Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy

«»
Prípona
.zip
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38818
Posledná úprava
28.11.2011
Zobrazené
2 205 x
Autor:
zlatunka8
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom práce je priblíženie problematiky "multikulturálna komunikácia" s aplikovaním na príkladoch vo firemnom prostredí a poukázanie na dôležitosť poradensva v tejto oblasti. Práca rozoberá problematiku multikulturálnej komunikácie v podnikoch, medzinárodných firmách, správanie pri jednaniach jednotlivých národov, postrehy z prostredia medzinárodných spoločností a to, multikultúrneho firemného prostredia, možné problémy a ich riešenia.

Úvod

Multikulturálna komunikácia je v súčasnosti medziodborovým fenoménom sociálnych procesov. V literatúre nájdeme publikácie niekoľkých moderných autorov, ktoré majú vlastné definície, ale všetky sa opierajú o teoretické základy vedcov Hofstede, Tropenaars a Hall, ktorí skúmajú kultúry do hĺbky a vytvárajú nové štúdie a pohľady na ne. Multikulturalizmus, ako pojem, nemá danú presnú definíciu. Vznikol ako alternatíva slova „interkulturalizmus“, vyjadrujúci komunikáciu medzi jednotlivými kultúrami. V zásade tento fenomén doby predstavuje súžitie niekoľkých kultúr v určitom spoločnom prostredí. V práci sa vyskytnú niekoľké jeho synonymá, ale najviac som sa obmedzila na označenie „multi“, aby som čitateľa nemiatla.

So šíriacou sa globalizáciou, rozrastajúcimi sa etnikami a migráciou národov, stúpa aj význam multikulturálnej komunikácie. Vnímané sú nielen jazykové prvky odlišnosti, ale hlavne medziľudské vzťahy, časové a priestorové začlenenie, prístupy k odlišnostiam iných kultúr, reakcie a pod. V sociálnych vzťahoch sa prejavujú vzory a pravidlá, ktoré tvoria kultúru sociálnych inštitúcií. Podľa firemnej kultúry môžeme najlepšie definovať kultúru ako takú a badať rôznosti. Pre bežného laika nie sú odlišnosti hodnotových a komunikačných rysov v jednotlivých kultúrach podrobne známe a sú často podceňované. Z daného vyplýva cieľ mojej diplomovej práce, ktorým je priblíženie problematiky „multikulturálna komunikácia“ s aplikovaním na príkladoch vo firemnom prostredí a poukázanie na dôležitosť poradenstva v tejto oblasti.  

Kľúčové slová:

Multikulturály

interkulturálny

multikulturalizmus

management v multikultúrnej spoločnosti

komunikačná etika

komunikačné štýly

poradenstvoObsah:
 • ÚVOD ....................................................................................................................... 8
  1 VYMEDZENIE POJMOV A ZÁKLADNÉ PRÍSTUPY KU KULTÚRAM .......................... 9
  1.1 KULTÚRA PODĽA HALLA .......................................................................................... 13
  1.2 KULTÚRNE POJATIE PODĽA HOFSTEDEHO .................................................................... 14
  1.2.1 Dimenzia moci .............................................................................................. 15
  1.2.2 Dimenzia individualizmu/kolektivizmu ......................................................... 16
  1.2.3 Dimenzia maskulinity/feminity ..................................................................... 16
  1.2.4 Dimenzia neistoty ......................................................................................... 17
  1.2.5 Dimenzia času ............................................................................................... 17
  1.3 KULTÚRA PODĽA FRONSA TROMPENAARSA ................................................................. 18
  1.3.1 Univerzalizmus a partikularizmus ................................................................. 19
  1.3.2 Kolektivizmus a individualizmus ................................................................... 20
  1.3.3 Neutralita a emocionálnosť .......................................................................... 21
  1.3.4 Difúznosť a špecifickosť ................................................................................ 21
  1.3.5 Úspešnosť a prisudzovanie ........................................................................... 22
  1.3.6 Sekvenčnosť a synchronizácia ...................................................................... 23
  1.3.7 Vnútorná a vonkajšia orientácia .................................................................. 23
  2 ROZMANITOSŤ KULTÚR ................................................................................... 24
  2.1 TYPY KULTÚR ........................................................................................................ 25
  2.1.1 Európska kultúra ........................................................................................... 25
  2.1.2 Americká kultúra .......................................................................................... 29
  2.1.3 Ruská kultúra ................................................................................................ 32
  2.1.4 Islamská kultúra ........................................................................................... 33
  2.1.5 Kultúry ďalekého východu ............................................................................ 35
  2.1.5.1 Indická kultúra ....................................................................................... 36
  2.1.5.2 Čínska kultúra ........................................................................................ 37
  2.2 MODELY VÝVOJA INTERETNICKÝCH VZŤAHOV A SPOLOČNOSTÍ ......................................... 39
  2.2.1 Liberálny multikultúrny model ...................................................................... 40
  2.2.2 Pluralistický multikultúrny model ................................................................. 41
  2.2.3 Kritický multikultúrny model......................................................................... 41
  2.2.4 Nehistorický multikultúrny model ................................................................ 41
  2.2.5 Monokultúrny model .................................................................................... 42

  3 VZNIK A VÝZNAM MULTIKULTÚRÁLNEJ KOMUNIKÁCIE .................................... 42
  3.1 VÝZNAM MULTIKULTURALIZMU V CR ......................................................................... 44
  4 PROBLÉMY A KONFLIKTY V MULTIKULTURÁLNEJ KOMUNIKÁCII ....................... 45
  4.1 RIEŠENIE KONFLIKTOV V MULTIKULTURÁLNEJ KOMUNIKÁCII ............................................ 48
  5 VÝZVY MULTIKULTURÁLNEJ KOMUNIKÁCIE ..................................................... 49
  5.1 PRAVIDLÁ KOMUNIKAČNEJ ETIKETY ............................................................................ 55
  6 KOMUNIKAČNÁ ETIKA U NÁS A V ZAHRANIČÍ .................................................. 57
  7 MULTIKULTURALIZMUS V PODNIKOCH ............................................................ 61
  7.1 MODERNÉ TEÓRIE MANAŽMENTU ............................................................................. 61
  7.1.1 Americký manažment ................................................................................... 62
  7.1.2 Japonský manažment ................................................................................... 64

Zdroje: