Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
61 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39231
Posledná úprava
07.01.2012
Zobrazené
6 147 x
Autor:
mmischa2
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Mládež predstavuje významnú časť našej populácie a zároveň aj jednu z najrizikovejších skupín, ktoré ohrozujú negatívne javy v spoločnosti V dôsledku spoločensko-ekonomického vývoja a ťažkej, hektickej dobe, v ktorej žijeme dochádza k nárastu negatívnych spoločenských javov, od drobných problémov až po závažné sociálnopatologické javy. Hektický spôsob života, individualizmus, bezcitnosť sa najviac odráža na generácii mladých adolescentov, ktorí častokrát tlak prostredia nezvládajú a ak nenachádzajú oporu a bezpečie v rodinnom prostredí, hľadajú zmysel života, či únik z ťažkej reality častokrát v alkohole, drogách, či rovesníckych skupinách, kde prevláda rôzne sociálnopatologické správanie, ktorému v snahe zapadnúť do skupiny podľahnú.

Snažiť sa o zmenu spôsobu života dnešnej spoločnosti je nereálne, preto je dôležité klásť dôraz na preventívne opatrenia porúch správania u adolescentnej mládeže. Naučiť sa počúvať ich, poznávať a porozumieť ich požiadavkám a potrebám.

V teoretickej časti našej práce sa budeme venovať rizikovej mládeži, faktorom a príčinám, ktoré ovplyvňujú vznik asociálneho správania u adolescentov. Bližšie sa zameriame na adolescentov s poruchami správania, na jednotlivé formy a prejavy poruchového správania.

V empirickej časti sa budeme snažiť zistiť, či má dysfunkčnosť rodiny vplyv na vznik porúch správania, či môže byť neefektívne trávenie voľného času spúšťačom poruchového správania. Ďalej nás bude zaujímať osobnostná stránka adolescentov s poruchami správania, ako adolescenti vidia a hodnotia samých seba a aký postoj majú k asociálnym prejavom správania.

V záverečnej časti sa budeme snažiť poukázať na významnú úlohu sociálnej práce a práce sociálnych pracovníkov v prevencii rizikového správania u adolescentov.

Kľúčové slová:

mládež

dospievanie

rizikové faktory dospievania

adolescencia

poruchy správaniaObsah:
 • ÚVOD

  1 Riziková mládež ako sociálny problém
  1.1 Charakteristika dospievania
  1.2 Vývinové trendy v adolescencii
  1.3 Rizikové faktory dospievania

  2 PORUCHY SPRÁVANIA
  2.1 Príčiny porúch správania
  2.2 Agresivita a agresívne poruchy správania
  2.3 Šikanovanie
  2.4 Túlanie, úteky z domova a záškoláctvo
  2.5 Delikvencia
  2.6 Užívanie legálnych a nelegálnych drog
  2.7 Sexuálne rizikové správanie a prostitúcia
  2.8 Mládež s poruchami správania a jej potreby

  3 MOŽNOSTI SOCIÁLNEJ PRÁCE S RIZIKOVOU MLÁDEŽOU
  3.1 Sociálna práca s mládežou s poruchami správania

  4 PROJEKT VÝSKUMU
  4.1 Predmet výskumu
  4.2 Objekt výskumu
  4.3 Stanovenie hypotéz
  4.4 Výskumné metódy

  5 ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU
  Otázka č.1: V akej rodine si vyrastal?
  Graf č. 1 Štruktúra rodín klientov
  Otázka č. 2: Tvoji rodičia sú?
  Graf č. 2 Rodinné vzťahy medzi rodičmi klientov
  Otázka č. 3: Aký vzťah máš k matke?
  Tabuľka č. 1: Vzťah k matke
  Otázka č. 4: Aký vzťah máš k otcovi?
  Tabuľka č. 2: Vzťah k otcovi
  Otázka č. 5: Sú tvoji rodičia zamestnaní?
  Tabuľka č.3: Zamestnanosť rodičov
  Otázka č. 6: Čo pre teba znamená rodina a domov?
  Tabuľka č. 4: Vzťah k domovu a rodine
  Otázka č. 7: Venuješ sa nejakým záujmom, koníčkom, hobby?
  Tabuľka č. 5: Záujmy, koníčky, hobby
  Otázka č. 8: Ako zvyčajne tráviš voľný čas po skončení školy?
  Graf č. 3: Trávenie voľného času
  Otázka č. 9: Ak nemáš žiadne koníčky/hobby, čo je pre teba prekážkou?
  Tabuľka č. 6: Prekážky v rozvoji záujmov
  Otázka č. 10: S kým najčastejšie tráviš voľný čas?
  Tabuľka č. 7: S kým tráviš voľný čas?
  Otázka č. 11: Ako hodnotíš seba samého?
  Tabuľka č. 8: Sebahodnotenie
  Tabuľka č. 9: Rosenbergerova škála sebahodnotenia
  Otázka č. 12: Čo je pre teba v živote dôležité?
  Graf č. 5: Rebríček hodnôt
  Otázka č. 13: Aký máš v živote cieľ/plán?
  Tabuľka č. 10: Ciele a plány
  Otázka č. 14: Čo si myslíš o alkohole, cigaretách, drogách a násilí?
  Tabuľka č. 11: Postoj k alkoholu, drogám, násiliu
  Otázka č.15: Komu mladý ľudia najviac ubližujú svojím nevhodným správaním?
  Tabuľka č. 12: Komu ubližuješ svojím správaním?
  5.1 Zovšeobecnenie výsledkov výskumu
  H1: Adolescenti s poruchami správania najčastejšie pochádzajú z dysfunkčných rodín.
  H2: Vplyv rovesníckej skupiny a nežiadúca náplň trávenia voľného času je častým spúšťačom porúch správania u adolescentov.
  H3: Nízke sebahodnotenie a vysoká telerancia asociálneho správania u adolescentov je častou príčinou vzniku porúch správania.

