Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Hospodárska politika - prednášky 1-12

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44088
Posledná úprava
19.02.2014
Zobrazené
910 x
Autor:
mysishka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pod pojmom hospodárska politika rozumieme praktickú činnosť vlády, ale aj teoretickú vednú disciplínu.

HOP ako praktická činnosť, ktorú vykonáva najmä vláda - je to činnosť, ktorou vláda sleduje určité hosp. ciele, sociálne ciele a ekologické ciele. Ak majú byť realizované rozhodnutia vlády, musí ich schváliť aj parlament (týka sa to najmä systémových opatrení - napr. štátny rozpočet).

Hospodárska politika ako vedná disciplína (teória)- analyzuje problémové situácie, s ktorými sa stretáva vláda a navrhuje riešenia, ktorými by mohla vláda ciele dosiahnuť.

Je to veda relatívne mladá a jej vznik sa datuje do konca 20. a začiatku 30. r. 20. stor.
Hosp. politika sa opiera o makroekonómiu, politológiu, právo, filozofiu, hospodárske dejiny (vo všeobecnosti používaná metóda experimentovania sa nedá použiť na hospodárstvo, ale výsledky hosp. dejín sú zaznamenané).

Poznatky z oblasti teórie HP sú pre ekonomiku veľmi dôležité nielen vo vláde, ale aj pre banky (najmä pre CB), hospodárske odbory.

Hospodárska politika - pri jej definovaní je dôležité poznať, kto ju realizuje (kto je jej nositeľom - napr. vláda, svetová banka...), musíme poznať cieľ, ktorý chce dosiahnuť (môžu byť systémové alebo bežné - ekologické, ekonomické - napr. zmena príkazovej ekonomiky na zmiešanú), aké nástroje budú použité na dosiahnutie cieľa (pravicová - najvyšší účinok trhovej ekonomiky, ľavicová - regulačné zásahy štátu do ekonomiky).
HP sa realizuje v ekonomickom stave - prostredí (sociálne prostredie, ekonomické). Prostredie určuje, aké možnosti má HP k dispozícii.
Vláda musí zohľadniť volebné termíny.

Kľúčové slová:

prednášky

hospodárska politika

spu

nitra

trh

demokracia

politikaObsah:
 • Pod pojmom hospodárska politika rozumieme praktickú činnosť vlády, ale aj teoretickú vednú disciplínu.

  HOP ako praktická činnosť, ktorú vykonáva najmä vláda - je to činnosť, ktorou vláda sleduje určité hosp. ciele, sociálne ciele a ekologické ciele. Ak majú byť realizované rozhodnutia vlády, musí ich schváliť aj parlament (týka sa to najmä systémových opatrení - napr. štátny rozpočet).

  Hospodárska politika ako vedná disciplína (teória)- analyzuje problémové situácie, s ktorými sa stretáva vláda a navrhuje riešenia, ktorými by mohla vláda ciele dosiahnuť.

  Je to veda relatívne mladá a jej vznik sa datuje do konca 20. a začiatku 30. r. 20. stor.
  Hosp. politika sa opiera o makroekonómiu, politológiu, právo, filozofiu, hospodárske dejiny (vo všeobecnosti používaná metóda experimentovania sa nedá použiť na hospodárstvo, ale výsledky hosp. dejín sú zaznamenané).

  Poznatky z oblasti teórie HP sú pre ekonomiku veľmi dôležité nielen vo vláde, ale aj pre banky (najmä pre CB), hospodárske odbory.

  Hospodárska politika - pri jej definovaní je dôležité poznať, kto ju realizuje (kto je jej nositeľom - napr. vláda, svetová banka...), musíme poznať cieľ, ktorý chce dosiahnuť (môžu byť systémové alebo bežné - ekologické, ekonomické - napr. zmena príkazovej ekonomiky na zmiešanú), aké nástroje budú použité na dosiahnutie cieľa (pravicová - najvyšší účinok trhovej ekonomiky, ľavicová - regulačné zásahy štátu do ekonomiky).
  HP sa realizuje v ekonomickom stave - prostredí (sociálne prostredie, ekonomické). Prostredie určuje, aké možnosti má HP k dispozícii.
  Vláda musí zohľadniť volebné termíny.

