Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4253
Posledná úprava
09.08.2017
Zobrazené
4 541 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Téma mojej seminárnej práce je analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava, ktorý zabezpečuje vzdelávanie a overovanie odbornej a psychologickej spôsobilosti na výkon práce v železničnej prevádzke. V nasledujúcich kapitolách som sa snažila prakticky aplikovať získané vedomosti z teórie strategického marketingu a pozrieť sa ako sa tieto premietajú do konkrétnych činností mnou vybranej firmy.
Prvé kapitoly sa zaoberajú definovaním hierarchických stratégií a situačnou analýzou na základe, ktorých som identifikovala kritické faktory úspechu, z ktorých sú snáď najdôležitejšie nepružný motivačný systém a nízke investície do vzdelávacích technológií, ktoré môžu v budúcnosti ÚIVP Bratislava ohroziť z hľadiska jej prosperity. Takisto som definovala aj kľúčové faktory úspechu, z ktorých najdôležitejšie sú poverenie na vykonávanie vzdelávacej činnosti, vzdelávanie s dlhou tradíciou a celoslovenská pôsobnosť.
Ďalšia kapitola sa venuje analýze konkurencie. V rámci nej je dôležité spomenúť, že v súčasnosti ÚIVP Bratislava má monopolné postavenie. Na svoju činnosť je poverená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií. Ale práve v súčasnej dobe, niekoľko rokov po rozdelení unitárnych Železníc Slovenskej republiky a s tendenciami zjednotiť legislatívu vzniká hrozba vstupu potenciálnej konkurencie. Zvláštny poznatok, ku ktorému som dospela pri písaní tejto práce je, že ÚIVP Bratislava už v súčasnej dobe podnikajú kroky na odvrátenie hrozby potenciálnej konkurencie, čiže sa jej obávajú. Ale na druhej strane sú v očakávaní z dôvodu zvýšenia motivácie svojich pracovníkov vyplývajúcej z porovnania s inými konkurenčnými subjektami.
Seminárna práca tiež obsahuje analýzu odvetvia, v ktorom ÚIVP Bratislava pôsobí, analýzu zákazníkov, z ktorej vyplynulo, že ÚIVP Bratislava nemá v súčasnosti žiadnych potenciálnych zákazníkov, pretože akonáhle subjekt vstúpi na železničnú dopravnú cestu Slovenskej republiky, tak sa stane zákazníkom ÚIVP Bratislava. Ďalej som sa zaoberala tým ako sa v tejto firme riadia vzťahy so zákazníkmi.
Ďalšia kapitola načrtáva pohľad na ÚIVP Bratislava z hľadiska uplatňovaných stratégií trhového podielu, kde táto firma má v súčasnosti pozíciu trhového vodcu a toto svoje dominantné postavenie by si chcela aj naďalej udržať. Potenciálna konkurencia, ktorou je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a Železničná spoločnosť Slovensko a.s. by sa nesnažili o narúšanie rovnováhy na trhu, preto v budúcnosti budú využívať stratégie spolupútnikov. Z hľadiska špecifických čŕt ÚIVP Bratislava nebudú mať v budúcnosti žiadne firmy tendenciu využívať stratégie vyzývateľov a štrbinárov.
Seminárna práca takisto obsahuje analýzu vnútornej organizačnej štruktúry a marketingového útvaru.
Posledné kapitoly sú zhrnutím poznatkov z celej práce, ktoré vyústili do zostavenia strategického plánu na dlhšie obdobie a následného zostavenie marketingového plánu, v ktorom sa uvádza smerovanie ÚIVP Bratislava v časovom horizonte jedného roka. Odrážajú sa v nich analýzy predchádzajúcich kapitol a takisto návrhy konkrétnych stratégií, ktoré by ÚIVP Bratislava mohlo uplatňovať pri svojej ďalšej činnosti.

Kľúčové slová:

železničná doprava

vzdelávanie

psychológia

mikroprostredie

konkurencia

firma

portfólioObsah:
 • 1. Úvod 4
  2. Charakteristika firmy 5
  2.1 História firmy 5
  2.2 Základná charakteristika firmy 5
  3. Hierarchické definície stratégie 6
  4. Situačná analýza 7
  4.1 Faktory ovplyvňujúce vonkajšie prostredie 7
  4.2 Externé mikroprostredie 7
  4.3 Analýza vnútorného potenciálu firmy na základe metódy VRIO 8
  4.4 Hodnotový reťazec 9
  4.5 Identifikácia kritických a kľúčových faktorov úspechu 10
  4.6 SWOT analýza 11
  5. Analýza konkurencie 12
  5.1 Identifikovanie aktuálnych a potenciálnych konkurentov 12
  5.2 Ciele potenciálnych konkurentov 12
  5.3 Stratégie presadzované potenciálnymi konkurentmi 12
  5.4 Identifikovanie silných stránok potenciálnych konkurentov 12
  5.5 Slabé stránky potenciálnej konkurencie 13
  5.6 Odhad pravdepodobného správania potenciálnych konkurentov a ich reagovania na zmeny trhu 13
  5.7 Konkurenčné stratégie, ktoré ÚIVP Bratislava uplatňuje voči potenciálnym konkurentom 13
  6. Analýza odvetvia 14
  6.1 Hybné sily konkurencie v odvetví 14
  6.2 Forma trhu 16
  6.3 Štádium vývoja trhu 16
  6.4 Rovnováha súťaže 17
  7. Analýza zákazníkov a zákaznícke stratégie 17
  7.1 Model „5W“ 17
  7.2 ABC - analýzy zákazníkov 18
  7.3 Segmentačná analýza 19
  7.4 Zákaznícke stratégie 20
  8. Riadenie vzťahov so zákazníkmi 20
  9. Stratégie trhového podielu 21
  9.1 Stratégie trhových vodcov 21
  9.2 Stratégie spolupútnikov 23
  10. Vnútorná organizačná štruktúra podniku a organizačná štruktúra marketingu v ÚIVP Bratislava 23
  11. Strategický plán 25
  12. Marketingový plán 27
  13. Portfólio analýzy 30
  13.1 Portfólio analýza pomocou BCG matice 30
  13.2 Multifaktorová portfólio matica GE 31
  13.3 Portfólio matica životného cyklu 32
  14. Stratégie marketingového mixu 32
  15. Výrobkové stratégie v závislosti od štádia životného cyklu 33
  16. Záver a odporúčania 34
  17. Použitá literatúra 35

Zdroje:
 • Kita, J. a kol.: Marketing.3.prepracované a doplnené vydanie.Bratislava:IURA EDITION, 2005, 432 s. ISBN 80-8078-049-8
 • Lesáková, D. a kol: Strategický marketingový manažment, 1. vydanie.Hronský Beňadik: NETRI, 2004, 264s. ISBN 80-968904-8-4
 • Organizačný poriadok ÚIVP Bratislava a interné predpisy pre prácu v železničnej prevádzke poskytnuté Riaditeľom ÚIVP Bratislava k nahliadnutiu