  ZÁVER A ODPORÚČANIA PRE PRAX

  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

  PRÍLOHY

  DOTAZNÍK

Zdroje:
 • EMMEROVÁ, I.: Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB 2007. 129 s. ISBN 978-80-8083-440-1
 • EMMEROVÁ, I.: Poruchy správania u žiakov základných a stredných škôl-ich prevencia a riešenie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB 2008. 140 s. ISBN 978-80-8083-622-1
 • GAJDOŠOVÁ, E. – BOGÁROVÁ, S.: Problémy žiakov v správaní spojené s agresivitou a šikanovaním v školách. Bratislava: Metodické centrum mesta Bratislavy 2001. 92 s. ISBN 80-7164-309-2
 • HARTL, P. – HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál 2000. 776 s. ISBN 80-7178-303-X
 • HRONCOVÁ, J. a i.: Sociálna patológia a jej prevencia. 1. vyd. Banská Bystrica: PF UMB, 2004. 220 s. ISBN 80–8055–995–3
 • JEDLIČKA,R. a kol. 2004. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004. 212 s. ISBN 80-7312-038-0.
 • JUSKO, P.: Sociálna práca s mládežou a sociálnopatologické javy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB 2009, 217 s. ISBN 978-80-8083-705-1
 • KOMÁRIK, E.: Pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Bratislava: Univerzita Komenského 1998. 192 s. ISBN 80-223-1289-4
 • KOUTEK, J. – KOCOURKOVÁ, J.: Sebevražedné chování. Praha: Portál 2003. 127 s. ISBN 80-7178-732-9
 • KOŽNAR, J.: Dospievanie. O dynamike dospievania a dospelosti. Banská Bystrica: Krajský pedagogický ústav v Banskej Bystrici 1990, 73 s.
 • KURIC, J. a kol.: Ontogenetická psychologie. Praha: Štátne pedagogické nakladateľstvo 1986. 264 s.
 • KRAUS, B. – HRONCOVÁ, J. a kol.: Sociálni patologie. Hradec Králové: Gaudeamus 2007. 325 s. ISBN 978-80-7041-896-3
 • LABÁTH, V. a kol.: Riziková mládež. Možnosti potenciálnych zmien. Praha: Sociologické nakladatelství 2001, 157 s. ISBN 80-85850-66-4
 • LANGER, S.: Mládež problémová. Její typy a možnosti uplatnění. Hradec Králové: Kotva 1994. 463 s. ISBN 809000254-3-9
 • LIBA, J.: Zdravie, drog a drogové závislosti. Terminologické a výkladové minimum. Prešov: 2001. 83 s. ISBN 80–8068–036–1
 • MACEK,P. 2003. Adolescence. Praha: Portál, 2003. 112 s. ISBN 80-7178-747-7.
 • MATOUŠEK, O. a kol.: Sociálni práce v praxi, specifiká rôznych cílových skupín a práce s nimi. Praha: Portál 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X
 • MATOUŠEK, O. - KROFTOVÁ,A. 2003. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003. 336 s. ISBN 80-7178-771-X
 • ONDREJKOVIČ a i.: Sociálna patologia. Bratislava: Veda, 2000. 272 s. ISBN 80-224-0616-3
 • ORAVCOVÁ, J.: Vývinová psychológia. Žilina: 2006,
 • TURČEK, K.: Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže. Bratislava: Iris 2003. 168 s. ISBN 80-88778-99-9
 • VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhajíci profese. Praha: Portál 1999. ISBN 80-7178-214-9