Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
84 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6183
Posledná úprava
18.08.2017
Zobrazené
10 880 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače. Práca je rozdelená na dve časti.
Prvá časť je zameraná na objasnenie základných pojmov ako kvalita, manažérstvo kvality, systém kvality, systém manažérstva kvality. Objasňuje postup pri zavádzaní systému kvality v podniku a jeho následnú certifikáciu. Bližšie špecifikuje legislatívu v oblasti kvality so zameraním na normy radu ISO 9000:2000.
Druhá časť sa venuje existujúcemu systému manažérstva kvality a jeho analýze. Podrobnejšie rozpisuje požiadavky normy ISO 9001:2000 a jej naplnenie vo vybranej firme. Táto časť zahŕňa zhodnotenie stavu a návrh účinnejšieho systému manažérstva kvality.

Kľúčové slová:

kvalita

manažérstvo kvality

certifikácia

realizácia produktu

manažment

technická normalizácia

ISO 9001:2000

procesné manažérstvoObsah:
 • Úvod
  1. Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO radu 9000:2000
  1.1. Kvalita
  1.1.1 Základné pojmy a prístupy k definovaniu kvality
  1.1.2 Znaky kvality
  1.1.3 Systém kvality
  1.1.3.1 Špirála kvality
  1.1.3.2 Zložky kvality
  1.1.4 Manažérstvo kvality
  1.2. Budovanie systému manažérstva kvality
  1.3. Certifikácia
  1.3.1 Globálna koncepcia certifikácie.
  1.3.2 Certifikácia výrobkov
  1.3.3 Certifikácia systémov kvality
  1.4. Normalizácia a legislatíva v riadení kvality
  1.4.1 Technická normalizácia.
  1.4.2 Harmonizácia predpisov
  1.4.3 Normy ISO radu 9000:2000
  1.4.3.1 Prechodné obdobie a platnosť noriem radu ISO 9000:2000
  1.4.3.2 Implementácia procesného manažérstva v zhode s požiadavkami normy ISO 9001:2000
  1.5. Meranie, analýza a zlepšovanie systému manažérstva kvality
  1.5.1 Meranie a monitorovanie
  1.5.1.1 Meranie a monitorovanie výkonnosti systému
  1.5.2 Analýza údajov
  1.5.3 Zlepšovanie
  1.6. Total quality management - TQM
  2. Systém riadenia kvality v ses a.s.,tlmače
  2.1. Profil spoločnosti
  2.1.1 Spoločnosť ses a.s., tlmače
  2.1.2 História spoločnosti
  2.1.3 Dodávateľský program
  2.2. Analýza súčastného systému manažérstva kvality
  2.2.1 Cesta ku kvalite
  2.2.2 Súčasný stav systému manažérstva kvality
  2.2.3 Prechod na systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2000
  2.3. Hodnotenie efektívnosti existujúceho systému manažérstva kvality
  2.3.1 Dotazník: analýza súčasného smk v ses a.s. , tlmače podľa STN EN ISO 9001:2000
  2.3.2 Vyhodnotenie zistených skutočností
  2.3.2.1 Popis postupu pri vyhodnocovaní
  2.3.2.2 Systém manažérstva kvality
  2.3.2.3 Zodpovednosť‘ manažmentu
  2.3.2.4 Manažérstvo zdrojov
  2.3.2.5 Realizácia produktu
  2.3.2.6 Meranie, analýza a zlepšovanie
  2.3.2.7 Spoľahlivosť systému manažérstva kvality
  2.3.3 Závery z hodnotenia
  2.4. Návrh zlepšení v systéme manažérstva kvality
  Záver
  Zoznam použitej a citovanej literatúry
  Zoznam príloh

Zdroje:
 • ŠATANOVÁ, A. : Riadenie kvality.1. vyd. Zvolen : Lokálne stredisko distančného vzdelávania pri TU Zvolen, 2001. ISBN.
 • LINCZÉNYI, A. : Riadenie kvality. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo STU v Bratislave, 1996. ISBN 80-227-0886-0
 • MATEIDES, A., STYK, O., KUČERA, M. : Od kontroly cez ISO 9000 k TQM. 1.vyd. Bratislava : Mračko, 1998. ISBN 80-8057-094-9
 • Bílý, M.: Nové normy systému manažérstva kvality ISO/DIS 9000-2000 sa dostávajú do života, Kvalita, 2/2000
 • GRAMBLIČKOVÁ, M.: Nástroje a metódy manažérstva kvality pri budovaní TQM, Kvalita 4/2000
 • http://ses.sk.htm, 1.5.2003.
 • reklamné materiály - SES a.s., Tlmače
 • STN EN ISO 9001:2000
 • STN EN ISO 9004:2000
 • STN EN ISO 9004:2000