Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov

«»
Prípona
.rar
Typ
prezentácia
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43709
Posledná úprava
12.02.2014
Zobrazené
1 689 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
DEĽBA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

REÁLNE ROZDELENIE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV


Predmetom občianskoprávnych vzťahov môžu byť tiež aj byty a nebytové priestory , ktoré ako reálne časti bytového domu sú samostatným predmetom vlastníckeho práva , a teda sú samostatnou nehnuteľnou vecou v právnom zmysle. Pritom spoločné časti domu , a to aj pozemok , sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov príslušného bytového domu. Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť , ktoré sú určené na spoločné užívanie a spravidla sa nemôžu reálne rozdeliť medzi vlastníkov alebo nájomcov v dome. Príslušenstvom domu sa rozumejú časti domu určené na spoločné užívanie podobne ako spoločné časti domu , s rozdielom že <...

Kľúčové slová:

Deľba stavebných objektov

Súdne inžinierstvo

vzduch

obvodové konštrukcie

osvetlenieObsah:
 • 2. Všeobecná časť
  3. Reálne rozdelenie veci
  4. Reálna deľba z hľadiska statického posudzovania
  5. Reálna deľba z hľadiska teplotechnického posudzovania
  6. Reálna deľba z hľadiska ochrany pred nepiaznivými Účnkami hluku a vibrácií
  7. Reálna deľba z hľadiska osvetlenia
  8. Reálna deľba z hľadiska požiarneho posudzovania
  9. Záver
  10. Použitá literatúra

Zdroje:
 • 1) Občiansky zákonník číslo 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov
 • 2) Zajac,J.: Stavebná fyzika - vybrané state pre znalcov. ES ŽU Žilina 1997
 • 3) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • 4) Zajac,J.: Konštrukcie pozemných stavieb
 • 5) Kucbel - Požiarna ochrana budov
 • 6) Stavebné tabuľky 1996/97
 • 7) STN 73 4301 - Budovy na bývanie
 • 8) STN 73 0540 Zmena 5 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov - názvoslovie , požiadavky a kritéria
 • 9) STN 73 0542 Zmena 1 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov - vlastnosti materiálov a konštrukcií
 • 10) STN 73 0549 Zmena 1 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov - výpočtové metódy
 • 11) STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia
 • 12) STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií
 • 13) Zákon číslo 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení zákona číslo 103/1990 Zb., a zákona číslo 262/1992 Zb.
 • 14) Zákon číslo 237/2000 Zz. ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 50/1976 Zb., o územnom plánovaní