Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Študijný materiál z predmetu Podnikové financie

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8215
Posledná úprava
07.02.2018
Zobrazené
1 413 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sylabus

1. Charakteristika podnikových financií a finančná politika podniku. Finančná politika podniku a ciele podnikateľskej činnosti. Finančné ciele podniku. Finančné rozhodovanie podniku. Základné kategórie využívané pri finančnom rozhodovaní podniku: cash flow, časová hodnota peňazí, úroková miera, riziko a neistota. Úloha finančného manažéra v podniku.
2. Financovanie podniku. Finančné potreby a finančné zdroje podniku. Štruktúra finančných zdrojov podniku.
3. Získavanie vlastného kapitálu z externých zdrojov. Akcie a ich typy, kmeňové a prioritné akcie. Technika emisie akcií.
4. Získavanie vlastného kapitálu z interných zdrojov. Financovanie podnikových potrieb zo zisku. Spôsob vyčísľovania zisku. Rozdeľovanie zisku: dane, dividendy, tvorba rezervných fondov, penzijné fondy, samofinancovanie podniku.
5. Financovanie podnikových potrieb z odpisov. Základné odpisové metódy. Používanie odpisov. Odpisová politika štátu a podnikov. Ostatné interné zdroje financovania.
6. Získavanie dlhodobého a strednodobého kapitálu úverovou formou. Dlhodobé úvery. Podnikové obligácie, typy, krytie, výnos, splácanie. Dlhodobé pôžičky na neobchodovateľné dlžné úpisy. Dlhodobé bankové úvery. Leasing a forfaiting ako osobitná forma dlhodobého financovania. Strednodobé peňažné úvery: bankové termínové pôžičky, revolvingové strednodobé úvery, podmienený predajný kontrakt.
7. Získavanie finančných zdrojov z krátkodobých úverov. Obchodný úver. Zmenka ako nástroj obchodného úveru. Stále a nestále pasíva, preddavky, emisia komerčných papierov, krátkodobé bankové úvery. Faktoring ako osobitná forma krátkodobého financovania.
8. Získavanie finančných zdrojov dotáciami. Typy dotovaných programov. Priame dotácie, daňové úľavy, úverové a úrokové zvýhodnenie, ďalšie formy finančnej podpory štátu používané v rozvinutej trhovej ekonomike.
9. Finančná štruktúra podniku. Kritériá tvorby finančnej štruktúry podniku. Optimálna finančná štruktúra podniku.
10. Alokácia kapitálu a dlhodobé vecné investície. Charakteristika investície ako finančnej operácie. Metódy hodnotenia ekonomického prínosu vecnej investície. Vplyv inflácie a očakávané cash flow. Investičné riziko a výnosnosť investičného projektu. Kapitálový rozpočet podniku.
11. Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu. Podstata a štruktúra obežných aktív podniku. Alokácia kapitálu do obežných aktív, do zásob, do pohľadávok, do pohotových peňažných prostriedkov. Obežné aktíva a podnikový proces obratu. Likvidácia obežných aktív.
12. Finančné investície. Základné nástroje a inštitúcie finančného trhu. Burza cenných papierov. Kvantifikácia výnosu a rizika cenných papierov. Ciele dlhodobého a krátkodobého finančného investovania. Finančné investovanie podniku a burzové obchody.
13. Oceňovanie podniku ako celku. Faktory pôsobiace na oceňovanie podniku. Metódy oceňovania podniku.
14. Základné otázky a metódy finančnej analýzy podniku. Význam a úlohy finančnej analýzy pri riadení podnikových financií. Retrospektívne zameraná finančná analýza. Predikčne zameraná finančná analýza.
15. Finančné plánovanie podniku. Vymedzenie podstaty a úloh finančného plánu. Štruktúra, obsah a postup tvorby finančného plánu. Charakteristika jednotlivých častí finančného plánu. Metódy tvorby finančného plánu.
16. Finančné hospodárenie podniku v osobitných podmienkach. Zmeny objemu a štruktúry podnikového kapitálu. Zmeny právnej formy podniku Finančné otázky fúzie podnikov. Finančné otázky krízového riadenia podniku.

Kľúčové slová:

