Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Uplatnenie telesne postihnutých na trhu práce s využitím prostriedkov z eurofondov

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
385
Posledná úprava
06.04.2017
Zobrazené
6 314 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh postupu zriaďovania ďalších pobočiek chráneného pracoviska spoločnosti Infoservis. Zriaďovanie nových pobočiek spoločnosti sa navrhne prostredníctvom využitia nenávratných finančných príspevkov na zriadenie pracovných miest pre zdravotne postihnutých občanov a príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov. Na zabezpečenie lepšieho vzdelávania zamestnancov sa vedeniu spoločnosti navrhne využiť príspevok na vzdelávanie zamestnancov. Vytvorením nových pracovných miest v spoločnosti Infoservis sa vedeniu spoločnosti navrhne zmena portfólia ponúkaných služieb spoločnosti, ktoré dokáže zabezpečiť lepší rozvoj firmy. Pri vypracovaní diplomovej práce sa používajú analýzy štatistických ukazovateľov nezamestnanosti zdravotne postihnutých občanov v Košickom a Prešovskom kraji. Analýzy schém štátnej pomoci na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a schém štátnej pomoci na vzdelávanie zamestnancov. Na hodnotenie dosiahnutých hospodárskych výsledkov spoločnosti sa použijú vypracované strategické plány podniku. Na ich základe sa navrhne vypracovanie nového portfólia služieb, aby spoločnosť dosiahla lepšie a efektívnejšie výsledky, ktoré sa dosiahnu len kvalitným marketingovým prieskumom.

Kľúčové slová:

zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov

eurofondy

trh práce

marketingový prieskum

nezamestnanosťObsah:
 • Zoznam obrázkov -12-
  Zoznam tabuliek -13-
  Zoznam symbolov a skratiek -14-
  Slovník termínov -15-
  Úvod -16-
  1 Integrácia zdravotne postihnutých občanov do pracovného procesu
  s využitím nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov -18-
  1.1 Úvod do problematiky uplatnenia telesne postihnutých na trhu práce -18-
  1.2 Definícia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska -20-
  1.3 Občan so zdravotným postihnutím -20-
  1.4 Charakteristika zdravotných postihnutí -21-
  1.5 Delenie zdravotných postihnutí: -21-
  1.6 Faktory vplývajúce na zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb -22-
  1.7 Nástroje na realizáciu regionálnej politiky EÚ -25-
  1.8 Charakteristika schém štátnej pomoci a pomoci de minimis -29-
  2 Analýza externých zdrojov pomoci pre uplatnenie zdravotne
  postihnutých občanov -31-
  2.1 Analýza vývoja nezamestnanosti v SR za rok 2006 -31-
  2.2 Analýza ľudských zdrojov pre potreby rozšírenia spoločnosti Infoservis -32-
  2.3 Charakteristika spoločnosti Infoservis, s.r.o. -37-
  2.4 Analýza dosiahnutých hospodárskych výsledkov spoločnosti Infoservis -43-
  2.5 Analýza schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti ŠP - 002/04 -45-
  2.6 Analýza schémy de minimis na podporu tvorby a udržania pracovných
  miest pre občanov so zdravotným postihnutím Schéma DM - 2/05 -51-
  2.7 Analýza schémy štátnej pomoci na vzdelávanie 003/04 -53-
  2.8 Analýza finančných zdrojov -54-
  2.9 Výška príspevkov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného
  pracoviska -56-
  2.10 Analýza nenávratných finančných príspevkov na podporu zamestnávania
  zdravotne postihnutých občanov -57-
  2.11 Analýza postupu pri predkladaní projektov -62-
  3 Návrh zriaďovania pobočiek spoločnosti Infoservis -66-
  3.1 Navrhovaný postup zriaďovania nových pobočiek spoločnosti Infoservis -66-
  3.2 Návrh výberu vhodných uchádzačov o zamestnanie -68-
  3.3 Návrh portfólia ponúkaných služieb pre novovzniknuté pobočky -69-
  3.4 Návrh novej obchodnej stratégie -71-
  3.5 Návrh použitia finančných príspevkov na zriadenie pobočiek spoločnosti -72-
  4 Záver -75-
  Zoznam použitej literatúry -77-
  Prílohy -78-

Zdroje:
 • Suchá A.: Rovnosť príležitosti občanov so zdravotným postihnutím a sociálne partnerstvá pre monitoring a odstraňovanie diskriminačných fenoménov na trhu práce. Semisoft, s.r.o., Bratislava 2006, s. 5 -6. ISBN 80-969518-9-0
 • Cehlár M., Kršák B.: Predvstupové a štrukturálne fondy Európskej únie. Edičné stredisko/AMS Košice 2004, s. 59 -63. ISBN 80 -8073-128-4
 • Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z.
 • Internet