Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Prednášky z Verejnej politiky

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42156
Posledná úprava
26.05.2013
Zobrazené
821 x
Autor:
super.praca
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Politika – z gréckeho pomenovania obce mestského štátu (polis)
- špecifická oblasť života, v ktorej jednotlivci, sociálne skupiny i celé spoločenské skupiny vyjadrujú, konfrontujú a presadzujú svoje záujmy a požiadavky vo veci usporiadania, riadenia a správy celej spoločnosti alebo určitých územne, odborovo, ale aj inak vymedzených okruhoch jej pôsobenia.
Reálna politika sa zakladá na potrebe uplatňovania moci a mocenskej autority. Ak funguje v rámci demokraticky stanovených pravidiel a podlieha reálnej kontrole, hovoríme o demokratickom systéme, ak nie sú tieto princípy dodržané, ide o nedemokratické, resp. autoritárske režimy.
Existuje viacero definícií politiky – umenie možného, umenie vládnuť ľuďom tým, že ich klameme.

Politika – správa vecí verejných na základe uplatňovania moci, pričom jej základnými atribútmi sú moc, štát a právo.
Politika sa neodohráva iba ako praktická činnosť, ale má aj svoju teoretickú podobu – politológiu.
Teoretické koncepcie politických subjektov boli známe už v staroveku. Korene politickej vedy západnej kultúry nachádzame najmä u teoretikov antiky (Platón, Aristoteles).
Problematiku politickej vedy popísal ako prvý J. Bodin (1576).
V 19. storočí sa v rámci politickej vedy začalo osamostatňovať skúmanie ľudského správania (Gumplowitz). Na konci 19. storočia už vznikali inštitúcie, ktoré sa špeciálne zaoberali politickou vedou. Vznikli prvé vedecké politologické práce (Slobodná škola politický vied – Francúzsko), ale boli to aj školy v Anglicku a USA.

Politológia, politické vedy - spoločenská veda zaoberajúca sa štúdiom politickej teórie, politických systémov, pravidiel a zákonitostí vývoja, politického zriadenia, politických inštitúcií, štátnych i neštátnych organizácií, medzinárodnej politiky a politických vzťahov medzi štátmi.
Charakter politológie ako vedy býva neraz spochybňovaný, lebo sa v nej možno ťažko stretnúť s riadiacimi princípmi či zákonmi. Nedáva ani konečné odpovede.
Existencia rôznych zdrojov môže viesť a aj vedie k názorovému pluralizmu, čo neraz relativizuje jej vedecký charakter.
...

Kľúčové slová:

verejná politika

politika

štát

moc

funkcie politiky

znaky štátu

funkcie štátu

zákonodarná moc

výkonná moc

súdna moc

politické strany

politický režim

chrana ľudských právObsah:
 • Politika a politická veda
  Politika – z gréckeho pomenovania obce
  Politika – správa vecí verejných
  Politológia, politické vedy
  Hlavné disciplíny politológie
  Súčasnú politológiu možno rozdeliť do troch skupín
  Politický systém
  Hlavné funkcie politiky
  Politický systém
  Moc
  Autorita
  Prvky politického systému
  Delenie politických systémov
  Modely PS
  Teórie vzniku štátu
  Znaky štátu
  Formy štátu
  Suverenita štátu
  Funkcie štátu
  Politické strany
  Štát
  Základné znaky štátu
  Štátna moc
  Zákonodarná moc
  Výkonná moc
  Súdna moc
  Suverenita ľudu
  Štátny mechanizmus
  Teritorialita štátu
  Štátne občianstvo
  Suverenita štátu
  Typy štátov podľa hlavy štátu a formy vlády
  Sústava najvyšších orgánov štátnej moci
  Typy štátov podľa hlavy štátu
  Klasifikácia štátov podľa štátneho zriadenia
  Verejná správa
  Demokracia, pluralizmus a totalitarizmus
  V súčasnom svete nie je možné nájsť optimálne zriadenie
  Stranícky systém
  Aspekty pluralitne ústavných režimov
  Proti demokratickým režimom stoja tri typy režimov
  Charakteristiky totalitných režimov
  Historický vývin rovností
  Politické strany a stranícke systémy
  Politické strany sú
  Politické hnutia možno členiť na
  Prečo vznikli politické strany?
  Z národnej revolúcie
  Definícia politickej strany
  Organizačné kritérium
  Vývojové kritérium
  Ideologicko programové kritérium
  Pozičné kritérium
  Funkcie a ciele politických strán
  Stranícke systémy
  Typy malých strán
  Ďalšie možné delenie malých strán
  Veľké strany
  Antisystémová strana
  Strana protestu
  Typológia straníckych systémov
  Politické režimy - formy vlády
  Politický režim
  Politické normy tvoria pravidlá politickej hry a týkajú sa
  Politická norma
  Dva druhy legitimity
  Pre typologizáciu politických režimov možno použiť dvoch kritérií
  Parlamentný režim
  Prezidentský systém
  Parlamentný režim
  Poloprezidentský režim
  Švajčiarsky režim
  Politický režim a nedemokratický politický systém
  Politickí aktéri
  Záujmová skupina
  Typologizácia záujmových skupín
  Podľa kritéria pôvodu
  Podľa štruktúry záujmových skupín
  V prostredí USA sa operuje s delením na
  Sú tri typy lobistov
  Modely vzťahov medzi štátom a záujmovými skupinami
  Politické strany
  Politické hnutia
  Politické strany
  Typológia politických strán
  Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti
  Princípy helsinského desatora
  Ochrana ľudských práv v rámci Európskej únie (1992)
  Ochrana ľudských práv prostredníctvom mimovládnych organizácií
  Amnesty International (AI
  Medzinárodná komisia právnikov
  International Helsinky Federation for Human Rights (IHF) (Medzinárodná helsinská federácia pre ľudské práva