Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Ekonomika - Rozbor problematiky vecného bremena - prezentácia

«»
Prípona
.rar
Typ
prezentácia
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43714
Posledná úprava
12.02.2014
Zobrazené
1 149 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vecné bremena - rozdelenie, možnosti vzniku vecných bremien

Kľúčové slová:

vecné bremeno

riziko

charakter

zaťaženie

vlastníctvoObsah:
 • 1. Úvod
  2. Predmet vecného bremena
  3. Vývoj vecného bremena
  4. Možnosť vzniku vecného bremena
  5. Povinný a oprávnený
  6. Náležitosti (postupy) obsahu zmlúv
  7. Vyznačenie vecného bremena v katastri nehnuteľnosti
  8. Spôsoby zániku vecného bremena
  9. Vecné bremeno zriadené za odplatu - oceňovanie vecných bremien
  11. Záver
  12. Použitá literatúra:

Zdroje:
 • (1) Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • (2) Zákon č. 72/1994 Zb., ktorým sa upravujú niektoré spoluvlastnícke vzťahy k budovám a niektoré vlastnícke vzťahy k bytom a nebytovým priestorom, a doplňujú niektoré zákony (zákon o vlastníctve bytov), v znení neskorších predpisov.
 • (3) Zákon č. 265/1992 Zb., o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, v znení neskorších predpisov.
 • (4) Zákon NR SR č. 162/1995 Z.z., o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
 • (5) Vyhláška Úradu geodézie a kartografie č.79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.162/1995 Z.z.
 • (6) Zákon č. 110/1964 Zb., o telekomunikáciach, v znení neskorších predpisov.
 • (7) Zákon č. 79/1957 Zb., o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), v znení neskorších predpisov.
 • (8) Zákon č. 79/1987 Zb., o výrobe, rozvode a spotrebe tepla, v znení neskorších predpisov.
 • (9) Zákon č. 67/1960 Zb., o výrobe, rozvode a využití vykurovacích plynov (plynárenský zákon), v znení neskorších predpisov.
 • (10) Vládne nariadenie č. 29/1973 Zb., o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemného potrubia pre pohonné látky a ropu.
 • (11) Zákon č. 138/1973 Zb., o vodách, v znení neskorších predpisov.
 • (12) Zákon č. 130/1974 Zb., o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, v znení neskorších predpisov.
 • (13) Bičovský, J. - Holub, M.: Občan a vlastníctvo v čs. právnom poriadku. Panorama, Praha 1985.
 • (14) Holub, M. - Bičovský, J. - Wurstová, J.: Nové susedské práva. Panoráma, Praha, 1990.
 • (15) Bičovský, J. - Holub, M.: Občiansky zákonník. Linde, Praha, 1991.
 • (16) Kindl, M.: K niektorým problémom výkladu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. In: Právo a zákonnosť č. 10/1991, Praha, 1991.