Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Zlepšenie manažmentu práce na finančnom oddelení

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2928
Posledná úprava
23.03.2017
Zobrazené
6 392 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti je manažment či už v ziskovo alebo neziskovo orientovanej organizácií veľmi dôležitý. Preto cieľom mojej bakalárskej práce je zlepšenie manažmentu práce na finančnom oddelení miestneho úradu Košice - Šaca. Finančné oddelenie na miestnom úrade v Košiciach - Šaci patrí medzi najdôležitejšie oddelenia, a preto je potrebné dbať na to, aby manažment na tomto oddelení sa neustále zlepšoval.

Úvodná teoretická časť je venovaná podstate a významu manažmentu v organizácií. Ďalšia časť je venovaná jednotlivým funkciám v manažmente ako je plánovanie, kde je potrebné si zvoliť vhodný druh plánu a metódu plánovania, ktoré záležia od danej situácie v organizácii. Ďalšou funkciou v manažmente je rozhodovanie, ktoré taktiež plní dôležitú funkciu. V rozhodovaní je potrebné presne stanoviť rozhodovacie procesy a rozhodovacie problémy. A v neposledom rade je dôležitá kontrola v manažmente, kde sa stanovuje zameranie a predmet kontroly. Každý kontrolný proces pozostáva z niekoľkých fáz, ktoré sú uvedené v teoretickej časti.

V druhej analytickej časti je rozobraná konkrétna organizácia. Touto organizáciou je miestny úrad Košice - Šaca. V úvode je popísaná história a vývoj miestneho úradu až po súčasnosť. Taktiež je uvedená súčasná situácia, v ktorej sa miestny úrad Košice - Šaca nachádza. Na základe zistených poznatkov sú analyzované jednotlivé oddelenia na miestnom úrade. Cieľom bakalárskej práce bolo zameranie sa na finančné oddelenie, popis vykonávania práce mzdového referenta, účtovného referenta a pokladníka. Na konci analytickej časti sú uvedené aj súčasné zlepšenia, ktoré nastali v minulom roku.

V návrhovej časti som sa snažila navrhnúť vhodné zlepšenie prípadne zmeny, ktoré by pozitívne ovplyvnili manažment práce na finančnom oddelení, pretože výkonnosť jednotlivých zamestnancov vychádza z manažmentu organizácie.

Kľúčové slová:

management

plánovanie

organizovanie

rozhodovanie

kontrolaObsah:
 • ÚVOD 1
  I. TEORETICKÁ ČASŤ 2
  1. Podstata a význam manažmentu 2
  2. Funkcia plánovania v manažmente 3
  2.1 Druhy plánovania 4
  2.2 Metódy a techniky plánovania 7
  3. Rozhodovanie v manažmente 9
  3.1 Rozhodovacie procesy a rozhodovacie problémy 10
  4. Kontrola v manažmente 11
  4.1 Fázy kontrolného procesu 13
  4.2 Zameranie a predmet kontroly 14
  II. ANALYTICKÁ ČASŤ 15
  5. História a vývoj Miestneho úradu Košice - Šaca až po súčasnosť 15
  6. Miestny úrad Košice - Šaca 17
  6.1 Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a rozvoja 18
  6.2 Správne oddelenie 19
  6.3 Finančné oddelenie 20
  6.3.1 Samostatný odborný referent - mzdová agenda a správa majetku 22
  6.3.2 Samostatný odborný referent - všeobecné účtovníctvo 24
  6.3.3 Samostatný odborný referent - pokladňa 26
  7. Súčasné zlepšenia 28
  III. NÁVRHOVÁ ČASŤ 29
  8. Cieľové zameranie miestneho úradu Košice - Šaca 29
  9. Zmeny v organizačnej štruktúre 30
  10. Presun činnosti a kompetencií pokladníka 32
  11. Využitie nových programov 34
  12. Kontrola 36
  ZÁVER 37
  Použitá literatúra 38

Zdroje:
 • BOWMAN CLIFF: Strategický management, Grada, Praha 1996
 • MAJTÁN MIROSLAV a kol.: Manažment, Ekonóm, Bratislava 2001
 • SEDLÁK MIKULÁŠ: Manažment, Ekonómia, Bratislava 2001
 • VEBER JAROMÍR a ko.: Management, Management Press, Praha 2001
 • VODÁČEK LEO, ROSICKÝ ANTONÍN: Informačný management, Management Press, Praha 1997
 • ZADRAŽILOVÁ DANA, KHELEROVÁ VLADIMÍRA: Management obchodní firmy, Grada, Praha 1994
 • http://www.saca.sk
 • http://www.kosice.sk