Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Krízový manažment - kompletné prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10960
Posledná úprava
19.06.2019
Zobrazené
2 300 x
Autor:
funitko1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Klasické teórie manažmentu, ich prínos a obmedzenosť, možnosti ich uplatnenia v súčasných podmienkach SR
Za hlavné smery klasickej teórie manažmentu sa zvyčajne považujú:
1. vedecké riadenie (Taylor, Ford, Baťa),
2. procesný (administratívny) prístup k riadeniu (Fayol),
3. byrokratický prístup k organizácii (Weber).

Vedecké riadenie
Základy vedeckého riadenia položil inžinier Frederick Winslow Taylor začiatkom 20. stor. Zameral sa na skúmanie človeka predovšetkým ako objektu riadenia, t.j. na možnosť zvýšiť účinnosť práce robotníkov. Jeho cieľom bolo maximalizovať výsledok ich práce pri minimalizácii jej spotreby. Nazdával sa, že práca sa môže vedecky analyzovať a že úlohou riadenia je pripraviť osobitný návod pre prácu robotníka. Preto sa sústredil na metódy práce a techniku jej skúmania, čiže na uplatnenie analýzy a merania výkonov a na základe toho na zdokonaľovanie práce robotníkov. Vypracoval metódu normovania práce. Vychádzal pritom z toho, že robotník je lenivý, preto rast produktivity práce a zvyšovanie tempa výroby sa môže dosiahnuť iba donútením prostredníctvom štandardizácie nástrojov, podmienok a metód práce.

Kľúčové slová:

krízový manažment

teórie manažmentu

bezpečnostná rada SR

krízové plánovanie

riadenie

kontrola

stratégia

taktika

organizačné štruktúry

mimoriadny stavObsah:
 • 1. Klasické teórie manažmentu, ich prínos a obmedzenosť, možnosti ich uplatnenia v súčasných podmienkach SR
  2. Organizovanie, typy organizačných štruktúr, líniové a štábne organizačné štruktúry, klasické a moderné organizačné štruktúry
  3. Rozhodovacie procesy v manažmente, rozhodovací problém, rozhodovacia situácia, metódy analýzy prostredia
  4. Fázy rozhodovacieho procesu, metódy tvorby alternatívneho riešenia problému
  5. Proces plánovania, zásady formulovania cieľov na jednotlivých úrovniach riadenia
  6. Bezpečnosť a bezpečnostné prostredie, vplyv úrovne bezpečnosti na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti
  7. Potreba KM ako dôsledok existencie vojenských, ekonomických a prírodných KJ v spoločnosti
  8. Rovnovážny stav systémov, istota, neistota, určitosť a neurčitosť, príčiny narušenia rovnovážneho stavu a vznik KJ
  9. Riziká a ich význam pre spoločnosť, vznik, podstata a základná klasifikácia rizík
  10. Vymedzenie obsahu termínov MU, mimoriadny stav a mimoriadna situácia, klasifikácia ich rozdelenia, faktory ich vzniku a dopady na spoločnosť
  11. Vymedzenie obsahu termínov kríza, krízová situácia a krízový stav, ich vzájomné vzťahy, faktory ich vzniku a dopady na spoločnosť
  12. Rozdelenie kríz podľa jednotlivých kritérií, popis ich priebehu
  13. Vymedzenie základnej pôsobnosti, úloh a cieľov KM
  14. Štruktúra a úlohy KM na úrovni ústredných orgánov štátnej správy
  15. Postavenie, úlohy a význam miestnej štátnej správy v procese prevencie vzniku a riešenia KJ
  16. Bezpečnostný systém SR a zásady vytvárania jeho výkonných jednotiek
  17. Porovnanie zásad uplatnených v procese vytvárania IZS v SR s podobnými záchrannými systémami v zahraničí
  18. Popísanie a vysvetlenie všeobecného modelu krízového riadenia a základných princípov uplatňovaných v procese riešenia kríz
  19. Možnosti riešenia KJ, podstata, význam a charakteristika jednotlivých fáz riešenia kríz
  20. Preventívne opatrenia ako efektívny prostriedok na predchádzanie vzniku KJ, ich rozdelenie a postup uplatňovania
  21. Význam a postavenie krízového plánovania v procese prevencie a riešenia KJ
  22. Stratégie v KM, ich význam a postupy vytvárania
  23. Zásady úspešného implementovania krízových stratégií
  24. Význam a konkrétne úlohy informačných systémov v procese riešenia kríz
  25. Monitorovanie rizikových činiteľov a priebehu KJ, zásady ich vyhodnocovania a vytvárania varovacích a vyrozumievacích systémov