Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46840
Posledná úprava
03.01.2017
Zobrazené
1 357 x
Autor:
lucia.kubynets67
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom bakalárskej práce je analýza systému poskytovania zamestnaneckých výhod na príklade konkrétnej organizácie, ktorou je Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola obshauje teroretické poznatky a rozpracovaný pohľad viacerých autorov o manažmente ľudských zdrojov. Svoju pozornosť sme predovšetkým koncentrovali na jednu z jeho úloh - konkrétne na odmeňovanie zamestnancov. Ďalšia kapitola popisuje hlavný cieľ práce spolu s jednotlivými čiastkovými cieľami, ktoré sme museli stanoviť práve za účelom dosiahnutia nášho hlavného cieľa. Tretia kapitola sa zaoberá metodikou práce a metódami skúmania vybranej spoločnosti spolu s jej identifikáciou a detailnou charakteristikou. V štvrtej kapitole sú obsiahnuté výsledky práce, ktoré vyplynuli z vykonaného prieskumu. Posledná, piata kapitola je venovaná následnej diskusii k danej problematike a návrhom odporúčaní. Spracované a vyhodnotené výsledky nášho prieskumu budú poskytnuté vedeniu organizácie za účelom podania návrhu na zlepšenie súčasného stavu poskytovania zamestnaneckých výhod. Zefektívnenie tohto systému má význam nielen pre zamestnancov, ale aj pre samotnú organizáciu - nakoľko by jej mohlo dopomôcť k zníženiu nákladov vynaložených na poskytovanie zamestnaneckých výhod a navyše by taktiež mohlo prispieť k zvýšeniu motivácie a spokojnosti zamestnancov.

Kľúčové slová:

zamestnanecké výhody

manažment ľudských zdrojov

odmeňovanie

motivácia

spokojnosťObsah:
 • Úvod 9
  1 Súčasný stav doma i v zahraničí 10
  1.1 Manažment ľudských zdrojov 10
  1.1.1 Úlohy systému mľz 12
  1.1.2 Funkcie systému mľz 12
  1.1.3 Diagnostický model mľz 12
  1.2 Odmeňovanie zamestnancov 14
  1.2.1 Stratégia odmeňovania zamestnancov 15
  1.2.2 Úlohy odmeňovania zamestnancov 17
  1.2.3 Ciele odmeňovania zamestnancov 17
  1.3 Tvorba systému odmeňovania zamestnancov 18
  1.3.1 Faktory pôsobiace na tvorbu systémov odmeňovania 19
  1.4 Formy odmeňovania 19
  1.4.1 Mzdový systém - priama forma odmeňovania 21
  1.4.2 Zamestnanecké výhody - nepriama forma odmeňovania 22
  2 Cieľ práce 30
  3 Metodika práce a metódy skúmania 31
  3.1 Charakteristika objektu skúmania 31
  3.1.1 Organizačná štruktúra spoločnosti 31
  3.1.2 Súčasný stav poskytovania zamestnaneckých výhod 33
  3.2 Pracovné postupy 38
  3.2.1 Spôsob získavania údajov a ich zdroje 38
  3.2.2 Dotazníkové šetrenie 38
  3.3 Použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov 39
  4 Výsledky práce 40
  5 Diskusia a návrh odporúčaní 51
  Záver 54
  Zoznam použitej literatúry 56
  Prílohy

Zdroje:
 • ARMSTRONG, M. 2002. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 8024704692.
 • ARMSTRONG, M. 2007. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
 • ARMSTRONG, M. 2009. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 11.vyd. London : Kogan Page, 2009. ISBN 978 0 7494 5242 1.
 • BAJZÍKOVÁ, Ľ. 1999. Odmeňovanie ako zdroj motivácie zamestnancov. 1.vyd. Bratislava : Ekonóm, 1999. ISBN 80-225-1217-6.
 • BAJZÍKOVÁ, Ľ. 2004. Systémy odmeňovania. 1.vyd. Bratislava : Ofprint, 2004. ISBN 80-89037-16-X.
 • BAJZÍKOVÁ, Ľ. a kol. 2011. Manažment ľudských zdrojov. 4.vyd. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2011. ISBN 978-80-223-2989-7.
 • BĚLOHLÁVEK, F., KOŠTAN, P., ŠULEŘ, O. 2001. Management. Olomouc : Rubico, 2001. ISBN 80-85839-45-8.
 • ČIHOVSKÁ, V. 2004. Manažment obchodných organizácií. 1.vyd. Bratislava : T.R.I. Médium, 2004. ISBN 80-88676-32-0.
 • EUROEKONOM.SK. 2015. Mzdové systémy v organizácií. [online]. 2015. [cit. 2015-01-31]. Dostupné na internete: .
 • KACHŇÁKOVÁ, A. 2003. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava : Sprint, 2003, ISBN 80-89085-22-9.
 • KOUBEK, J. 2001. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 3.vyd. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-033-3.
 • KOUBEK, J. 2004. Řízení pracovního výkonu. 1.vyd. Praha : Management Press, 2004. ISBN 80-7261-116-X.
 • KOUBEK, J. 2007. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 4.vyd. Praha : Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3.
 • MILKOVICH, G. T. - NEWMAN, J. M. 1993. Compensation. 4.vyd. Boston : Irwin, 1993. ISBN 0-256-10527-8.
 • MILKOVICH, G. T. a BOUDREAU, J. W. 1993. Řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Praha : Grada, 1993. ISBN 80-85623-29-3.
 • PELC, V. 2009. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. Praha: Linde Praha : 2009. ISBN 978-80-7201-754-6.
 • PROFESIA.SK. 2015. Pracovné benefity. [online]. 2015.
 • VÍTKOVÁ, R. a HERCÍK, P. 2005. Baťa: Sociálne odpovědná firma. IN: Sborník referátů z konference - Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikáni. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. ISBN 80-7318-294-7.
 • WORKINBALANCE.SK. 2015. Work life Balance benefity alebo čo hovoria prieskumy.
 • §118 a §119 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce