Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Krízovy manažmet - prednášky

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37362
Posledná úprava
08.05.2011
Zobrazené
1 051 x
Autor:
gretka19
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
EKONOMICKÉ KRÍZY A ICH RIEŠENIE

Tak ako v každom inom spoločenskom prostredí, tak aj v hospodárstve je potrebné venovať pozornosť usmerňovaniu procesov takým spôsobom, aby sa zamedzilo krízovým javom, alebo ak už vniknú, aby sa uplatnili opatrenia na minimalizáciu ich nepriaznivých ekonomických dôsledkov.

Pri skúmaní hospodárskych kríz v spoločnosti je nevyhnutné vychádzať z viacerých zorných uhlov :

1/ Predovšetkým je potrebne skúmať rovinu, na ktorej sa krízová situácia posudzuje.
Takouto rovinou je :
· národohospodárska (makroekonomická)
· a podniková (mikroekonomická) rovina.

2/ Druhým hľadiskom je skúmanie zárodkov kríz na uvedených rovinách, ktoré pri priaznivých okolnostiach prerastajú do hospodárskych alebo podnikových či podnikateľských kríz.

3/V neposlednom rade je dôležité preskúmať dôsledky kríz z hľadiska strát, ktoré spôsobili, ale súčasne i z hľadiska nových rozvojových programov, ktoré z revitalizácie po krízovom období vznikajú.

Úlohou krízový manažment má vypracovať nástroje, ako postupovať pri riešení vzniknutých krízových javov. Na makroekonomickej úrovni je dôležité skúmať, z hľadiska krízového manažmentu, predovšetkým cyklický vývoj ekonomiky. Ekonomika sa nevyvíja priamočiaro. Dynamika vývoja ekonomiky spočíva v jej rozmanitosti a je odzrkadlením vnútorného štrukturálneho, t.j. odvetvového vývoja a medzinárodných závislostí. V trhovej ekonomike je výsledkom nelineárny vývoj sprevádzaný rôznym stupňom rizík a kríz.

Úlohou krízového manažmentu je analyzovať krízové javy a prijímať opatrenia na ich riešenie. Súčasťou prevádzkového manažmentu by mal byť aj krízový manažment. Pokiaľ ide o mikroekonomickú sféru, jej reprezentantmi sú podniky v rôznej ich organizačno - legislatívnej podobe a podnikateľská činnosť vôbec. Zdrojom rizík je tu predovšetkým životnosť výrobku a formy poskytovaných 

Kľúčové slová:

manažment

krízy

riešenia kríz

podniková kríza

rovnovážny stav

vojnový stav

výnimočný stav

núdzový stavObsah:
 • Príklady narušenia rovnovážneho stavu
  Determinanty podnikových kríz
  Príčiny podnikových kríz
  Životný cyklus krízy
  Rýchlosť priebehu krízy
  Krízový štáb
  Úlohy krízového štábu podniku
  Proces riadenia podnikových kríz
  Nástroje riešenia ekonomických kríz
  Stratégie pre podnik v kríze
  Proces riešenia podnikovej krízy
  Riešenie krízovej situácie
  Definitívne prekonanie krízy
  Krízové riadenie a IZS v SR
  Organizácia integrovaného záchranného systému
  Linka tiesňového volania
  Záchranné zložky integrovaného záchranného systému
  Ostatné záchranné zložky sú najmä
  Operačné stredisko tiesňového volania
  Riadenie a koordinácia činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na mieste zásahu
  Osobná pomoc a vecné plnenie
  Vyňatie z povinnosti poskytnúť osobnú pomoc a vecné plnenie
  Krízové riadenia v SR
  Krízové riadenie v SR za vojny a vojnového stavu
  Činnosť ústavných orgánov