  Zapojenie do svetovej ekonomiky - vo všeobecnosti je tendencia globalizácie (čím je krajina menšia, tým je viac odkázaná na medzinárodnú deľbu práce). Odovzdávame v rámci medzinárodnej deľby práce časť svojich kompetencií a vzdávame sa časti svojich možností.

  Ďalšími znakmi HP sú:
  - trhový systém v hospodárstve
  - demokracia a politický pluralizmus v spoločnosti
  - realizuje ju byrokracia - soc. skupina, ktorá zabezpečuje na pokyn vlády realizáciu hosp. politiky
  - existencia menších soc. skupín, ktoré presadzujú svoje záujmy
  - existencia nadnárodných a medzinárodných orgánov a organizácií

  1. Trhový systém - je ekonomická sústava, ktorá je založená na decentralizovanom rozhodovaní veľkého počtu subjektov - na jednej strane domácností, na druhej strane podnikov - na základe ponuky a dopytu, cien a cenového mechanizmu koordinujú svoju činnosť.
  HP má vytvárať také predpoklady, ktoré zabezpečia, aby trh fungoval čo najlepšie - aby dobre fungovala trhová súťaž (musí existovať konkurencia), aby sa udržovala sloboda podnikania, zabezpečiť prístup k informáciám, ktoré umožňujú racionálne rozhodovanie podnikateľov i spotrebiteľov (pretože podnikať sa bez rizika nedá a racionálne informácie znižujú riziko).
  Trhový systém nefunguje dostatočne pri poskytovaní verejných statkov, pri ochrane životného prostredia a pri rešpektovaní zahranično-ekonomických záujmov.
  Verejné statky - niektoré oblasti sú ponechané v trhových ekonomikách štátu.
  Ochrana životného prostredia - ak chceme, aby ochrana ŽP fungovala, musíme uložiť povinnosť všetkým podnikateľom starať sa o ňu (napr. automobilové výfuky)
  Rešpektovanie zahranično-ekonomických záujmov - stará sa o to vláda

  2. Demokracia a politický pluralizmus v spoločnosti - demokracia - decentralizované rozhodovanie - aby fungovala, je potrebné, aby boli zabezpečené slobodné, voľné a tajné voľby, dlhé volebné obdobie (3-7 r.), aby sa umožnila pluralita názorov, programov, koncepcií (kvôli výberu), musia byť zabezpečené zábrany proti monopolu moci.
  3. Byrokracia - HP sama vláda nemôže realizovať, preto potrebuje byrokraciu, ktorá má hierarchickú štruktúru. Veľká sila byrokracie spočíva v tom, že rozhoduje o prostriedkoch, ktoré nie sú v jej vlastníctve (hrozí, že peniaze od daňových poplatníkov sa nebudú vynakladať hospodárne, preto musí byť nad byrokraciou tvrdá kontrola). Za byrokrata môžeme považovať každého správcu majetku, ktorý nie je v jeho vlastníctve (napr. aj vo veľkej firme). Byrokraciu by mali kontrolovať nadriadení pracovníci, kontrolné úrady - verejná kontrola, investigatívni žurnalisti.

  4. Záujmové skupiny, ktoré presadzujú svoje ciele - dobre organizovaná skupina môže byť silnou nátlakovou skupinou (napr. skupina odborárov a skupina dôchodcov - majú sa zvýšiť dôchodky, ale odborári chcú zvýšenie platov pod hrozbou štrajku - zvíťazia odborári). Tripartitné vyjednávania - do vyjednávania vstupujú: vláda, odbory, zamestnávatelia. Vláda by mala rešpektovať záujmy odborárov a zamestnávateľov. Ak sa podarí zosúladiť záujmy, navodí to dlhodobú stabilitu (napr. Nemecko).

Zdroje:
 • Prednášky 1-12