Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Podnikové hospodárstvo - poznámky spracované podľa knihy

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48071
Posledná úprava
16.01.2023
Zobrazené
579 x
Autor:
kxxx
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Podstata podniku, okolie a ciele podniku

Podnik a podnikanie

Podnikanie - sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. (Obchodný zákonník § 2). Podnikanie nie je iba činnosť, ktorú vykonávajú subjekty zamerané na tvorbu zisku. Označuje aj neziskový sektor. Cieľom neziskovej organizácie zisk nie je.
Podnik
(§5) Obchodného zákonníka: Podnik je súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania. K podniku patria aj práva a iné majetkové hodnoty, ktoré podnikateľ vlastní a využíva na prevádzkovanie podniku.
Podnikateľ
- osoba zapísaná v OR
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (lekár, advokát)
- FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Základné znaky podniku:
- princíp kombinácie VF
- princíp hospodárnosti - vyjadruje snahu podniku o čo najefektívnejší vzťah medzi vstupmi a výstupmi
- princíp finančnej rovnováhy - prejavuje sa v likvidite podniku
- princíp súkromného vlastníctva
- princíp autonómie - vyjadruje slobodu a nezávislosť podnikateľskej činnosti
- princíp ziskovosti

Podnik FO - vlastník = FO (je neoddeliteľná od podniku) - podniky živnostníkov, slobodné povolania, podniky samostatne hospodáriacich roľníkov
Podnik PO - vlastník = FO alebo PO (podnik samotný je PO) - obchodné spoločnosti, družstvá, európske spoločností, štátne podniky
...

Kľúčové slová:

podnik

podnikové hospodárstvo

podnikanie

živnosť

obchodná spoločnosť

pracovná sila

zamestnanec

mzda

majetok

výnos

náklad

zásobovanie

marketing

predaj

financie

etikaObsah:
 • Podstata podniku, okolie a ciele podniku -3-
  Podnik a podnikanie -3-
  Riziko podnikania (neistota) -3-
  Okolie podniku -4-
  Ciele podniku -5-
  Životný cyklus podniku -6-
  Typológia podnikov -8-
  Živnostenské podnikanie -9-
  Obchodné spoločnosti -10-
  Združenia podnikov -15-
  Podnikový proces -17-
  Pracovná sila podniku a produktivita práce -18-
  Ľudské zdroje podniku -18-
  Odmeňovanie v podniku -20-
  Mzdové formy -20-
  Mzdovotvorné faktory -21-
  Zákonník práce -21-
  Sledovanie využívania ľudských zdrojov -22-
  Majetok podniku -22-
  Členenie majetku -23-
  Obstarávanie dlhodobého majetku -23-
  Oceňovanie -24-
  Technické zhodnotenie -25-
  Odpisovanie majetku -25-
  Krátkodobý majetok (obežný majetok) -27-
  Normovanie obežného majetku -28-
  Náklady podniku -29-
  Časové rozlišovanie nákladov a výnosov -30-
  Klasifikácia nákladov -30-
  * Kalkulačný vzorec: -31-
  Fixné náklady -31-
  Variabilné náklady -32-
  Koeficient reakcie -32-
  Náklady z hľadiska rozhodovania -33-
  Rozhodovanie na základe kritického bodu -34-
  Znižovanie nákladov -34-
  Zásobovanie, produkčná činnosť, odbyt -35-
  Zásobovanie -35-
  Nákupný marketing -36-
  Optimalizácia objemu dodávky -37-
  Produkčná činnosť podniku -38-
  Výrobná kapacita podniku -39-
  Predaj -40-
  Finančné hospodárstvo podniku -42-
  Výkaz ziskov a strát -43-
  Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) -43-
  Tradičné metódy merania výkonnosti podniku -43-
  Finančné zdroje podniku -45-
  Etické aspekty podnikania -47-
  Fungovanie etiky subjektov -48-
  Zodpovedné podnikanie -49-
  Pyramída ZP -49-
  Etický kódex -50-
  Druhy etických kódexov -51-

Zdroje:
 • Helena Majdúchová a kolektív - Podnikové hospodárstvo 2018, Wolters Kluwer, ISBN 978-80-8168-806-5
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko