničný trh.
Jedným z hlavných úspechov spoločnosti Mcdonald`s na medzinárodnom, resp. globálnom trhu je forma vstupu na trh prostredníctvom franchisingu. Súčasťou práce je charakteristika a história spoločnosti Mcdonald`s, jej ciele, mikroprostredie a marketingový mix. V práci sú rozobrané dve krajiny - USA a Česká republika, v ktorých spoločnosť pôsobí a porovnáva sa ich makroprostredie, interkulturálne rozdiely, Hofstedeho kritéria, motívy internacionalizácie a indexy podnikateľského prostredia.

Kľúčové slová:

Mcdonald`s

medzinárodný marketing

franchising

marketingový mix

SWOT analýza

USA

Česká republikaObsah:
 • Úvod
  1. Profil spoločnosti
  1.1 História spoločnosti
  1.2 Filozofia spoločnosti
  1.3 Ciele spoločnosti
  1.4 Orientácia v medzinárodnom marketingu
  1.5 Metóda vstupu na zahraničné trhy - Franchising
  2. Charakteristika odvetvia
  3. Marketingové prostredie
  3.1 Mikrosprostredie
  3.1.1 Interné mikroprostredie
  3.1.1.1 Hlavný manažéri v Českej Republike
  3.2.1 Externé mikroprostredie
  3.2.1.1 Dodávatelia - ČR
  3.2.1.2 Dodávatelia - USA
  3.2.1.3 Zákazníci
  3.2.1.4 Konkurencia
  3.2.1.5 Verejnosť
  3.2.1.5.1 Interná verejnosť
  3.2.1.5.2 Externá verejnosť
  3.2 Makroprostredie - ČR
  3.2.1 Prírodné a geografické prostredie
  3.2.2 Demografické prostredie
  3.2.3 Politické prostredie
  3.2.4 Ekonomické prostredie
  3.2.5 Technologické prostredie
  3.3 Makroprostredie - USA
  3.3.1 Prírodné a geografické prostredie
  3.3.2 Demografické prostredie
  3.3.3 Politické prostredie
  3.3.4 Ekonomické prostredie
  3.3.5 Technologické prostredie
  4. Indexy podnikateľkého prostredia
  4.1 GCI - Global Competitiveness Index
  4.2 CPI - Corruption Perceptions Index
  5. Segmentácia zahraničných trhov
  5.1 Trh Českej republiky
  5.2Trh USA
  6. SWOT analýza spoločnosti McDonalds
  6.1 Silné a slabé stránky
  6.2 Príležitosti a riziká
  7. SWOT analýza produktu Big Mac
  7.1 Silné a slabé stránky
  7.2 Príležitosti a riziká
  8. Interkulturálne rozdiely
  8.1 Kultúra USA
  8.2 Kultúra ČR
  9. Hoftedeho kritéria
  9.1 Porovnaie USA a ČR
  9.3 Hoftedeho kultúrne dimenzie v ČR
  9.2 Hoftedeho kultúrne dimenzie v USA
  10. Motívy internacionalizácie
  10.1 ČR
  10.2 USA
  11. Marketingový mix
  11.1 Produktová politika
  11.2 Cenová politika
  11.3 Distribučná politika
  11.4 Komunikačná politika
  11.5 Personálna politika
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje: