Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Finančná a ekonomická analýza

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
44 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6458
Posledná úprava
02.08.2018
Zobrazené
2 623 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa v posledných rokoch stávajú svedkami a účastníkmi hlbokých zmien. Po prechode na trhové hospodárstvo prešlo toto odvetvie transformačným procesom, ktorý spôsobil zmeny v právnej forme podnikania na pôde, kde sa bývalé štátne majetky a mnohé poľnohospodárske družstvá transformovali na akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzením. Zároveň ako výsledok uplatnenia reštitučných nárokov vzniklo množstvo súkromných fariem.
Sektor potravinárstva na rozdiel od sektora poľnohospodárskej prvovýroby sa s týmto procesom vyrovnal pomerne úspešne. Toto obdobie bolo poznamenané niekoľkonásobným nárastom cien vstupov, pričom ceny poľnohospodárskej produkcie sa výraznejšie nezmenili. To malo za následok prudký pokles zamestnanosti prevažne vo vidieckych regiónoch. Spôsobilo to hlboký sociálny úpadok niektorých oblastí a ich postupné vyľudňovanie.
Ďalšou výzvou, s ktorou sa musí poľnohospodársko-potravinársky komplex vyrovnať, je vstup Slovenska do Európskej únie. Slovensko formálne požiadalo o členstvo v Európskej únii v roku 1995, s cieľom dosiahnuť vstup do roku 2004, čo sa 1. mája 2004 stalo skutočnosťou. Na to, aby sa Slovensko mohlo úspešne zapojiť do jednotného trhu Európskej únie je potrebné posilniť efektívnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodársko-potravinárskeho sektora najmä urýchlením reštrukturalizácie sféry poľnohospodárskeho podnikania a výroby potravín, posilnením marketingu poľnohospodársko-potravinárskeho sektora a jeho finančnej infraštruktúry, ako aj podporou modernizácie a technologických inovácií.
Pôdohospodárstvo na Európskom trhu má multifunkčný charakter, dominuje krajinotvorba, rozvoj agroturistiky, udržanie osídlenia vidieka, zachovanie poľnohospodárstva v nekonkurenčných podmienkach a zameranie sa na výrobu takých komodít, ktoré pôsobia kladne na saldo agroobchodnej bilancie.
Vstupom Slovenska do Európskej únie je potrebné riešiť náročné úlohy v oblasti ďalšieho rastu konkurencieschopnosti domácich poľnohospodárskych podnikov, posilnenia marketingovej infraštruktúry pôdohospodárskeho rezortu a celkovej vyššej účinnosti faktora pozitívnej zmeny zahraničného obchodu.

Kľúčové slová:

finančná analýzy

cash flow

rentabilita

likvidita

aktivita

zadĺženosť

index bonity

kapitál

výnosy

náklady

výsledky hospodáreniaObsah:
 • Úvod
  1 Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky
  2 Cieľ práce
  3 Metodika práce
  3.1 Ukazovatele aktivity
  3.2 Ukazovatele likvidity
  3.3 Prehľad peňažných tokov ( cash flow )
  3.4 Ukazovatele rentability a pyramídového rozkladu
  3.4.1 Ukazovatele rentability
  3.4.2 Ukazovatele pyramídového rozkladu RCK
  3.5 Ukazovatele zadlženosti
  3.6 Finančné ukazovatele „ex ante“
  3.6.1 Altmanova metodika
  3.6.2 Index bonity
  3.6.3 CH - index
  4 Výsledky práce
  4.1 Stručná charakteristika podniku
  4.2 Analýza majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku
  4.2.1 Zlaté bilančné pravidlo
  4.3 Analýza výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia
  4.4 Analýza peňažných tokov
  4.4.1 Výpočet celkového cash flow
  4.4.2 Výpočet ukazovateľa cash flow
  4.5 Pyramídový rozklad rentability celkového kapitálu
  4.6 Finančná analýza „ex post“
  4.6.1 Analýza ukazovateľov likvidity
  4.6.2. Analýza ukazovateľov aktivity
  4.6.3. Analýza ukazovateľov rentability
  4.6.4 Analýza ukazovateľov zadlženosti
  4.7 Finančná analýza podniku „ex ante“
  4.7.1 Altmanov model funkcie diskriminančnej analýzy
  4.7.2 Index bonity
  4.7.3 CH-index
  5 Záver
  5.1 Návrh na využitie výsledkov
  6 Použitá literatúra

Zdroje:
 • BELICA, M.: Podnikové financie. Nitra : SPU, 2002. 171 s. ISBN 80-8069-006-5.
 • BEŇOVÁ, E.: Financie a mena. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 373 s. ISBN 80-8078-031-5
 • BIELIK, P. - GURČÍK, Ľ. - GAJDOŠ, I. : Faktory výkonnosti a dôchodkovosti poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike. Nitra: SPU, 2003. 220 s. ISBN 80-8069-220-3
 • BIELIK, P.: Podnikové hospodárstvo. Nitra: SPU 2006. 319 s. ISBN 80-8069-698-5
 • GOZORA, V.: Podnikový manažment. Nitra : SPU, 2000. 193 s. ISBN 80-7137-690-6.
 • GRÜNWALD, R.: Přijatelné hodnoty pomĕrových ukazovatelú finančního zdraví. In: Účetnictví, 2000, č. 8, s. 37- 40.
 • GURČÍK, Ľ.: Podnikateľská analýza a kontroling. 2. vyd. Nitra : SPU, 2004. 163s. ISBN 80-8069-449-4.
 • GURČÍK, Ľ. - DVOŘÁK, M.: Príklady na cvičenia z podnikateľskej analýzy a kontrolingu. Nitra: SPU, 2002. 89 s. ISBN 80-8069-061-8
 • KOŠČO, T.: Financie I. Nitra: SPU, 2001. 80 s. ISBN 80-7137-924-7.
 • KRÁĽOVIČ, J - VLACHYNSKÝ, K.: Finančný manažment. Bratislava: IURA EDITION, 2002. 419 s. ISBN 80-89047-17-3
 • KRÁĽOVIČ, J. a kol.: Finančný manažment: zbierka príkladov. Bratislava: IURA EDITION, 2003. 240 s. ISBN 80-89047-78-5
 • MÁČE, M.: Finanční analýza obchodních a státních organizací. Praha: GRADA, 2006. 156 s . ISBN 80-247-1558-9
 • PATAKY, J.: Základy účtovníctva, Nitra: SPU, 2004. 212 s. ISBN 80-8069-460-5
 • SEDLÁČEK, J.: Cash Flow. Brno : Computer Press, 2003. 190 s. ISBN 80-7226-875-9.
 • SERENČÉŠ, P.: Stratégia rozvoja národného hospodárstva. Zborník vedeckých prác. Nitra : SPU, 2000. s. 33. ISBN 80-7137-756-2.
 • ŠKORECOVÁ, E.: Nákladové a manažérske účtovníctvo. Nitra: SPU , 2005. 115s. ISBN 80-8069-516-4
 • ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. 4. vyd. Bratislava: Sprint vfra, 2004. 305 s. ISBN 80-88848-89-1
 • ZALAI, K. - KALAFUTOVÁ, Ľ. - ŠNIRCOVÁ, J.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Finančná analýza: praktikum. Bratislava: EKONÓM, 2006. 136 s. ISBN 80-225-2142-6