Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
4 nových

Analýza efektívnosti vzdelávania zamestnancov vo VÚB, a.s.

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
53 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11394
Posledná úprava
28.11.2018
Zobrazené
2 935 x
Autor:
fabok
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Diplomová práca „Analýza efektívnosti vzdelávania zamestnancov vo VÚB, a.s.“ opisuje teoretické východiská vzdelávania zamestnancov a zisťovania efektívnosti vzdelávania, zameriava sa na samotnú Všeobecnú úverovú banku, a.s. a jej systém vzdelávania zamestnancov. Po preštudovaní teoretických poznatkov a zozbieraní nevyhnutných údajov a informácií sme zistili skutkový stav systému vzdelávania zamestnancov ako aj jeho nedostatky. Následne boli navrhnuté opatrenia k zvýšeniu efektívnosti vzdelávania zamestnancov, postupy, dotazníky i formuláre, ktoré sú zamerané na zefektívnenie plánovania, realizácie a hodnotenia vzdelávacích aktivít banky. Navrhovaný ucelený systém povedie k neustálemu zdokonaľovaniu vzdelávacích aktivít, zvýši efektívnosť vzdelávania zamestnancov, čo sa nevyhnutne odrazí aj na zvýšenej výkonnosti celej organizácie.

Kľúčové slová:

vzdelávanie

efektívnosť

opatrenie

motivácia

zamestnanecObsah:
 • Abstrakt 3
  Obsah 5
  Zoznam tabuliek, schém a grafov 7
  Zoznam skratiek 8
  Úvod 9
  1 Základná charakteristika procesu vzdelávania zamestnancov 11
  1.1 Vzdelávanie zamestnancov - predpoklad úspešného fungovania podniku 11
  1.1.1 História vzdelávania zamestnancov 11
  1.1.2 Definícia základných pojmov 12
  1.1.3 Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov dnes 13
  1.1.4 Spojitosť medzi cieľmi organizácie a rozvojom ľudských zdrojov 14
  1.2 Druhy, formy a metódy vzdelávania zamestnancov 15
  1.2.1 Druhy vzdelávania zamestnancov 15
  1.2.2 Formy vzdelávania zamestnancov 15
  1.2.3 Metódy vzdelávania zamestnancov 16
  1.3 Analýza efektívnosti vzdelávania zamestnancov 16
  1.3.1 Vymedzenie základných pojmov 19
  1.3.2 Prekážky v zisťovaní efektívnosti vzdelávania 20
  1.3.3 Prístupy k analýze efektívnosti vzdelávania 20
  1.3.4 Druhy hodnotení efektívnosti vzdelávania 21
  1.3.5 Princípy analýzy efektívnosti vzdelávania 23
  1.3.6 Techniky zhromažďovania údajov 24
  2 Analýza efektívnosti vzdelávania zamestnancov vo vúb, a.s. 27
  2.1 Vúb, a.s. 27
  2.1.1 Organizačné usporiadanie banky 28
  2.1.2 Stratégia vúb, a.s. 28
  2.1.3 Systém práce a organizácie personálneho manažmentu vo vúb, a.s. 29
  2.1.4 Firemná kultúra banky 30
  2.1.5 Ľudské zdroje banky 30
  2.2 Vzdelávanie zamestnancov vúb, a.s. 31
  2.2.1 Identifikácia potrieb vzdelávania 32
  2.2.2 Určenie cieľov vzdelávania 34
  2.2.3 Vzdelávací program, výber metód a foriem vzdelávania 35
  2.2.4 Zabezpečovanie vzdelávacích aktivít 37
  2.2.5 Lektorský zbor 38
  2.2.6 Hodnotenie vzdelávacích aktivít 39
  2.2.7 Dotazník a jeho vyhodnotenie 40
  2.2.8 Popis prípravy, priebehu a ukončenia jednotlivých oblastí vzdelávania zamestnancov vo vúb, a.s. 43
  3 Navrhované opatrenia 49
  3.1 Zisťovať návratnosť investícií 49
  3.2 Systém znižovania nákladov na vzdelávanie 50
  3.3 Úprava projektových listov vo vzdelávacom programe 50
  3.4 Kontrola externej vzdelávacej organizácie a jej školiteľov 51
  3.5 Pracovné hodnotenie vedúcich zamestnancov 51
  3.6 Informovanosť zamestnancov 52
  3.7 Príprava lektorov a študijných materiálov 52
  3.8 Motivácia školiteľov 53
  3.9 Motivácia zo strany vedúcich zamestnancov 54
  3.10 Identifikácia rozdielov 55
  3.11 Problém nízkej návratnosti dotazníkov 55
  3.12 Hodnotiace pohovory so školenými 56
  3.13 Hodnotiace pohovory s nadriadenými a kolegami školených po určitom čase po uskutočnení školenia 56
  3.14 Zhrnutie navrhovaných opatrení na zefektívnenie vzdelávania 57
  Záver 59
  Zhrnutie 61
  Zoznam použitej literatúry 65
  Register 67
  Príloha a organizačná štruktúra ústredia vúb, a.s. 69
  Príloha b organizačná štruktúra hlavnej pobočky vúb, a.s. 71
  Príloha c organizačná štruktúra základnej pobočky vúb, a.s. 72
  Príloha d vzor projektu vo vzdelávacom programe vúb, a.s. 73
  Príloha e dotazník vúb, a.s., na vyhodnotenie účinnosti vzdelávacej aktivity 74
  Príloha f vlastný dotazník na zistenie spokojnosti zamestnancov so vzdelávacími aktivitami banky 75
  Príloha g formulár pre analýzu nákladov vzdelávacej aktivity (v skk) 77
  Príloha h formulár pre analýzu výnosov vzdelávacej aktivity 78
  Príloha i návrh vzoru projektového listu do vzdelávacieho programu 79
  Príloha j vzor správy o výsledkoch dotazníka 80
  Príloha k hlásenie školiteľa 81
  Príloha l návrh kontrolného dotazníka pre výber školiteľa, externej vzdelávacej organizácie 82
  Príloha m návrh dotazníka kurzu 83
  Príloha n návrh vyhodnotenia na záver kurzu 84
  Príloha o hodnotenie vedúcich zamestnancov ich podriadenými zamestnancami 86

Zdroje:
 • BELCOURT M., WRIGHT P.C. : Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 1998.
 • CHAPMAN J., TORRINGTON D. : Personnel management. A new approach. Prentice Hall, 1995.
 • LIVEČKA E.: Slovník vybraných termínů ve výchově a vzdelávání pracovníků. Praha: Institut pro výchovu vedoucích pracovníků Ministerstva průmyslu ČSR, 1981.
 • KOUBEK J. : Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha : Management press, 1997.
 • PROKOPENKO J., KUBR M. a kol.: Vzdělávání a rozvoj manažérů. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 1996.
 • VETRÁKOVÁ M. : Personálny manažment. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 1996.