Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Podnikové hospodárstvo - poznámky spracované podľa knihy

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48071
Posledná úprava
07.02.2022
Zobrazené
99 x
Autor:
kxxx
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnikanie - sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. (Obchodný zákonník § 2). Podnikanie nie je iba činnosť, ktorú vykonávajú subjekty zamerané na tvorbu zisku. Označuje aj neziskový sektor. Cieľom neziskovej organizácie zisk nie je.
Podnik
(§5) Obchodného zákonníka: Podnik je súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania. K podniku patria aj práva a iné majetkové hodnoty, ktoré podnikateľ vlastní a využíva na prevádzkovanie podniku.
Podnikateľ:- osoba zapísaná v OR
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (lekár, advokát)
- FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie
podľa osobitného predpisu.
Základné znaky podniku:
- princíp kombinácie VF
- princíp hospodárnosti - vyjadruje snahu podniku o čo najefektívnejší vzťah medzi vstupmi a výstupmi
- princíp finančnej rovnováhy - prejavuje sa v likvidite podniku
- princíp súkromného vlastníctva
- princíp autonómie - vyjadruje slobodu a nezávislosť podnikateľskej činnosti
- princíp ziskovosti
...

Kľúčové slová:

podnik

podnikové hospodárstvo

podnikanie

živnosť

obchodná spoločnosť

pracovná sila

zamestnanec

mzda

majetok

výnos

náklad

zásobovanie

marketing

predaj

financie

etikaObsah:
 • Podstata podniku, okolie a ciele podniku
  Životný cyklus podniku
  Typológia podnikov
  Pracovná sila podniku a produktivita práce
  Majetok podniku
  Krátkodobý majetok (obežný majetok)
  Náklady podniku
  Zásobovanie, produkčná činnosť, odbyt
  Predaj
  Tradičné metódy merania výkonnosti podniku
  Finančné zdroje podniku
  Etické aspekty podnikania

Zdroje:
 • Helena Majdúchová a kolektív - Podnikové hospodárstvo 2018, Wolters Kluwer, ISBN 978-80-8168-806-5