Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
53 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38381
Posledná úprava
31.03.2012
Zobrazené
9 232 x
Autor:
Mima
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavnou témou bakalárskej práce je rodina a jej význam pre vývin dieťaťa.

Práca hodnotí jednotlivé aspekty rodiny – úlohy a funkcie rodiny, štruktúru a typy rodín, charakteristiky súčasnej rodiny a zmeny, ktoré sa v rodine ako systéme udiali v posledných rokoch, výchovu a výchovné štýly rodičov používané v rodine, význam rodiny v živote dieťaťa a výskumné pohľady na rodinu v tejto oblasti. V druhej kapitole je opísaná dysfunkčná rodina, jej vznik a ekonomické statusy rodiny, kde patria aj chudoba, nezamestnanosť a nízka vzdelanostná úroveň. V poslednej – tretej kapitole sú opísané sociálno-patologické javy ako sú kriminalita, prostitúcia, agresivita a násilie v rodine, týranie, zanedbávanie a zneužívanie dieťaťa v rodine a rôzne závislosti.

V dnešnej dobe sa veľa hovorí o svetovej hospodárskej kríze a rodine v hmotnej núdzi. Spoločnosť však málo doceňuje ohrozenie bežnej rodiny, ktorá je mnohokrát pasívnym prijímateľom toho, čo sa ponúka z médií, propaguje ako verejná mienka, ako produkt, ktorý si musíte zadovážiť, alebo právo, ktoré si musíte uplatniť. Práve takáto rodina bez zázemia a podpory pri orientovaní sa, čo má naozaj hodnotu a čo nie, je v súčasnosti najviac ohrozená. Stáva sa príliš samostatná a izolovaná. Jedným z riešení ako predísť kríze v rodine, je byť citlivý a vnímavý na to , čo sa deje okolo nás, vytvoriť vzájomné podporné väzby, ktoré nás v čase núdze podržia.

Kľúčové slová:

rodina

rodina a dieťa

výchova

vývoj

vplyv

sociálna práca s rodinou

týranie a zanedbávanie detí

agresivita dieťaťa

kriminalita

závislosti v rodine

alkoholizmusObsah:
 • ÚVOD 8

  1 RODINA 10
  1.1 Vznik rodiny a jej vývoj 11
  1.2 Charakteristika rodiny 13
  1.3 Úlohy a funkcie rodiny 13
  1.4 Štruktúra rodiny 15
  1.5 Spôsoby a štýly rodinnej výchovy 16

  2 DYSFUNKČNÁ RODINA 19
  2.1 Charakteristika dysfunkčnej rodiny 20
  2.2 Faktory vzniku dysfunkčnej rodiny 21
  2.2.1 Ekonomické statusy rodiny 21
  2.2.2 Nezamestnanosť a nízka vzdelanostná úroveň 23

  3 SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY 26
  3.1 Závislosti a hráčstvo 26
  3.2 Agresivita a násilie v rodine 29
  3.2.1 Typické stresové situácie 31
  3.3 Týranie, zanedbávanie a zneužívanie dieťaťa v rodine 36
  3.4 Prostitúcia 40
  3.5 Kriminalita 44
  3.5.1Kriminalita detí a mladých ľudí 46

  4 NÁVRHY A ODPORÚČANIA PRE PRAX 50

  5 ZÁVER 51

  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY52

  PRÍLOHY

Zdroje:
 • CAMPBELL, R., 2003. Tvoje dieťa a drogy. Bratislava: Porta libri. 2003. 169 s. ISBN 80-89067-09-3.
 • ČAPUTOVÁ, Z., et al.. 2000. Týrané, zneužívané a zanedbávanie detí. Bratislava: Jaspis. 2000. 72 s. ISBN 8-85576-26-0.
 • ELLIOTT, J., PLACE, M., 2002. Díte v nesnázích. Prevence, príčiny, terapie. Praha: GRADA. 2002, 208 s. ISBN 80-2470-182-0.
 • FERRERO, B., 1997. Šťastní rodičia. Bratislava: Don Bosco, 1998. 186 s. ISBN 80-85405-85-7.
 • FUSCHOVÁ, K., 2009. Týrané dieťa. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2009. 190 s. ISBN 978-80-89256-30-3.
 • HANZLÍKOVÁ, A., et al. 2004. Komunitné ošetrovateľstvo. 2. nezmenené vyd. Martin: OSVETA, 2006. 279 s. ISBN 80-8063-213-8.
 • HAŇOVÁ, A., et al. 2009. Týrané dieťa. In Sestra a lekár v praxi. ISSN 1335-9444, 2009, roč. VIII, č. 11-12, s. 50.
 • HERALDOVÁ, H. 2009. Kriminalita mládeže. [online]. 2009, [cit. 2010-02-02]. Dostupné na internete:
 • HOGENBUCHOVÁ, R., 2004. Narkománia u mladistvých a jej dôsledky. In Čistý deň. ISSN 1336-4243, 2004, roč. II, č. 4, s. 32.
 • HRONCOVÁ, J., EMMEROVÁ, I. 2004. Sociálna pedagogika. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB. 2004. 279 s. ISBN 80-8083-028-2.
 • CHALUPOVÁ, A., SUCHOŽOVÁ, E., USTOHALOVÁ, T., 2007. Hľadáme možnosti partnerstva rodiny a školy. 1. vyd. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. 2007. 60 s. ISBN 978-80-8045-467-8.
 • KASANOVÁ, A., 2008. Sprievodca sociálneho pracovníka 1. Rodina a deti. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. 2008. 449 s. ISBN 978-80-8094-277-9.
 • KATUŠČAK, D., 2008. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: ENIGMA, 2008. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
 • ...