Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Analýza spoľahlivosti ľudského faktora - ORGANIZAČNÁ SMERNICA

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
2,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42636
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
570 x
Autor:
ivana.jasanova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Organizačná smernica koho učí Želežník bude to potrebovať ako projekt.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Účel

a. Táto organizačná smernica (ďalej len „OS“) stanovuje všeobecné zásady prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce v spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. (ďalej len „TEKO, a.s.“).
b. Účelom OS je zabezpečiť plnenie požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Stanovenie zodpovednosti, právomoci a postup pre zabezpečenie plnenia úloh integrovaného systému manažérstva v oblasti BOZP pre TEKO, a.s.

Kľúčové slová:

smernica

bezpečnosť

spoľahlivosť

BOZP

smernicaObsah:
 • O B S A H
  1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1.1 Účel
  1.2 Súvisiaca dokumentácia
  2 Rozsah záväznosti
  3 POJMY A POUŽItÉ SKRATKY
  3.1 Definície a vymedzenie pojmov
  3.2 Použité skratky
  4 Proces analýzy spoľahlivosti ľudského faktora
  4.1 Analýza ľudského faktora
  4.1.1 Cieľ procesu analýzy a hodnotenie ľudského faktora
  4.1.2 Zdroje potrebné k realizácii procesu prevádzkovania vyhradených technických zariadení
  4.1.3 Monitorovanie a meranie
  4.1.4 Identifikácia ľudských chýb
  4.1.5 Aktualizácia a posúdenie požiadaviek a zákonných predpisov
  4.1.6 Kontrola a hodnotenie ľudskej chyby
  4.2 Osoby zodpovedné za analýzu spoľahlivosti
  4.2.1 Bezpečnostný technik
  4.2.2 Vedúci BOZP
  Vedúci BOZP, ktorý zodpovedá za:
  4.2.3 Vykonávateľ kontrol
  4.2.4 Vedúci zamestnanci :
  5 Zodpovednosť a spolupráca
  6 Záverečné ustanovenia
  7 Zoznam príloh
  Prílohy
  Príloha č. 1 Formulár - „Zápis z kontroly“
  Príloha č. 2 Najčastejšie identifikované chyby, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť
  Príloha č. 3 Preventívne a nápravné opatrenia
  Príloha č. 4 Dotazník na posúdenie rizík pri práci
  Príloha č. 5 Mapa procesov
  Príloha č. 6 Rozpísanie procesu M1
  Príloha č. 7 Mapa procesov