Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Význam supervízie počas študentskej praxe

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43063
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
3 309 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Diplomová práca reaguje na aktuálnu tému študentských supervíznych seminároch, ktorá stále nemá svoje pevné miesto na univerzitách.

Cieľom je zistiť, aké je vnímanie supervíznych seminároch z pohľadu študenta sociálnej práce a supervízora.

V kvantitatívnom výskume sa zameriavame na študentov sociálnej práce, výsledky sme vyhodnocovali pomocou štatistických metód a metód indukcie dedukcie analýzy a komparácie. V kvalitatívnej časti výskumu sa orientujeme na supervízorov, pomocou analýzy štruktúrovaného dotazníku zisťujeme ako prebiehajú supervízne semináre na ich univerzitách.

Prieskumom sme zistili, že existujú rozdiely medzi poznatkami o supervízií medzi univerzitami. Formálna stránka predpraxových seminároch nie je dostatočne naplnená.

Supervízne semináre na slovenských univerzitách stále nemajú svoje pevné miesto v praktickej výučbe študentov. Odborná literatúra nevypovedá o realite na školách.

Kľúčové slová:

Supervízia v sociálnej práci

Študentská supervízia

Individuálna supervízia

Skupinová supervízia

Význam študentskej supervízie

Fázy študentskej supervízie

Modely študentskej supervízieObsah:
 • Obsah

  Úvod 9
  1. Pojmový rámec supervízie 11
  1.1 Definícia supervízie a študentskej supervízie 11
  1.2 Funkcie supervízie 12
  1.3 Typy supervízie 13
  1.4 Ciele študentskej supervízie 14
  1.5 Triáda: tútor na škole- študent- sprievodca na praxi 15
  1. 6 Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka 17
  1.7 Metódy a techniky supervízora na supervíznych seminároch 18
  2. Proces študentskej supervízie na škole 21
  2.1 Význam študentskej supervízie 21
  2.2 Rozdiel medzi supervíziou na škole a supervíziou na pracovisku 22
  2.3 Priebeh študentskej supervízie na škole 23
  2.4 Fázy študentskej supervízie na škole 23
  2.4.1 Predpraxový seminár 24
  2.4.1.1 Výučbový kontrakt- dohoda 24
  2.4.2 Výkon odbornej praxe 26
  2.4.3 Popraxový seminár 26
  2.5 Znaky úspešného priebehu študentskej supervízie 26
  2.6 Prekážky v študentskej supervízií 27
  3. Formy supervízie v praktickej výučbe 29
  3.1 Skupinová supervízia 29
  3.2 Individuálna supervízia 32
  3.3 Výhody a nevýhody skupinovej a individuálnej formy supervízie 34
  3.4 Iné formy supervízie, podľa počtu supervidovaných osôb 36
  4. Modely využívané vo výučbovej supervízií 39
  4.1 Bálintovský model supervízie 39
  4.2 Poradenský model 40
  4.3 Cyklický model supervízie 41
  4.4 Vývojový model- proces vývoja supervidovaného študenta 45
  4.5 Stupne profesionálneho vývinu supervidovaného sociálneho pracovníka 47
  Diskusia 45
  Záver 47
  Zoznam použitej literatúry 48

