Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5176
Posledná úprava
05.09.2017
Zobrazené
7 251 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pre každého človeka na svete pojem rodina iste predstavuje domov, životnú istotu, najväčšiu hodnotu, dôležitú spomienku. Poskytuje nám nenahraditeľné a zároveň najdôležitejšie prostredie, bez ktorého by sme zostali osamelí, neúplní, neistí.

Rodinu každý charakterizuje z iného (svojho) pohľadu. Ak by sme mali riešiť problematiku podstaty rodiny, musíme si položiť aj otázku, na akom základe sa rodina stavia. Láskou sa rodina utvára, rozvíja sa a udržuje. Myslím si, že je tu namieste povedať, aká by to mala láska byť, lebo v dnešnej dobe má príliš veľa významov, ktoré majú príliš málo spoločné s pravým poňatím pojmu láska. V žiadnej rodine by nemala chýbať dobrosrdečnosť, ohľaduplnosť, vzájomná tolerancia medzi partnermi. Jedným z dôležitých znakov lásky je trpezlivosť. Tá urobí všetko preto, aby mohla spraviť krok k tomu, kto to potrebuje, kto zaostáva. Treba zhovievavo čakať, kedy dieťa, žena, muž pochopí a príjme to, čo sa od neho očakáva. Láska, ktorá je trpezlivá nekričí, nenadáva, nebúcha dverami, príp. inými vecami. Ticho hneď neodchádza vyžalovať sa príbuzným alebo priateľom a hľadať u nich pochopenie. Keď sme trpezliví s inými, sme trpezliví aj sami so sebou a to nás vedie k tomu, aby sme boli zhovievavejší navzájom. Tam kde je láska, nie je napätie medzi manželmi, rodičmi a deťmi. Vzájomná dôvera, otvorenosť, to má mať popredné miesto. Ak niekto niečím vyniká, nezdôrazňuje to, ale využije to pre dobro rodinnej spoločnosti. Dôležitú úlohu v živote rodiny zohráva spolupráca matky a otca. Vzájomné vzťahy medzi rodičmi veľmi pôsobia na psychiku dieťaťa, na postoj, ktorý nadobudne dieťa k svojmu okoliu. Pokojné rodinné prostredie je prvým predpokladom na to, aby deti vyrástli vyrovnané, spokojné, Rodina, ktorú tvorí matka, otec a deti je ničím a nikým nenahraditeľná, je základným predpokladom úspešného pôsobenia.

Cieľom mojej diplomovej práce je v teoretickej časti popísať a vymedziť pojem rodina, funkcie rodiny, zamerať sa hlavne na výchovnú funkciu.
V praktickej časti chcem prostredníctvom výskumu priblížiť mieru uplatňovania a dopady výchovnej funkcie rodiny na život v súčasnej rodine dospievajúceho človeka.
Verím, že štúdiom literatúry, ale hlavne prostredníctvom kontaktu s výskumnou vzorkou sa mi podarí zmapovať súčasnú situáciu v dnešných rodinách.

Kľúčové slová:

