Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Poznámky z Mikroekonómie

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45507
Posledná úprava
17.12.2014
Zobrazené
685 x
Autor:
JanuLiQ134
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnikanie
Vymedzenie pojmu podnikanie nie je jednoznačné. Rozdiely vyplývajú najmä z toho, či sa chápe ako výsledok alebo proces, ako sa špecifikujú jeho prvky, aký je jeho vzťah k manažmentu a pod.

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa podnikaním rozumie:
sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.


Ide o zjednodušenú definíciu a nevystihuje hlavné atribúty podnikania.

Podnikanie je predovšetkým proces, nie výsledok. Znamená začatia alebo zabezpečenie rastu podniku prostredníctvom iniciatívneho a riziko preberajúceho manažmentu. Podnikanie ako činnosť, a nie ako statická udalosť, zahŕňa aktivity potrebné na analýzu možných príležitostí, na založenie alebo rast podniku, na jeho financovanie a prípadne na získavania z podnikania.

Kľúčové slová:

Mikroekonómia

Podnikanie

podnikateľ

podniky

ciele

účtovníctvoObsah:
 • Podnikanie
  Poslanie podniku
  Ciele podniku
  Životný cyklus podniku
  Podniky podľa charakteru výsledku a príslušnosti k hospodárskemu sektoru
  Podniky podľa technicko-organizačných osobitostí
  Podniky podľa veľkosti
  Vlastníctvo a právne formy podnikov
  Nákup podniku
  Výroba a služby podniku
  Predaj podniku
  Kritéria členenia majetku
  Oceňovanie majetku
  Opotrebenie majetku
  Odpisovanie majetku
  Vyradenie majetku z používania
  Kapitálová štruktúra podniku
  Vlastný kapitál - základ podnikania
  Cudzí kapitál - Ďalšie zdroje financovania podniku
  Finančné riadenie
  Financovanie podniku
  Náklady podniku
  Klasifikácia nákladov
  Základné pojmy:
  Štruktúra výnosov
  Faktory ovplyvňujúce výnosy
  Činitele ovplyvňujúce výšku výnosov v SR
  Druhy kalkulácií
  1. Metóda delením
  2. Metóda delením s pomerovými číslami
  Prirážková kalkulácia (3 metóda)
  Všeobecne
  Z pohľadu podnikateľskej činnosti - účtovníctvo
  Podnikateľský výsledok hospodárenia - ekonomický zisk (strata)