Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Tvorba stratégie vybranej komerčnej poisťovne na základe strategickej analýzy

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7921
Posledná úprava
16.09.2018
Zobrazené
7 943 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Medzi najdôležitejšie charakteristiky súčasného prostredia patria náhle a dramatické zmeny, ktoré nútia manažment organizácií prispôsobovať a meniť zaužívané prístupy, metódy a techniky. Pod vplyvom týchto zmien rastie tlak predovšetkým na zdokonaľovanie strategického manažmentu organizácií. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť dlhodobú úspešnosť organizácie v náročnom a ťažko predvídateľnom meniacom sa prostredí.
Dôležitosť prípravy na budúcnosť a hľadanie možností, ako sa pripraviť lepšie ako ostatní, je základným motívom pre rozvoj strategického manažmentu organizácií. Príprava na budúcnosť znamená využívanie očakávaných príležitostí a prijatie opatrení budúcich prekážok a hrozieb. Úlohou strategického manažmentu je zabezpečiť schopnosť reakcie organizácie na zmeny prebiehajúce v prostredí. Stratégiu tak možno považovať v súčasnosti za jeden z rozhodujúcich kritických faktorov úspešnosti podnikov.
Cieľom práce je navrhnúť opatrenia, postupy a inovácie na posilnenie súčasného postavenia poisťovne Kooperativa a.s na slovenskom poisťovacom trhu.
Na formuláciu vhodnej stratégie a možných opatrení som použil vo svojej práci viacero metód. Skúmanie externého prostredia som realizoval prostredníctvom metódy PEST a OT analýzy. Interné prostredie bolo predmetom SW analýzy a celkové zhrnutie prostredia odzrkadľuje vektorové zobrazenie SWOT analýzy.
Informácie o danej problematike som čerpal predovšetkým z odbornej literatúry, odborných článkov v médiách a z interného časopisu. K odbornosti práce prispeli moje vedomosti nadobudnuté počas štúdia a v neposlednom rade aj pôsobenie priamo v prostredí poisťovacieho trhu.
Predpokladám, že práca bude zaujímavým materiálom slúžiacim na priblíženie zvolenej problematiky a dúfam, že poslúži aj ako podklad pre hlbšie skúmanie a zaoberanie sa otázkami spojenými s problematikou poisťovníctva na slovenskom trhu.

Kľúčové slová:

strategická analýza

poisťovníctvo

Kooperativa

SWOT analýza

makroroprostredie

interné prostredieObsah:
 • ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A ZOZNAM TABULIEK 6
  ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 7
  ÚVOD 8
  1 VÝZNAM A PODSTATA STRATEGICKEJ ANALÝZY 9
  2 EXTERNÁ ANALÝZA VYBRANEJ KOMERČNEJ POISŤOVNE 17
  2.1 ANALÝZA MAKROPROSTREDIA 17
  2.2 ANALÝZA KONKURENČNÉHO PROSTREDIA 26
  2.2.1 Hybné sily odvetvia 33
  2.2.2 Konkurenčné prostredie vzhľadom na hybné sily 35
  2.2.3 Predvídanie a monitorovanie správania sa konkurentov 39
  2.2.4 Súčasné trendy v oblasti poisťovníctva 40
  2.2.5 Identifikácia konkurenčného prostredia podniku 41
  2.3 SWOT ANALÝZA 43
  2.3.1 Analýza príležitostí a rizík (OT analýza) 44
  3 INTERNÁ ANALÝZA VYBRANEJ KOMERČNEJ POISŤOVNE 48
  3.1 CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI 49
  3.2 PROCES INTERNEJ STRATEGICKEJ ANALÝZY 55
  3.2.1 SW analýza 58
  3.2.2 Zostavenie stratégie podľa SWOT analýzy 60
  4 NÁVRH OPATRENÍ PRI TVORBE STRATÉGIE 63
  4.1 NAVRHOVANÉ OPATRENIA 63
  4.2 TVORBA STRATÉGIE 67
  ZÁVER 69