Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Učtovníctvo B - opatrenie ministerstva financií č. 23054/2002

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6660
Posledná úprava
09.08.2018
Zobrazené
1 915 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
» sú súčasťou finančného majetku, zaradené sú do obežného majetku (sú v neustálom kolobehu).
Medzi peňažné prostriedky v širšom slova zmysle patria:
1. peniaze v hotovosti
2. ekvivalenty peňažných hotovostí (poukážky, šeky, kt. nám nahrádzajú hotovosť) ceniny (kolky, známky, telefónne karty, stravné lístky)
3. peňažné prostriedky uložené na účtoch v bankách

Zdrojom financovania peňažných prostriedkov môžu byť:
1. vlastné zdroje (získame ich z predaja výrobkov, tovaru, služieb, nadbytočného materiálu, majetku; z predaja finančného majetku; vklady spoločníkov do spoločnosti)
2. cudzie zdroje (bankový úver - KBú, DBú, Eskontný úver; pôžička alebo finančná výpomoc od iného subjektu ako je banka - napr. PO, FO; subvenciou, dotáciou - napr. zo štátneho rozpočtu, mesta; emisiou dlhových CP)

O týchto budeme účtovať na finančných účtoch, ktoré sa nachádzajú v rámcovej UCT osnove. Časové členenie fin. účtov je nasledovné:
Peniaze a účty v bankách účtujeme ako krátkodobý majetok. Účty v bankách s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok ako dlhodobý majetok, kratšou ako 1 rok ako krátkodobý finančný majetok.

Finančné účty sú dôležité aj ako podklad kt. musia zostavovať výkaz ako prehľad o peňažných tokoch. A zostavujú ho tí, ktorí musia mať UCT závierku overenú auditórom. Peňažné prostriedky = najlepšie likvidný majetok.

Kľúčové slová:

účtovníctvo

náklady

majetok

zdaňovanie

rezervy

imanie

zdravotné poistenie

dotácie

inventarizácia peňažných prostriedkov

zásobyObsah:
 • 1. Peňažné prostriedky
  2. Zásoby
  3. DHM
  4. DNM
  5. FM
  6. Zúčtovacie vzťahy - všeobecne, zúčtovacie vzťahy z obchodného styku
  7. Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami, orgánmi sociálneho a zdavotného poistenia. Účtovanie daní a dotácií.
  8. Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu. Finančné záväzky, rezervy, ostatné druhy zúčtovacích vzťahov a úpravy hodnoty zúčtovacích vzťahov.
  9. VI
  10. N, V, časové rozlišovanie N a V
  11. Výsledok hospodárenia a jeho zdaňovanie