Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Analýza vplyvov hluku vo vnútornom prostredí budov na človeka

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38458
Posledná úprava
09.10.2011
Zobrazené
1 468 x
Autor:
maria.klimkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Hlavným cieľom tejto práce je analýza vplyvov hluku vo vnútornom prostredí budov na človeka.

V súčasnej rýchlo sa vyvíjajúcej dobe sa kladie stále väčší dôraz na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Ich ochrana sa aplikuje prostredníctvom rôznych právnych predpisov, ku ktorým patria aj právne predpisy zamerané na ochranu pred hlukom.

Dôležitými právnymi aktmi v tomto smere sú aj nariadenia vlády, ktoré pojednávajú o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s hlukom. Ustanovujú požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s hlukom, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu. Vzťahujú sa aj na činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku. Požiadavky ustanovené týmito nariadeniami vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku.

Človek je čoraz väčšmi vystavený meniacej sa zvukovej kulise vo všetkých svojich prostrediach (na pracovisku, doma, na ulici, ale aj vo voľnej prírode). Každoročne sa zvyšuje hladina hluku v priemere o 1 dB.

Kľúčové slová:

hluk

vplyv

definícia hluku

meranie hlukuObsah:
 • Úvod 1
  1 Charakteristika zvuku 2
  2 Definícia hluku 2
  2.1 Rozdelenie hluku 3
  3 Príčiny hluku 6
  3.1 Rozdelenie zdrojov hluku 6
  3.1.1 Hluk zo stavebnej činnosti 7
  3.1.2 Hluk z dopravy 8
  3.1.3 Hluk z priemyselnej činnosti 8
  3.1.4 Komunálny hluk 8
  4 Meranie a hodnotenie hluku 9
  5 Metódy znižovania hluku 13
  5.1 Primárne opatrenia proti hluku 14
  5.2 Sekundárne opatrenia proti hluku 14
  5.3 Organizačné opatrenia proti hluku 15
  5.4 Použitie osobných ochranných pomôcok 15
  Záver 16
  Použitá literatúra 17

Zdroje:
 • Mesároš, M., Panchartková, J., Panchártek, R., Tichánek, S., Skácel, M.,: Ekológia II, 1994, VVŠL gen. M. R. Štefánika, Košice, 1994, 145 s
 • Nariadenie vlády SR č.339/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii
 • STN ISO 1996-1:2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania