Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13244
Posledná úprava
09.11.2020
Zobrazené
1 542 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Štrukturálna a regionálna politika EÚ zaujíma jedno z popredných miest v rámci celkovej hospodárskej politiky Únie. Predovšetkým je politikou solidarity, spôsobom, ktorým Európska únia poskytuje pomoc zaostávajúcim regiónom, posilňuje hospodársku a sociálnu súdržnosť EÚ, usiluje sa postupne zmierňovať štrukturálne rozdiely medzi regiónmi s cieľom dosiahnuť harmonický rozvoj Spoločenstva ako celku, pomáha pri konverzii problémových priemyselných oblastí, pri modifikácii vidieckych oblastí s upadajúcim poľnohospodárstvom a pri regenerácii spustnutých častí miest. Regionálna politika je tiež politikou pre ľudí. Pomáha zabezpečiť rovnaké príležitosti pre každého občana Spoločenstva a pomáha ľuďom nájsť si prácu a zlepšiť život vo svojich krajinách, v regiónoch, mestách a dedinách. To je dôvod, prečo bolo postavených alebo opravených mnoho diaľnic, rýchlikových tratí a letísk, ktoré spájajú odľahlé regióny s hlavnými centrami ekonomického rastu.
Európska únia je najväčším svetovým darcom. Podpora zo strany EÚ zahŕňa takmer všetky oblasti života. Predstavuje veľmi široký rozsah možností, ako zmeniť existujúcu situáciu v rozličných oblastiach spoločnosti výstavbou dopravných transeurópskych sietí počnúc a podporou kultúrnych podujatí končiac. Regionálna politika je jedinečnou spoločnou politikou založenou na finančnej solidarite. Umožňuje použitie 35,7 % rozpočtu Európskej únie, ktorý prichádza najmä z bohatších členských štátov, do znevýhodnených regiónov. Tento prístup nepomáha len štátom, ktoré sú prijímateľmi pomoci, ale tiež tým, ktoré sú hlavnými prispievateľmi do rozpočtu spoločenstva, pretože ich podniky v dôsledku toho profitujú z veľkých investičných príležitostí a z ekonomického a technologického transferu know-how najmä v tých regiónoch, kde rôzne typy ekonomických aktivít ešte v skutočnosti nezačali. Regionálna politika tak v konečnom dôsledku umožňuje všetkým regiónom, aby prispeli k väčšej konkurencieschopnosti Európskej únie.
...

Kľúčové slová:

politika

kohézny

kohézna politika

región

regionálna politika

ekonomická súdržnosť

sociálna súdržnosť

fond

štrukturálne fondy

konvergencia

rozvoj

plán

rozvojový plán

makroekonómiaObsah:
 • ÚVOD
  1. REGIONÁLNA POLITIKA
  1.1 VÝVOJ REGIONÁLNEJ POLITIKY EÚ
  1.2 CIELE A NÁSTROJE REGIONÁLNEJ POLITIKY EÚ
  1.3 FINANCOVANIE REGIONÁLNEJ POLITIKY EÚ
  1.4 IMPLEMENTÁCIA REGIONÁLNEJ POLITIKY EÚ
  2. ÍRSKO A REGIONÁLNA POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE
  2.1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA KRAJINY
  2.2 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ÍRSKA
  2.3 REALIZÁCIA A ASPEKTY ÚSPEŠNEJ REGIONÁLNEJ POLITIKY
  2.4 SKÚSENOSTI ÍRSKA S REGIONÁLNOU POLITIKOU EÚ
  3. SKÚSENOSTI SLOVENSKA PRI VYUŽÍVANÍ FONDOV EÚ
  3.1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA KRAJINY
  3.2 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ SLOVENSKA
  3.3 PREDVSTUPOVÁ POMOC EÚ
  3.4 PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2004 - 2006
  3.5 PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013
  3.6 SKÚSENOSTI SLOVENSKA S REGIONÁLNOU POLITIKOU EÚ POČAS PROGRAMOVACIEHO OBDOBIA 2004 - 2006
  3.7 HLAVNÉ PROBLÉMY PRI IMPLEMENTÁCII KOHÉZNEJ POLITIKY EÚ NA SLOVENSKU
  3.8 POSTOJ SLOVENSKÝCH OBČANOV K REGIONÁLNEJ POLITIKE EÚ
  3.9 MOŽNOSTI APLIKÁCIE ÍRSKEHO HOSPODÁRSKEHO VÝVOJA NA PODMIENKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  ZÁVER
  ZOZNAM LITERATÚRY
  ZOZNAM PRÍLOH
  PRÍLOHY

Zdroje:
 • Bezáková, T. - Budjač, M.: Financovanie regionálnej politiky - doterajší vývoj a perspektívy, Regionálna politika EÚ, Ekonóm 2006
 • Blažek, J. - Uhlír, D.: Teorie regionálního rozvoje, Univerzita Karlova, Praha 2002
 • Csabay, M.: Kohézny fond, Regionálna politika EÚ, Ekonóm 2006
 • Drahošová, A. - Faberová, I. - Gazdová, Ľ.: Slovensko a Európska únia. Prechod od predvstupovej pomoci k štrukturálnym fondom. Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2004
 • Dudáš, T.: História regionálnej politiky Európskej únie, Regionálna politika Európskej únie, Bratislava december 2006 Eurokompas, č. 2/2007
 • European Commision Annual Economic Report 1993
 • Eurostat yearbook 2004, year book 2006
 • Európska komisia
 • Fabianová, I. : Analýza potenciálu írskeho hospodárskeho vývoja po vstupe do EÚ a možnosti jeho aplikácie na podmienky Slovenskej republiky
 • Fabuš, M.: Európsky fond regionálneho rozvoja, Regionálna politika EÚ, Ekonóm 2006
 • Grešš, M.: Európsky sociálny fond, Regionálna politika EÚ, Ekonóm 2006
 • Greššová, M. - Skúsenosti Slovenska s Regionálnou politikou EÚ. Bratislava 2006
 • Holková, V. - Veselková, A. :Makroekonomický vývoj slovenskej ekonomiky v transformačnej dekáde
 • Horváth, Z.: Príručka Európskej únie, Zastúpenie EK v SR, 2004
 • Hospodárske noviny (HN), 17. 5. 2004, Marián L. Tupý : Znížte dane, bitte.
 • HN, 31.10.2005, rozhovor I írskym ministrom hospodárstva Michaelom Ahernom
 • HN, 14. 2. 2007, P. Paška : Zázrak a sociálne partnerstvo
 • Inštitút finančnej politiky
 • Ivaničková, A.: Inovované programovanie regionálnej politiky EÚ v programovacom období 2007- 2013, Vydavateľstvo Ekonóm 2007
 • Ivaničková, A.: Tvorba programov a projektov, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2006
 • Jurík, R.: Reforma regionálnej politiky EÚ, Regionálna politika EÚ, Ekonóm 2006
 • Ministerstvo hospodárstva
 • Národná banka Slovenska
 • Národný rozvojový plán Írska
 • Národný strategický referenčný rámec SR
 • Lipková, Ľ.: Európska únia, Ekonomika krajín, Ekonóm 2004
 • Lipková, Ľ.: Regionálna politika Európskej únie, Ekonóm, Bratislava 2006
 • Nové partnerstvo pre súdržnosť, konvergenciu a konkurencieschopnosť, Tretia správa o ekonomickej a sociálnej súdržnosti
 • Ondrušek, M.: Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond, Regionálna politika EÚ, Ekonóm 2006
 • Operačný program Základná infraštruktúra, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Bratislava 2006
 • Polakovič, J.: Financovanie spoločnej politiky rybného hospodárstva, Regionálna politika EÚ, Ekonóm 2006
 • Rozvojové programy SR na obdobie 2004 - 2006, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 2004
 • Štatistický úrad SR
 • TASR, 7.3.2008
 • The Economist
 • Tomková, B.: Ciele regionálnej politiky EÚ, Regionálna politika EÚ, Ekonóm 2006
 • Tomšová, J.: Slovensko a Európska únia. Čo nám prinesú štrukturálne fondy a Kohézny fond. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, 2004.
 • Trend č.14, 10. apríl 2008
 • UNCTAD
 • http://www.idaireland.com/home/index.aspx?id=3141
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%BD_v%C3%BDvoj_Slovenska_od_roku_1995
 • http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/651/651790/651790sk.pdf
 • http://europa.eu/abc/history/index_en.htm
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/slides/2007/history.ppt
 • ...