Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Systém pre podporu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13032
Posledná úprava
07.10.2020
Zobrazené
1 464 x
Autor:
elegy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rýchle tempo zmien v mnohých organizáciách znamená, že vedenie sa čím ďalej tým viac považuje za dôležitú funkciu manažmentu. Charakterové teórie vedenia majú pôvod v začiatku dvadsiateho storočia. Predpokladom pre tieto teórie bolo, že to čo robí niekoho efektívnym vedúcim je jeho osobnosť a osobnostné kvality. Z toho vyplýva, že vodcovia sa rodia, nie formujú. Pre manažment to znamená vybrať správnych ľudí pre vedenie firmy, aby vedeli správne vykonávať funkcie manažmentu. Hlavnou úlohou personálneho manažmentu v podniku je vyhľadávanie, prijímanie a vzdelávanie ľudí, motivovanie a ich hodnotenie.
V období personálnej administratívy sa informácie spracovávali ručne. Od začiatku 80-tych rokov išlo už o počítačové spracovanie, no na samostatných pracoviskách. Oddelené PC sa používajú dodnes. O niekoľko rokov neskôr vďaka dynamickému rozvoju informačných technológií sú PC v podniku sieťovo prepojené. Tak vzniklo tzn. personálny informačný systém prepojený s internými a externými informačnými systémami.
Hlavným cieľom tejto práce je návrh personálneho informačného systému, ktorý nám poskytuje dostatočne širokú škálu informácií, ktoré sú využívané nielen na spracovanie evidencie (o počte pracovníkov), štatistík a výkazov, ale na základe nich je možné realizovať potrebné analýzy pracovnej sily, pracovných pozícií, efektívnosti práce atď.
Najdôležitejším z problémov, ktoré bolo treba vyriešiť bol model organizačnej štruktúry. Bolo treba vyriešiť dilemu, či je organizačná jednotka tvorená jednotlivými zamestnancami, alebo či je tvorená funkčnými miestami, ktoré sú obsadené pracovníkmi. Na základe podrobného skúmania sa došlo k záveru, že každá organizačná jednotka je zložená z funkčných miest, ktoré sú obsadené jednotlivými zamestnancami. Jeden zamestnanec tak môže obsadzovať viac funkčných miest (t.j. jeden zamestnanec môže obsadzovať funkčné miesto profesora na fakulte, resp. katedre a zároveň môže zastávať funkciu dekana fakulty…).

Kľúčové slová:

riadenie ľudských zdrojov

informačný systém

organizačná štruktúra

personálny manažment

pracovník

riadiaci systém

personálny informačný systém

PIS

ARIS

práca

pracovné miestoObsah:
 • Zoznam obrázkov 11
  Zoznam tabuliek 12
  Zoznam symbolov a skratiek 13
  Slovník termínov 14
  Úvod 15
  1 Personálny manažment a jeho podstata 16
  1.1 Charakteristika pojmu personálny manažment 16
  1.2 Získavanie a výber pracovníkov 16
  1.3 Hodnotenie pracovníkov 18
  1.4 Vzdelávanie pracovníkov 18
  1.4.1 Identifikácia potreby vzdelávania 19
  2 Informačné systémy 21
  2.1 Informačný a riadiaci systém v organizácií 21
  3 Personálny Informačný systém 24
  3.1 Základné vlastnosti personálneho informačného systému 24
  3.2 Subsystémy PIS - u 24
  3.2.1 Informácie o pracovníkoch a typy údajov 24
  3.2.2 Informácie o pracovných miestach a typy údajov 26
  3.2.3 Informácie o personálnych činnostiach a typy údajov 26
  3.2.4 Informácie o externých podmienkach a typy údajov 27
  4 Architektúra integrovaných informačných systémov (ARIS) 28
  5 Systém pre podporu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov 30
  5.1 Model organizačnej štruktúry 31
  5.1.1 Zmapovanie organizačnej štruktúry 31
  6 Návrh systému pre podporu modelovania organizačnej štruktúru organizácie 35
  6.1 Popis organizačnej štruktúry 35
  6.2 Väzby v organizačnej jednotke 36
  6.3 Metodika modelovania 39
  7 Záver 41
  Zoznam použitej literatúry 42
  Prílohy 43

Zdroje:
 • ŽELEZNÍK, O.: Procesne orientovaná metodika pre podporu inovácie biznis procesov - doktorandská dizertačná práca, Technická univerzita v Košiciach, 2007.
 • KOČIOVÁ J.: Hodnotenie a motivovanie pracovníkov - Diplomová práca, Technická Univerzita v Košiciach, 2006.
 • KRAVČÁKOVÁ, G.: Personálny manažment - prednáška. Dostupné na internete: < http://www.unipo.sk/files/docs/fm_studium/svk/pm1_personalny_informacny_system.doc > (aktualizované od 18.3.2008)
 • KOUBEK, J: Řízení lidských zdrojů 3. vydání. Management Press, 2003, 350 s. ISBN 8072610333.
 • NENADÁL , J.: Hlavní ukazatelé úspešnosti firmy. Moderní řízení, 9/2001.
 • STÝBLO, J.: Tvorba obsahu personálních strategií. Moderní řízení, 4/2002..
 • URBAN, J.: Metoda řízené personální transformace. Moderní řízení, 9/2002.
 • SZARKOVÁ, Miroslava: Personálny manažment pre prax. Bratislava: Kartprint 2002. Dostupné na internete: < http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=C9893F1E-FA55-4A66-AEF6-409C7A8256AB > (aktualizované od 23.3.2008)
 • ARMSTRONG, M.: Personální management. Praha 1999: Grada Publishing, ISBN 80-7169-614-5.
 • GALAJDOVÁ, V. - ŠIAGI, M.: Personálny a sociálny manažment, KPH TU, Zvolen 1994.
 • ŠIMKOVÁ, H.: Personálny manažment. Lúč, a.s. Košice 2000.
 • VETRÁKOVÁ M.: Personálny manažment, Banská Bystrica 1996: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, ISBN 80-88825-82-2.
 • HULÍN M. - GREGOR M.: Motivácia a odmeňovanie pracovníkov. Žilina 2003: Slovenské centrum produktivity.
 • ARIS Metódy, Verzia 6, 2001