Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Technologická príprava výroby novozavádzaného výrobku do výrobného procesu

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44925
Posledná úprava
20.03.2014
Zobrazené
1 242 x
Autor:
aragorn88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Firma Fragokov má viac ako 60 ročnú históriu v oblasti strojárskej výroby a nástrojárskej činnosti. Viac ako 85% produkcie firmy je určených na export prevažne do krajín európskej únie. Pravidelné investície do moderného vybavenia zabezpečujú firme Fragogov silnú pozíciu na trhu. Firma ma tri divízie. Divízia hydraulika ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom brzdových valcov, spojkových valcov a rôznych komponentov, taktiež poskytuje kooperačnú výrobu. Ďalšou divíziou je nástrojáreň, ktorá vyvíja a vyrába vstrekovacie formy, náradie a nástroje. Poslednou divíziou je lisovňa plastov ktorá ponúka výrobu plastových výliskov s využitím vlastných vstrekovacích strojov.
Cieľom tejto práce bolo v teoretickej časti charakterizovať technologický postup výroby, poskytnúť komplexný návod na zostavenie technologického postupu výroby. V praktickej časti bolo cieľom mojej práce charakterizovať súčiastku, vytvoriť výkresovú dokumentáciu súčiastky a na základe zadania od zadávateľa objednávky do firmy vyhotoviť technologický postup výroby zadanej súčiastky. Výstupom mojej práce bude taktiež sprievodný dokumentácia ktorá je v danej firme potrebná k výrobe a v závere sa bude práca venovať technicko - ekonomickému zhodnoteniu výroby.

Kľúčové slová:

technologický postup

postup výroby

technologická operácia

obrábanie

rezné podmienky

postup práce

plán skúšokObsah:
 • Zoznam obrázkov 9
  Zoznam tabuliek 10
  Zoznam symbolov a skratiek 11
  Slovník termínov 12
  Úvod 13
  1 Prehľad o súčasnom stave riešenia problematiky 14
  1.1 Technologická príprava výroby 14
  1.1.1 Projektová prepráva výroby (technologická časť) 15
  1.1.2 Automatizácia technologickej prípravy výroby 16
  1.1.3 Podklady pre navrhovanie výrobných postupov 17
  1.1.4 Členenie výrobného postupu 18
  1.2 Metodika práce pri navrhovaný výrobného postupu 19
  1.2.1 Rozbor výkresov 20
  1.2.2 Rozbor ostatných podkladov 20
  1.2.3 Stanovenie základného sledu operácií 20
  1.2.4 Ploché súčiastky a ich spôsob výroby 24
  1.2.5 Podklady používane pri práci technológa 25
  1.2.6 Prípravy pre obrábanie odliatkov 26
  1.3 Navrhovanie častí výrobného postupu pre jednotlivé obrábacie operácie 30
  1.3.1 Ploché súčiastky 30
  1.3.2 Postup práce v rámci jednotlivých operácie trieskového obrábania 31
  1.3.3 Vŕtania a vyvrtávanie 31
  1.3.4 Frézovanie 32
  1.3.5 Brúsenie 32
  1.3.6 Voľba obrábacieho stroja 33
  1.3.7 Voľba nástrojov a rezných podmienok 35
  1.3.8 Rezné podmienky 35
  2 Charakteristika vybraného výrobku 37
  3 Technická príprava výroby vybraného výrobku 39
  3.1 Východisková dokumentácia 39
  3.2 Návrh polotovaru 39
  3.3 Voľba strojov a nástrojov 40
  3.4 Určenie pracovných podmienok 43
  3.4.1 Riadiaci program pre obrábací stroj 44
  3.4.2 Postup práce 44
  3.4.3 Plán skúšok 44
  4 Technicko-ekonomické zhodnotenie 46
  5 Záver 47
  Zoznam použitej literatúry 48

Zdroje:
 • ZEMČÍK, O.: Technologická příprava výroby, Učební texty vysokých škol, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002, 158s.
 • VYMER, J. - KUKLA, Z.: Technologická cvičení, Výrobní postupy pro 3. ročník. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990, 54s.
 • BÉKÉS, J.: Inžinierska technológia obrábania kovov, Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, n. p., Bratislava, 1981, 400s.
 • VÁVRA, P. a kolektív.: Strojnícke tabuľky pre SPŠ strojnícke. 5. prepracované vydanie Alfa - press, s.r.o., Bratislava, 2006, ISBN 80-89223-07-9
 • VALECKÝ, J. a kolektiv.: Lití kovú pod tlakem, Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1963
 • RAGAN, E. Liatie kovov pod tlakom, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2007, 390s.
 • HAVRILA, M.: Projektovanie výrobných procesov, 2. upravené vydanie, Košice TU, 2005, 128 s., ISBN 80-8073-360-0
 • LEINVEBER, J. - Vávra, P.: Strojnické tabulky : pomocná učebnice pro školy technického zaměření, 3. doplnené vydanie, 2006, 914 s., ISBN 80-7361-033-7
 • NOVÁK-MARCINČIN, Jozef.: Technická príprava výroby, Prešov TU, 2002, 83 s., ISBN 80-7099-700-1
 • KAŽIMÍR, I. - BEŇO, J.: Teória obrábania, Návody na cvičenia, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry Bratislava, 1989,
 • ŠMEJkAL, J.: Strojírenská technologie v příkladech - řešení, vydání první, 2005, ISBN 80-86686-52-3
 • JANÁČ, A. - KICKO, J. - LIPA, Z. - CHARBULA, J. - PETERKA, J.: Technológia obrábania, montáže a základy strojárskej metrológie, Návody na cvičenia, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1994, ISBN 80-227-0698-1
 • JANÁČ, A. - LIPA, Z. - CHARBULA, J. - PETERKA, J. -GÖRÖG, A.: Technológia obrábania a metrológia, Návody na cvičenia, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002, ISBN 80-227-1711-8
 • Garant,. Příručka obrábění