Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Analýza situácie vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13216
Posledná úprava
04.11.2020
Zobrazené
1 360 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vody znečistené ľudskou činnosťou (v domácnostiach, v komunálnom hospodárstve, priemysle a poľnohospodárstve), ako aj zrážkové vody treba pred vypustením do recipientu alebo zneškodnením priamo na pozemku primerane prečistiť. Recipientami použitých (odpadových) vôd sú prevažne povrchové vody, zriedkavejšie aj horné vrstvy pôdy alebo podzemné vody.
Zabráni sa tým nielen zdravotným závadám a estetickým chybám, ale aj hospodárskym škodám a nežiadúcim zmenám v recipiente, ktoré sa prejavujú zmenou vzhľadu recipientu a jeho okolia, únikom nepríjemných zápachov, ako aj zánikom biologického života v recipiente. Vnikanie organických a minerálnych nečistôt do povrchových vôd sťažuje, alebo priamo znemožňuje využitie týchto vôd na rekreačné účely, rybolov, atď.
Znečistené tečúce vody môžu ovplyvňovať recipient mnoho kilometrov pod miestom vtoku odpadových vôd. Odpadové vody alebo znečistené povrchové vody môžu prenikať do podzemných vôd a sú príčinou zníženia ich hodnoty ako zdrojov zásobovania obyvateľstva a priemyslu vodou.
Zneškodňovanie odpadových vôd, a tak predchádzanie nepríjemným účinkom, ktoré spôsobujú v prírodných vodách a v prírodnom prostredí, zakladá sa na ich odkanalizovaní a čistení v rozsahu zabezpečujúcom udržanie správnej kvality povrchových tokov, vymedzenej zákonom a triedou čistoty recipientu.
Cieľom tejto práce je navrhnúť v súlade s poznatkami technického pokroku modernizáciu čistenia odpadových vôd, tak aby negatívne neovplyvňovala životné prostredie a aby bola zabezpečená dostatočná kapacita pre nepretržité odvádzanie a čistenie odpadových vôd, a to výmenou mechanicko-biologickej čistiarne za biologickú.
...

Kľúčové slová:

VVS

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

analýza

vízia

ciele spoločnosti

politika kvality

ČOV

čistiareň odpadových vôd

voda

kanalizácia

verejná kanalizácia

odpadová vodaObsah:
 • Úvod 2
  I. Teoretické východiská 3
  1. Základné pojmy 3
  II. Analýza situácie vo VVS, a. s. 6
  2. Profil spoločnosti 6
  2.1 História spoločnosti 7
  2.2 Predmet činnosti podniku 7
  2.3 Vízia 9
  2.4 Ciele spoločnosti 10
  2.5 Politika kvality 10
  2.6 Životné prostredie 11
  2.7 ČOV - systém čistenia odpadových vôd 12
  3. Odštepný závod Trebišov 13
  3. 1. Výroba a dodávka pitnej vody 13
  3.2 Odvádzanie a čistenie opadových vôd 14
  4. ČOV Veľké Kapušany 14
  4.1 Kapacita ČOV 15
  4.2 Objekty ČOV 16
  4.3 Technológia čistenia odpadových vôd 18
  5. Ukazovatele znečistenia a metodika ich stanovenia 20
  5.1 Laboratórna kontrola, odber vzoriek a ich vyhotovenie 20
  5.2 Vyhodnotenie ukazovateľov znečistenia 22
  III. Návrhová časť 24
  6. Návrh biologickej čistiarne odpadových vôd 24
  6.1 Technológie čistenia odpadových vôd na biologickej ČOV 25
  6.2 Vyhodnotenie ukazovateľov znečistenia pre biologickú ČOV 26
  Záver 28
  Použitá literatúra 29
  Prílohy

Zdroje:
 • 1. W. Moloniewiczová, T. Sedzikowski, T. Bonikowski: Malé čistiarne odpadových vôd, Alfa 1984
 • 2. Prevádzkový poriadok, ČOV Veľké Kapušany, 1998
 • 3. http://www.vvs-as.sk