Zdroje:
 • Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov. 2005. Návrh komplexnej odbornej praxe pre katedry VŠ s humanitným zameraním. [online] Bratislava : Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov, 2005. 55 s. [cit. 2013.10.01.] Dostupné online prax.assp.sk/files/navrh_komplexneho_systemu_praxe.doc
 • Bogo, M., Globerman, J., and Sussman, T., PART 1: Group Supervision in Field Education: MSW Students’ Perceptions, 2006b, Univeristy of Toronto, RESEARCH INSTITUTE for Evidence-Based Social Work
 • BOTEK, O. - JURÍK , J. 2011. Využitie online dotazníka a jeho úskalia v spoločenskovednom výskume [online].[cit. 2013.1.20]. Dostupné na internete: http://ippr.sk/metodologia-vyskumu/105-vyuzitie-online-dotaznika-a-jeho-uskalia-v-spolocenskovednom-vyskume
 • CARROLL, M. - THOLSTRUPOVÁ, M. 2004. Integrativní přístupy k supervizi. 1 vyd., Praha: TRITON, 2004, 281 strán, ISBN 80-7254-582-5.
 • DAVYS, A. - BEDDOE, L. 2000. Supervision of students: a map and a model for the decade to come, Social work education, vol., NO. 5, 2000, ISSN 0261-5479 The Board of Social Work Education
 • FICEL, J. 2006. Supervízia v škole ako forma prípravy sociálnych pracovníkov na výkon povolania a jej praktická realizácia na Vyššom odbornom štúdiu sociálno-právnom pri obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne : diplomová práca. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2006. 56 s.
 • GABURA, J. - PRUŽINSKÁ, J. 1995. Poradenský proces. 1 vyd., Praha : Slon, 1995. 147 s. ISBN 80-85850-10-9.
 • GABURA, J. 1999. Supervízia v sociálnej práci. s. 157-175. In SCHERPNER, M. - RICHTER - MARKERT. W. - SITZENSTUHL. I. Sprevádzanie v praxi (vedenie), poradenstvo a učenie: Princípy sociálnej práce, Dolný Kubín : Vydaveteľstvo Peter Huba. 1999. 175 s. ISBN 80-88803-28-4.
 • GABURA, J. 2005. Sociálne poradenstvo. 1. vyd., Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2005. 221 s. ISBN 80-89185-10-X
 • HARTL, P. - HARTLOVÁ. H. 2004. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X.
 • HAVRDOVÁ, Z. 1999. Kompetence v praxi sociální práce. 1. vyd., Praha : OSMIUM, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5.
 • HAVRDOVÁ. Z - HAJNÝ. M. et al. 2008. Praktická supervize. 1. vyd., Praha : Galén. 2008. 213 s. ISBN 978-80-7262-532-1.
 • HAWKINS, P. - SHOHET. R. 2004. Supervize v pomáhajícich profesích, Praha: Portál. 2004. str. 208, ISBN 80-7178-715-9.
 • HENDL, J. 2006. Přehled statistických metod zpracování dat. 2. vyd., Praha: Portál. 2006. str 583 s. ISBN 80-7367-123-9
 • INSKIPP, P. - PROCTOR, B. 1995. The art, Craft and tasks of Conselling Supervision. Part 2: Becoming a Supervision. Twickenham, Cascade Publication
 • JUNG, B. - MARTIN, A. - AWREY, J. (1994). Fieldwork Education: A shared supervision model. The Canadian Journal of Occupational Therapy, 61(1), 12-19.
 • KADUSHIN, A. - HARKNESS. D. 2002. Supervision in Social Work, edition 4th New York and Chichester, West Sussex : Columbia University Press, 2002, 583 p. ISBN 0-231-12094-X.
 • KLEPOCHOVÁ, D. 1999. Marketingový výskum v maloobchode 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1999. 102 s. ISBN 80-225-1098-X
 • KOPŘIVA, K. 1997. Lidský vztah jako součást profese, 2. vyd., Praha: Portál, 1997. 152 s. ISBN 80-7178-150-9.
 • LAJČIAKOVÁ, P. - TABACKOVÁ, K. 2010. Ako spracovať výskum.1. vyd., Prešov : VERBUM, 2010. 180 s. ISBN 978-80-8084-537-7.
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2003. Metódy a řízení sociálni práce. 1. vyd., Praha : Portál, 2003. 380 s. ISBN 80-7178-548-2.
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2007. Základy sociálnej práce, 2. vyd., Praha : Portál, 2001. 312 s. ISBN 978-80-7367-331-4.
 • MYDLÍKOVÁ, E. a kol. 2002. Dobrovoľníctvo na Slovensku alebo "Čo si počať s dobrovoľníkom. Bratislava : Asociálcia supervízorov a sociálnych poradcov. 2002. [online].[cit. 2013.1.20]. Dostupné na internete: http://www.assp.sk/files/dobrovolnictvo_na_slovensku_zamok.pdf
 • MYDLÍKOVÁ, E. - GYMERSKÁ. M. - KOPCOVÁ. E. - VASKA. L. 2006. Ako byť prospešný sebe aj iným. Bratislava : Asociácia sueprvízorov a sociálnych pracovníkov, 2006. 54 s. ISBN 978-80-968713-3-9.
 • MYDLÍKOVÁ, E. - GYMERSKÁ. M. - KOPCOVÁ. E. - VASKA. L. 2007. Dobrovoľníctvo - efektívna študentská prax. Bratislava : Asociácia sueprvízorov a sociálnych pracovníkov, 2007. 68 s. ISBN 978-80-968713-4-6.
 • OLÁH, M. - SCHAVEL. M. - TOMKA. M. 2008. Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch, 2008
 • ORLANSOVÁ, V. - EDWARDSONOVÁ, D. 2004. Kooperativní model supervize In: CARROLL, M. - THOLSTRUPOVÁ, M. 2004. Integrativní přístupy k supervizi. 1 vyd., Praha: TRITON, 2004, 281 strán, ISBN 80-7254-582-5.
 • PAGE, S. - WOSKET. V. 2002. In Úvod do supervize: cyklický model. Za použitia knihy: Steve Page a Val Wosket. Supervising the Counsellor / A Cyclical Model (New York, 1994). Preložila a edične upravila: Petra Svobodová. 1. vyd., Tišnov : Sdružení SCAN, 2002. 88 s. ISBN 80-86620-00-X.