rodina

výchova

projekt

analýza

veľkosť rodiny

rekreácia

rodinná atmosféraObsah:
 • ÚVOD
  1 RODINA 7
  1.1 Typológia rodiny 8
  2 FUNKCIE RODINY 12
  2.1 Biologická alebo reprodukčná funkcia 12
  2.2 Ekonomická funkcia 13
  2.3 Psychohygienická funkcia a emocionálna funkcia 14
  2.4 Ochranná funkcia 14
  2.5 Socializačná funkcia 15
  2.6 Rekreačná funkcia 17
  2.7 Výchovná funkcia 17
  3 RODINA AKO VÝCHOVNÝ ČINITEĽ 20
  3.1 Rodičovské výchovné prístupy 22
  3.2 Výchovné pôsobenie rodičov 23
  3.3 Úloha matky 24
  3.4 Úloha otca 27
  3.5 Súrodenci 28
  4 RODINA A VÝCHOVA - POZOR NA CHYBY, PREVÝHOVA NIE JE ĽAHKÁ 31
  4.1 Výchova v rodine 33
  4.2 Rodinná atmosféra a jej pôsobenie na duševný vývoj 34
  4.3 Nevhodné typy rodičov 36
  4.4 Správne usmernenie dieťaťa 43
  4.5 Zásady úspešnej výchovy v rodine 45
  5 PROJEKT VÝSKUMU 50
  5.1 Cieľ, predmet a úlohy výskumu 50
  5.2 Hypotézy výskumu 51
  5.3 Charakteristika výskumných metód 51
  5.4 Charakteristika výskumnej vzorky 52
  6 ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU 53
  6.1 Štruktúra rodiny 53
  6.2 Veľkosť rodiny 55
  6.3 Rodina a vzťahy s rodičmi 57
  6.4 Opora v ťažkostiach 64
  6.5 Výchovný vplyv rodičov 66
  6.6 Atmosféra v rodine 70
  6.7 Výchovné zásady a výchovný štýl v rodine 74
  6.8 Trest a odmena ako výchovná metóda 76
  6.9 Trávenie voľného času 79
  7 ZÁVERY, ZOVŠEOBECNENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU A ODPORÚČANIA PRE PRAX 82
  POUŽITÁ LITERATÚRA 86
  PRÍLOHY

Zdroje:
 • DIEŠKOVÁ, V.: Citová závislosť a odpútavanie sa od rodičov. Rodina a škola, 1995.
 • DUNOVSKÝ, J.: Sociální pediatrie, Praha:1999.
 • HOLÚBEK, J.: Hodnotová orientácia v rodine. Rodina a škola 1996.
 • HRONCOVÁ, J. - HUDECOVÁ, A. - MATULAYOVÁ, T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. 1.vydanie. Banská Bystrica: 2001. 293 s. ISBN 80-8055-427-7
 • HRONCOVÁ, J.: Sociológia výchovy. 1.vydanie. Banská Bystrica: PF UMB, 1996. 104 s. ISBN 80-88825-37-7
 • KOVÁČIKOVÁ, D. - KOVÁČOVÁ, V. - TURANSKÁ, E.: Všeobecná pedagogika. 2.vydanie. Banská Bystrica: PF UMB, 1997. 74 s. ISBN 80-8055-044-1
 • MATĚJČEK, Z.: O rodine vlastní, nevlastní a náhradní. 1.vydanie. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-83-6
 • POTOČÁROVÁ, M.: Čo ovplyvňuje úspešnú výchovu v rodine. In: Rodina a škola, 1999.
 • PRCHAL, J.: Vychovávání dětí, 1.vydanie. Praha: Práce, 1970.
 • PRCHAL, J.: Výchova dětí v rodine, 1.vydanie Praha, Práce, 1968.
 • RADVANOVÁ, S.: Dieťa z pohľadu zákona o rodine. Bratislava: 1979.
 • ROZINAJOVÁ, H.: Pedagogika rodinného života pre učiteľov. Bratislava, SPN: 1988.
 • ROZINAJOVÁ, H.: XX a XY o láske, sexe, manželstve a rodičovstve. Martin, Osveta, 1990.
 • SOPÓCI, J. - BÚZIK, B.: Základy sociológie. Bratislava: SPN 1995.
 • VANĚK, J.: K biologickým a psychologickým zřetelúm výchovy. Praha: 1972.
 • VIŠŇOVSKÝ, Ľ. - KAČÁNI, V. a kol.: Základy školskej pedagogiky. Bratislava: 2001. 227 s. ISBN 80-89018-25-4
 • VIŠŇOVSKÝ, Ľ.: Teória výchovy (Vybrané kapitoly). 1.vydanie. Banská Bystrica, PF UMB, 1998. 121 s. ISBN 80-8055-135-9
 • ZIEMSKA, M.: Rodina a osobnosť. Bratislava: 1980.