financie

burza

podnikové financie

finančné rozhodovanie

finančné zdroje

kapitálová štruktúra podniku

finančná štruktúra podniku

cenné papiereObsah:
 • 1. Úvod 3
  1.1 Skratky 3
  2. Predmet Podnikové financie 3
  2.1 Sylabus 3
  3. Charakteristika podnikových financií 4
  4. Ciele podnikateľskej činnosti 5
  4.1 Finančné ciele 5
  4.1.1 Platobná schopnosť a likvidita 5
  4.1.2 Rentabilita 5
  4.1.3 Stabilita 6
  5. Finančné rozhodovanie 6
  5.1 Peňažné toky (Cash flow) 6
  5.1.1 Tržby, peňažné príjmy a moment realizácie 6
  5.1.2 Náklady a peňažné výdavky 6
  5.1.3 Kvantifikácia cash flow 7
  5.1.4 Nepriamy výpočet cash flow 7
  5.2 Úroková miera 7
  5.2.1 Základné úrokové miery 8
  5.3 Časová hodnota peňazí 8
  5.4 Riziko a neistota 8
  5.5 Priemerná miera výnosu 8
  5.6 Náklady alternatívnych (stratených) príležitostí 9
  6. Finančné zdroje 9
  6.1 Získavanie vlastného imania z externých zdrojov 9
  6.1.1 Akcia 9
  6.1.1.1 Kmeňové akcie 10
  6.1.1.2 Prioritné akcie 11
  6.1.1.3 Zamestnanecké akcie 11
  6.1.2 Technika emisie akcií 11
  6.1.2.1 Opčná emisia akcií 11
  6.1.3 Získanie akcií 12
  6.2 Získavanie vlastného kapitálu podniku z interných zdrojov 12
  6.2.1 Spôsob vyčísľovania zisku 12
  6.2.2 Faktory vplývajúce na výšku zisku 12
  6.2.3 Vplyv daňovej politiky na výšku zisku 13
  6.2.4 Rezervný fond 13
  6.2.5 Vplyv dividendovej politiky na výšku zisku 13
  6.2.6 Samofinancovanie podniku 13
  6.2.7 Odpisy 14
  6.3 Úver, čiže získavanie kapitálu z cudzích zdrojov 15
  6.3.1 Obligácie 15
  6.3.1.1 Hlavné faktory pri nákupe obligácií 15
  6.3.1.2 Druhy obligácií 16
  6.3.1.3 Typy obligácií podľa vývoja na trhu 17
  6.3.2 Dlhodobé finančné úvery 17
  6.3.2.1 Termínované úvery 17
  6.3.2.2 Úvery poskytované formou hypotekárnych záložných listov 17
  6.3.2.3 Úvery v rámci revolvingového systému 17
  6.3.2.4 Exportné a medzinárodné úvery 18
  6.3.3 Dlhodobé nefinančné/dodávateľské úvery 18
  6.3.4 Osobitné dlhodobé úverové formy 18
  6.3.4.1 Leasing 18
  6.3.4.2 Forfaiting 19
  6.3.5 Obchodný úver 20
  6.3.5.1 Zmenka 20
  6.3.6 Stále pasíva 21
  6.3.7 Komerčné papiere 21
  6.3.8 Preddavky 21
  6.3.9 Krátkodobé bankové úvery 21
  6.3.9.1 Kontokorentný bankový úver 21
  6.3.9.2 Účelové pôžičky 22
  6.3.9.3 Lombardný úver 22
  6.3.9.4 Eskontný úver 22
  6.3.9.5 Úvery vyplývajúce z prevzatia bankovej záruky 22
  6.3.10 Osobitné krátkodobé úverové formy 23
  6.3.10.1 Faktoring 23
  6.4 Dotácie 23
  7. Kapitálová/finančná štruktúra podniku 24
  7.1 Náklady kapitálu 24
  7.2 Riziko vzniku platobnej neschopnosti 25
  7.3 Iné faktory vplývajúce na finančnú štruktúru 25
  7.3.1 Zloženie podnikového majetku 26
  7.3.2 Úroveň a výkyvy cash flow v podniku 26
  7.4 Optimálna miera zadĺženosti, optimálna finančná štruktúra 26
  7.5 Finančné rozhodovanie o dlhodobej alokácii kapitálu 27
  7.5.1 Dlhodobé vecné investície 27
  7.5.2 Metódy vyhodnocovania investičných projektov 28
  7.5.2.1 Čistá súčasná hodnota 28
  7.5.2.2 Vnútorná miera výnosnosti 29
  7.5.2.3 Doba návratnosti kapitálu 29
  7.5.3 Inflácia a riziko 29
  7.6 Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu 30
  7.6.1 Alokácia kapitálu do zásob, riadenie zásob 30
  7.6.1.1 Poistné zásoby 31
  7.6.2 Alokácia kapitálu do pohľadávok, riadenie pohľadávok 31
  7.6.3 Alokácia pohotových peňažných prostriedkov, ich riadenie 32
  8. Burza cenných papierov SR 32
  8.1 Riadiace orgány burzy 33
  8.1.1 Burzové výbory 33
  8.1.2 Výkonný manažment 33
  8.1.3 Štátny dozor 33
  8.2 Princíp členstva 34
  8.2.1 Dva typy členstva 34
  8.3 Kótovanie cenných papierov 34
  8.3.1 Prospekt emitenta 35
  8.3.2 Podmienky pre jednotlivé trhy 35
  8.3.3 Povinnosti emitenta 35
  8.3.4 Registrovaný trh z nekótovanými cennými papiermi 36
  8.4 Nástroje burzy 36
  8.5 Obchodovanie z cennými papiermi 36
  8.5.1 Burzové obchody a ich predmet 36
  8.5.2 Označenie cenných papierov 36
  8.5.3 Anonymné obchodovanie 37
  8.5.3.1 Aukčné obchodovanie 37
  8.5.3.2 Kontinuálne obchodovanie 38

Zdroje:
 • Vlachynský, K.-Magdolenová, M.: Matematické metódy vo financiách podnikov. ES VŠE, Bratislava 1983.
 • Vlachynský, K.: O cieľoch podnikateľskej činnosti v trhovej ekonomike, Ekonomic¬ký časopis, 39, s. 483 až 495, 1991.
 • Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie. ES VSE, Bratislava 1992. 48.