Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Manažment

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
4,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
25656
Posledná úprava
29.06.2009
Zobrazené
3 489 x
Autor:
cvaldo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základné členenie manažmentu
Základné stránky manažmentu:
1. Vecná stránka – disponuje a narába s podstatou a poslaním manažmentu. Vychádza z funkcií manažmentu a klasifikácie. Pri klasifikácii sú rozoberané prístupy a najmä školy manažmentu.
2. Osobnostná stránka – zaoberá sa ľudským činiteľom v manažmente – ľudskými vzťahmi a humanizáciou v riadiacej činnosti, ľudskými potrebami a motiváciou, vedením ľudí a štýlmi ria-denia, ale tiež i profilom, vlastnosťami manažéra a jeho obsahovou náplňou práce. Osobitné a významné miesto pri tejto stránke majú manažérske aktivity, kariéra manažéra a v neposlednom rade i výchova mladých manažérov.
2. Funkcie manažmentu
Podstatou práce podnikového manažéra výstižne vyjadrujú základné funkcie. Plní ich v súvislosti s výko-nom svojho poslania vo firme. Existujú 4 „súhrnné“ funkcie manažéra:
1. Plánovanie – do ktorého patrí stanovovanie cieľov i určovanie ciest ako ich dosiahnuť. Zahŕňa tvorbu stratégie, ako aj hierarchiu plánov orientovaných na rôzne vzdialené časové horizonty, ktoré v rámci vymedzenej stratégie umožňujú integrovať a koordinovať rozhodujúce aktivity a tak dosahovať ciele firmy.
2. Organizovanie – ktoré nadväzuje na plánovanie a je zamerané na zabezpečenie plnenia plánova-ných úloh. Zahŕňa otázky analyzovania a zoskupovania úloh a aktivít, adresnosť ich plnenia vrá-tane otázok zodpovednosti a rozhodovacej právomoci. Do tejto funkcie manažéra spadá problema-tika výberu a rozmiestňovania pracovníkov, ako aj otázky komunikácie v organizácii. Ide o tvorbu vhodného prostredia pre kolektívnu prácu a potrebné motivačné prostriedky.

Kľúčové slová:

manažment

management

manažérske zručnosti

Empirický manažment

plánovanie

rozhodovanie

organizovanie

centralizácia

líder

motivácia