Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
146 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10476
Posledná úprava
05.06.2019
Zobrazené
10 061 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zámerom tejto diplomovej práce je poukázať na spôsob ako sa prakticky zabezpečuje predaj nástrojmi priameho a zistiť, ako sa dá tento predaj ďalej zefektívniť. Cieľmi diplomovej práce je identifikácia problémov, ktoré pri využívaní nástrojov priameho marketingu vznikajú. Ďalším cieľom je analyzovanie problémov a zistenie príčin, ktoré tieto problémy spôsobujú. Cieľom je aj navrhnutie praktických riešení, ktoré by pomohli zlepšiť používaný systém predaja ako i predaj samotný. Na základe teoretických znalostí priameho marketingu diplomová práca ponúka niekoľko riešení vhodných na účely zefektívnenkia systému predaja nástrojmi priameho marketingu. Dôležité sú hlavne uvedené výhody, ktoré by zavedením nových riešení predaj podporili. Diplomová práca využíva na získanie informácií pozorovanie, telefonický výskum firmy, neštruktúrovaný a štruktúrovaný rozhovor. Zdroje jednotlivých údajov pochádzajú priamo z interných dokladov firmy, niektoré sú výsledkom spracovania výskumu firmy. Získané informácie slúžia ako podklady pre analýzu predaja, situácie, identifikáciu problémových oblastí a ich príčin a stanoveniu efektívnosti fungovania predaja. Na základe analýzy predaja, poskytuje diplomová práca niekoľko návrhov alebo odporúčaní pre zefektívnenie a podporu predaja vybranými nástrojmi priameho marketingu. Niektoré riešenia už na trhu existujú, len nie sú v našich podmienkach prakticky zavedené. Niektoré riešenia sú nové spôsoby zabezpečovania efektívneho priameho predaja v uvedenej firme. Ako nástroje priameho marketingu sú analyzované dve formy - zásielkový katalógový predaj a predaj pomocou internetu. Posúdenie zásielkového a internetového predaja firmy poskytuje dobrý podklad pre vytvorenie predstavy ako sa daný predaj realizuje.

Kľúčové slová:

priamy marketing

analýza predaja

telefonický výskum

pozorovanie

štruktúrovaný rozhovor

zásielkový predaj

predaj na Internete

efektívnosť systému predajaObsah:
 • Abstrakt
  Vyhlásenie
  Poďakovanie
  Obsah
  Zoznam obrázkov
  Zoznam grafov
  Zoznam tabuliek
  Zoznam skratiek a symbolov
  Úvod
  1 Teoretické východiská priameho marketingu
  1. 1 História priameho marketingu
  1. 2 Priamy marketing a jeho bližšia špecifikácia
  1. 3 Rozvoj priameho marketingu
  1. 4 Čo poskytuje priamy marketing
  1. 5 Špecifikácia priameho marketingu
  1. 6 Využite priameho marketingu
  1. 7 Vývoj marketingového databázového systému
  1. 8 Médiá v priamom marketingu
  1. 9 Nástroje priameho marketingu
  1. 9. 1 Katalógový predaj (zásielkový obchod)
  1. 9. 2 Priamy zásielkový predaj (direct mail)
  1. 9. 3 Telemarketing
  1. 9. 4 Predaj prostredníctvom rozhlasu
  1. 9. 5 Televízny marketing s priamou odozvou.
  1. 9. 6 Elektronické nakupovanie
  1. 9. 7 Kioskové nakupovanie
  1. 9. 8 Osobný predaj
  1. 10 Elektronický marketing - on line
  1. 11 Internet ako marketingový nástroj
  1. 12 Čo všetko sa skrýva pod pojmom online
  2 Analýza predaja neckermann s. r. o.
  2. 1 Charakteristika firmy neckermann s. r. o.
  2. 2 Metodológia analýzy
  2. 3 Analýza predaja nástrojmi pm
  2. 4 Identifikácia problémových oblastí
  Predaj pomocou internetu
  Zdroj: interné údaje firmy
  3 Identifikácia príčin problémov návrhy na riešenie niektorých vybraných problémov
  3. 1 Identifikácia príčin problémov
  3. 1. 1 Problém zostavenia nelákavého katalógu na internete
  3. 1. 2 Problém nedostatočného motivovania stálych zákazníkov k väčšiemu nakupovaniu
  3. 1. 3 Problém nedostatočného využitia certifikácie pri podpore predaja
  3. 1. 4 Problém prebytku, prípadne vysokého nedostatku zásob na sklade
  3. 1. 5 Problém nerovnakého uspokojovania všetkých zákazníkov
  3. 1. 6 Problém s dobou schválenia a presadenia zlepšení materskou firmou neckermann versand ag
  3. 1. 7 Problém v poklese požadovanej ziskovosti v roku 1999
  3. 1. 8 Problém neprevzatia zásielky zákazníkom na pošte
  3. 1. 9 Zákazníci požiadali o výmenu tovaru
  3. 1. 10 Zákazník žiada o vrátenie peňazí
  3. 1. 11 Vysoká stratovosť zásielok
  3. 2 Návrhy na riešenie niektorých vybraných problémov
  3. 2. 1 Slabá motivácia zákazníkov k zvyšovaniu nákupov
  3. 2. 2 Slabá motivácia zákazníkov navštevovať stránku www.neckermann.sk
  VÝsledok pri takýchto presne umiestnených uputávkach ?
  3. 2. 3 Problém prebytku, prípadne vysokého nedostatku zásob na sklade
  3. 2. 4 Problém vrátenia zásielky zákazníkom
  3. 2. 5 Problém neprevzatia zásielky na pošte
  Záver
  Zhrnutie
  Summary
  Zusammenfassung
  Zoznam použitej literatúry
  Register
  Prílohy
  A

Zdroje:
 • KOTLER, P.: Marketing, management, Analýza, plánování, využití, kontrola. Praha, Victoria Publishing, a. s, 1992.
 • KOTLER, P.: Marketing, management. Praha, Grada, 1998.
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing. Bratislava, SPN 1992.
 • LESÁKOVÁ, Ľ.: Analýza podniku. Banská Bystrica, UMB EF, 1996
 • PRACHÁR, Ján: Čo je marketing. Bratislava, SPN, 1991
 • SCHWARZ, O.: Efektivní marketing - taktika podnikání. Praha, Grada, 1992 .
 • STUCHLÍK P., PEGNER, M. DVOŘÁČEK, M.: Marketing a reklama na internetu. Praha, Grada Publishing, spol. s r. o., 1998
 • SVĚTLÍK, J.: Marketng - cesta k trhu. Zlín, EKKA, 1992
 • VÁŇA, J. a kol.: Direct marketing v teórii a praxi. Praha, Management press, 1994