Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Zefektívnenie procesu tvorby sprievodnej dokumentácie

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44960
Posledná úprava
01.04.2014
Zobrazené
1 055 x
Autor:
6linduska6
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Náplňou bakalárskej práce je zhodnotiť súčasnú situáciu spracovania sprievodnej dokumentácie v spoločnosti Whirlpool a navrhnúť riešenia pre zlepšenie organizácie práce, sprehľadnenie výrobných postupov, zlepšenie pracovného prostredia a zníženie ekonomických nákladov. Na začiatku práce sú vysvetlené teoretické znalosti z oblasti systému manažérstva kvality, tvorby pracovných postupov, dokumentácie SMK. Ďalej sa práca zaoberá analýzou procesu tvorby sprievodnej dokumentácie v spoločnosti a súčasne poukazuje na nedostatky pri jej spracovávaní. Cieľom práce je zefektívniť proces tvorby sprievodnej dokumentácie a tým zabrániť jej nežiaducej zámene.

Kľúčové slová:

Kvalita

SMK

sprievodná dokumentácia

produkcia

bakalárska práca

pracovisko

dokumentyObsah:
 • Obsah
  Zoznam obrázkov 10
  Zoznam symbolov a skratiek 11
  Slovník termínov 12
  Úvod 13
  1 Kvalita 14
  1.1 História zabezpečovania kvality 14
  1.2 Základné kritéria kvality 15
  1.3 Manažérstvo kvality 17
  1.3.1 Normy ISO 18
  1.4 Základné metódy a prístupy na zvyšovanie úrovne kvality 19
  1.4.1 Cyklus PDCA 19
  1.4.2 Model DMAIC 20
  1.5 Systém manažérstva kvality 20
  2 Dokumentácia SMK 22
  2.1 Dokumenty požadované normou EN ISO 9001 22
  2.2 Požiadavky na dokumentáciu SMK v zmysle normy ISO9001:2008 24
  2.2.1 Požiadavky všeobecne 26
  2.2.2 Riadenie dokumentov 26
  2.2.3 Riadenie záznamov 27
  2.2.4 Revízia dokumentácie 27
  3 Analýza súčasného stavu spoločnosti 28
  3.1 História spoločnosti Whirlpool na Slovensku 28
  3.2 Popis závodu 29
  4 Tvorba pracovných postupov 30
  4.1.1 Technologická dokumentácia 30
  4.1.2 Kontrolovaná kópia 31
  4.1.3 Nekontrolovaná kópia 31
  4.1.4 ENS 31
  4.1.5 EN 31
  5 Analýza procesu tvorby sprievodnej dokumentácie 32
  5.1 Základné prvky sprievodnej dokumentácie 32
  5.1.1 Primárne prvky sprievodnej dokumentácie 32
  5.1.2 Sekundárne prvky sprievodnej dokumentácie 33
  5.2 Sklad 34
  5.3 Predpríprava sprievodnej dokumentácie 34
  5.4 Štítkáreň 35
  6 Návrh na zefektívnenie procesu tvorby sprievodnej dokumentácie 36
  6.1 Sprehľadnenie rozloženia komponentov na vozíku 36
  6.1.1 Vymedzovacie lišty 37
  6.1.2 Uskladnenie vymedzovacích líšt 37
  7 Záver 38
  Zoznam použitej literatúry 39
  Prílohy 41

Zdroje:
 • NENADÁL, Jaroslav a kol.: Moderní management jakosti principy postupy metody, Praha: Vydavateľstvo Management Press, 2008, ISBN 978-80-7261-186-7, 1. vidanie.
 • LESČIŠIN, Michal - STERN, Juraj - DUPAĽ, Andrej: Manažment výroby 2, Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998, ISBN 80-225-1059-9.
 • MACDONALD, John: Understanding Total Quality Management in a Week, preložil: ĎUREJ, Ondrej: Vydavateľstvo Open Windows Bratislava, 1996, ISBN 80-225-1059-9, 1. vidanie.
 • BENKOVÁ, M. - FLOREKOVÁ, L. - BOGDANOVSKÁ, G.: Systémy riadenia kvality, Košice: Vydavateľstvo Elfa, 2007, ISBN 978-80-8086-066-0.
 • KORMANEC, Peter - STRNÁTKOVÁ, Anna - BURIETA, Ján - ŠTÍGELOVÁ, Miroslava - BOLEDOVIČ, Ľudovít: Kvalita v praxi, [Príručka kvality]. Žilina: IPA Slovakia.
 • DUFINEC, I.: Inžinierstvo kvality (Meranie, analýza a zlepšovanie), Elfa, Košice, 2000
 • ČSN EN ISO 9000: Systémy managementu kvality - základní princípy a slovník, Praha: Český normalizační institut, 2006.
 • Quality Glossary. Quality Progress, 2007, June, ISSN 0033-524X.
 • Dokumentácia Systému Manažérstva Kvality - skryptá
 • Interné dokumenty spoločnosti Whirlpool Slovakia s.r.o.
 • HRNČIAR, M.: Kvalita v službách [Skriptá Katedry softvérových technológii Žilinskej univerzity], [online] 2009. [citované 2010-03-14]. dostupné na internete.