Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 297   projektov
0 nových

Základy sociálnej práce

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37392
Posledná úprava
26.04.2011
Zobrazené
2 181 x
Autor:
cica01211
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Čo všetko je sociálna práca, Pomoc a pomáhanie, Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc, Sociálny pracovník,Sociálny klient (kto je sociálny klient, typológia klientov na základe aktivity, veku, problémovej situácie, správania) atď.

Všeobecná charakteristika sociálnej práce: - verejný charakter (vieme, kde hľadať) - inštitucionálna forma (cez inštitúcie zabezpečiť pomoc) - preventívny charakter (predvídať, predchádzať) - pluralita zdrojov (všetky zdroje použiť v prospech klienta) - úzky vzťah medzi teóriou a praxou - subjektívny charakter (potlačenie vlastných predsudkov, tolerancia) - premenlivý charakter (reflexia na zmeny) Podľa Strieženca sociálnu pomoc môžeme označiť ako súbor činností, ktoré občanovi pomáhajú zabezpečiť základné životné podmienky, nadobudnúť sociálnu stabilitu a obnoviť sociálnu nezávislosť a sociálnu suverenitu.

1. Čo všetko je sociálna práca
Medzinárodná federácia soc. pracovníkov - Sociálna práca podporuje sociálne zmeny orientované na riešenie problémov v medziľudských vzťahoch, pomáha ľuďom zlepšovať svoje životy prostredníctvom pomoci zameranej na rozvoj schopností robiť slobodné rozhodnutia. Opierajúc sa o vedecké poznanie ľudského správania a sociálneho systému zasahuje sociálna práca práve tam, kde prichádza k nezhodámv interakcii ľudí a ich okolia. Základom soc. práce sú princípy ľudských práv a sociálnej starostlivosti. Sociálny práca je multidisciplinárny vedný odbor, využíva teóriu i prax.

Americká národná asociácia soc. pracovníkov – Sociálna práca je profesionálna aktivita zameraná na pomáhanie jednotlivcom, skupinám či komunitám zlepšiť alebo obnoviť ich schopnosť soc. fungovania a na tvorbu spoločenských podmienok priaznivých pre tento cieľ.  
...

Kľúčové slová:

sociálna práca

sociálny pracovník

sociálna diagnóza

sociálna starostlivosť

sociálna pomoc

oporaObsah:
 • 1.) Čo všetko je sociálna práca (rôzne pohľady a definície sociálnej práce u nás i v zahraničí /americká škola, európska škola/, charakter sociálnej práce)
  2.) Pomoc a pomáhanie (čo je pomoc a čo je pomáhanie, vývoj organizovania pomoci, formy pomoci, motívy pomoci, členenie pomoci - horizontálne, vertikálne, typy pomoci)
  3.) Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc (vysvetlenie pojmov, delenie sociálnej pomoci, rôzne pohľady na sociálnu starostlivosť a sociálnu pomoc)
  4.) Sociálny pracovník (rôzne definície sociálneho pracovníka, osobnosť sociálneho pracovníka, kompetencie sociálneho pracovníka)
  5.) Sociálny klient (kto je sociálny klient, typológia klientov na základe aktivity, veku, problémovej situácie, správania)
  6.) Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom (druhy vzťahov, hranice medzi pomáhajúcim a klientom)
  7.) Sociálna diagnóza (rôzne chápania pojmu sociálna diagnóza, sociálna diagnostika)
  8.) Sociálny problém (čo je sociálny problém, sociálne skupiny problémov, sociálny konflikt)
  9.) Sociálna opora (čo rozumieme pod pojmom sociálna opora a čo pod pojmom sociálna podpora, rôzne formy opory)
  10.) Sociálna sieť (čo je sociálna sieť, predpoklady pre tvorbu soc. siete)
  11.) Sociálna intervencia (pojem, poskytovanie intervencie)
  12.) Polia sociálnej práce (pojem, druhy, vybrané polia soc. práce)
  13.) Profesionálne role (pojem rola, role soc. pracovníka v praxi)
  14.) Úrovne sociálnej práce (rôzne úrovne - mikro, mezo,makroprax, nová úroveň - globálna alebo metaúroveň)

Zdroje:
 • HUSÁKOVÁ, M. 2005. Systém sociálnej práce. 1. vyd. Bratislava : EKONÓM, 2005. 154 s. ISBN 80-225-2013-6.
 • LEVICKÁ, J. 2004. Základy sociálnej práce. Trnava: Spoločnosť pre podporu vedy a vzdelávania na FZaSP TU, 2004. 170 s. ISBN 80-968952-3-0.
 • LEVICKÁ J. 2005. Základy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2005. 170 s. ISBN 80-968952-8-1
 • STRIEŽENEC, Š. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. 1. vyd. Trnava : AD, 1996. 255 s. ISBN 80-967589-0-X.
 • TOKÁROVÁ, A. ET AL. 2007. Sociálna práca. 3. vyd. Prešov : Filozofická fakulta
 • Prešovskej univerzity, AKCENT PRINT, 2007. 573 s. ISBN 978-80-969419-8-8.