Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Poznámky zo Sociálnej patológie

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6304
Posledná úprava
01.08.2018
Zobrazené
1 869 x
Autor:
petto
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálna patológia
- Sociálna patológia sa zaoberá sociálnymi javmi a procesmi v celej ľudskej šírke väzieb. Skúma ich podstatu, formy prejavu a výskytu, príčiny vzniku, dôsledky pre spoločnosť a pre jednotlivca. Zaoberá sa tiež prevenciou a čiastočne ich nápravou. U sociálneho pracovníka sa predpokladajú isté znalosti a schopnosti, aby rozpoznal, dokázal pochopiť a rešpektovať špecifické stavy (delikvenciu, kriminalitu, toxikomániu, prostitúciu atď.)
- Súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiaducich spoločenských vzťahov
- Sankciované formy deviantného správania a tiež
- Štúdium príčin ich vzniku

Definícia podľa Durkheima
- E.DURKHEIM /1855-1917/zakľadateľ vedeckej sociológie - soc.patológia je veda o chorobách a nepriaznivých skutočnostiach, činoch a správaní, ktoré sa odchyľujú od stanovených noriem , ale zároveň sú organickou súčasťou , komponentom života sociálnych celkov.
- Podľa neho nie je možné stavať chorobu proti zdraviu, lebo sú to vzájomne sa vysvetľujúce prejavy biologického i sociálneho života. Vyzdvihol to, čo je pozitívne na patologickom správaní. Hovoril o tom, že i negatívne javy prinášajú pokrok v myslení spoločnosti

Definícia normalít a typy normalít
- odvodzujú sa od tzv. normality spoločnosti. Normalita je to čo je pre nás normálne ako pre spoločnosť
Normalita: 3 druhy
- Subjektívna /morálka, skúsenosti, vnútorné prežívanie /
- Štatistická /to čo dodržiava väčšina majoritnej spoločnosti/
- Antropologická /biologické, genetika, danosti/

Sú 2 dimenzie:
- Sociokultúrna /zvyky, tradície/
- etická /viera/
...

Kľúčové slová:

sociálna patológia

deviácia

John Dewey

Wiliam James

Charles Pierc

Emil Durkheim

sociológia

sociokultúra

morálka

John Lofland

tolerančný limitObsah:
 • Sociálna patológia
  Historický vývoj
  Definícia podľa Durkheima
  Definícia soc. patológie podľa Spencera
  Klasifikácia sociálno-patologických javov
  Definícia normalít a typy normalít
  Súvisiace vedy
  Prístupy k príčinám vzniku soc-patol. javov
  Patologizácia a normalizácia
  Spúšťače patologického - deviantného správania podľa Spektora a Kitusa
  Sociálna deviácia
  Tofflerovci
  Problematikou príčin vzniku sa zaoberali aj
  Soc. deviácie všeobecne.
  Sociálna deviácia
  Normatívny poriadok
  Komponenty
  Vlastnosti soc.deviácií
  Príčiny
  Sankcie
  Deviantný akt, deviantná kariéra. Identita a rola
  Sociologická teória založená na normatívnom prístupe
  Normatívny pohľad je založený na predpoklade
  Koncepcia založená na relativistickom pohľade
  Lemert rozoznáva deviantné akty
  Sociologické koncepcie deviantnej kariéry, identity a role
  Kríza deviantnej identity
  Sekvencie sociálnych interakcií vedúcich k sekundárnej deviácií podľa Lemerta
  John Lofland - teória deviantnej kariéry a identity
  Stupnica typu správania sa podľa Ondrejkoviča
  Faktory týkajúce sa teórií sociálnej deviácie
  Sociálna norma
  Autori noriem a adresáti
  Stupeň platnosti a účinnosti
  Tolerančný limit
  Druhy noriem
  Kudrjavcev 3 vlastnosti normy
  Klasické koncepcie, absolutizujú pojem sociálnej normy
  Sociálna kontrola
  Chicagska škola
  Pragmatická filozofia (John Dewey, Wiliam James, Charles Pierc)
  Formalizmus Georga Simmela
  Kolektívny biologizmus-neoDarwinizmus
  Teória sociálnej ekológie
  Zonálne hypotézy podľa Burgessa
  Teória soc.dezorganizácie
  Teória diferencovanej asociácie
  Teória anomie E.Durkheima
  Anómia