Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Vývoj finančnej nezávislosti vybranej obce

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10307
Posledná úprava
14.11.2018
Zobrazené
1 498 x
Autor:
yurri55
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súčasťou každého sídla, či už obce alebo mesta, sú jej obyvatelia, ktorí žijú svoj každodenný život. Chodia do práce a samozrejme odvádzajú dane a poplatky do obecnej pokladnice, preto očakávajú hospodárne zaobchádzanie s týmito zverenými finančnými prostriedkami, ich využitie na zlepšenie životných podmienok a rozvoj obce ako celku. Racionálne a ekonomicky zmýšľajúca obec si uvedomuje očakávania svojich občanov a v medziach platných zákonov a s dostupnými finančnými prostriedkami sa snaží tieto ciele napĺňať. Hospodárenie obce sa v súčasnosti neustále prispôsobuje legislatívnym zmenám, ktoré prebiehajú v štáte a objem finančných prostriedkov, ktoré má obec k dispozícií sa mení v závislosti od konkrétneho roka, v ktorom tieto prostriedky spravuje. Tieto neustále zmeny sú vyvolané procesom decentralizácie verejnej správy, ktorej prípravy sa začali už pred rokom 1989.
Má tri dôležité etapy, prvá bola zameraná na prerozdelenie politickej moci, s ňou spojená bola druhá časť, kde prišlo k zmene územnosprávneho usporiadania krajiny spolu s presunom kompetencií na novovzniknuté celky a poslednú časť tvorí decentralizácia v oblasti financií. V tejto práci je zohľadnená práve tretia etapa celého procesu decentralizácie, pretože schválená legislatíva v tejto oblasti nadobudla platnosť od 1. januára roka 2005 a tým ovplyvnila finančný vývoj obce v sledovanom období.

Kľúčové slová:

fiškálna decentralizácia

obec

finančný vývoj

autonómia

daňové príjmy

nedaňové príjmy

verejná správa

demografia

infraštruktúra

príjmy obceObsah:
 • Úvod
  1 Teoretické súvislosti medzi decentralizáciou verejnej správy a obecným rozvojom
  1.1 Decentralizácia a jej význam
  2.2 Decentralizačný proces na slovensku
  2.2.1 Špecifické aspekty decentralizácie
  2.2.2 Prehľad vývoja procesu na území sr
  2.2.3 Fiškálna decentralizácia - dôležitý prvok
  1.3 Obec - jeden z hlavných objektov decentralizačného procesu
  1.3.1 Postavenie obce v systéme verejnej správy
  1.3.2 Financovanie obce
  1.3.3 Vlastná finančná základňa a jej štruktúra
  2 Základné údaje a charakteristika obce
  2.1 Podmienky a poloha
  2.2 Demografia
  2.3 Infraštruktúra a vybavenosť
  2.3.1 Sociálna infraštruktúra
  2.3.2 Technická infraštruktúra
  3 Obec a jej hospodárenie
  3.1 Finančný vývoj obce v rokoch 2002 až 2004
  3.1.1 Príjmy obce
  3.1.2 Výdavky obce
  3.1.3 Analýza obecného hospodárenia
  3.2 Finančný vývoj obce v rokoch 2005 a 2006
  3.2.1 Príjmy obce
  3.2.2 Výdavky obce
  3.2.3 Analýza hospodárenia obce
  4 Vývoj finančnej nezávislosti obce
  4.1 Daňová oblasť
  4.2 Oblasť vlastných príjmov
  4.3 Plnenie cieľov stanovených v procese fiškálnej decentralizácie
  4.3.1 Výkon prenesenej štátnej správy a samosprávne funkcie
  4.3.2 Stanovenie vlastných zdrojov príjmov
  4.3.3 Autonómnosť obce
  4.4 Stabilita systému obce a jej ďalšie smerovanie
  Záver
  Zoznam použitej literatúry
  Zoznam príloh

Zdroje:
 • KUBIŠ, S.: Kátlovce 1401-2001, Obecný úrad Kátlovce, 2001, ISBN 80-968546-9-0
 • MESEŽNIKOV, G.; NIŽŇANSKÝ, V., editori: Reforma verejnej správy na Slovensku 1998-2002. Súvislosti, aktéri, voľby., Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2002, ISBN 80-88935-30-X.
 • NIŽŇÁNSKY, V., editor: Decentralizácia na Slovensku - bilancia nekonečného príbehu 1995-2005, Považská tlačiareň s.r.o, Bratislava 2005, ISBN 80-969447-1-1
 • NIŽŇÁNSKY, V., KLING, J.: Verejná správa. In: Kollár, M., Mesežnikov, G., editori: Slovensko 2001. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2001, ISBN 80-8935-26-1
 • NIŽŇÁNSKY, V., KŇAŽKO, M.: Verejná správa. In: Kollár, M., Mesežnikov, G., editori: Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2000, ISBN 80-88935-17-2
 • SIVÁK, Rudolf a kol.: Verejné financie, Iura Edition, Bratislava 2007, ISBN 978-80-8078-094-4
 • Uznesenie vlády SR (230/2000) Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy
 • Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • Zákon č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve