Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Marketingový mix vo vybranom podniku

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
44 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41473
Posledná úprava
01.02.2013
Zobrazené
4 317 x
Autor:
janka.palesova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľom bakalárskej práce je poukázať na dôleţitosť udrţania sa podnikov na trhu na základe vhodne vypracovaného marketingového mixu. Poukázať na marketing a marketingový mix v danom podniku. Je mnoho spoločností ktoré sa snaţia o udrţanie sa na trhu a o to aby získali čo najviac potenciálnych zákazníkov. Avšak nie kaţdá spoločnosť má natoľko vybudovaný marketing a marketingový mix aby mohla zaujať čo najväčšie mnoţstvo zákazníkov a taktieţ prispôsobiť ceny a cenovú reláciu výrobkov ich potrebám a finančným pomerom. Práca je rozdelená na tri kapitoly, pričom v prvej kapitole sa venujeme definovaniu základných pojmov. Druhá kapitola predstavuje oboznámenie sa s podnikom a jeho rozanalyzovanie. V tretej kapitole na základe SWOT analýzy navrhneme, nové prípadne ďalšie riešenia ktoré by podnik mohol vyuţiť pre svoj ďalší rozvoj.

Kľúčové slová:

koncepcie marketingového mixu

marketingový mix

marketingový mix služieb

nástroje marketingového mixu

SWOT analýzaObsah:
 • 1 MARKETINGOVÝ MIX
  1.1 Koncepcie marketingového mixu
  1.1.1 Koncepcia 4P
  1.1.2 Moderná koncepcia 4C
  1.2 Nástroje marketingového mixu
  1.2.1 Výrobok ( Product )
  1.2.2 Ţivotný cyklus výrobku
  1.2.3 Úrovne výrobku
  1.2.4 Kvalita výrobkov
  1.2.5 Značka
  1.2.6 Dizajn a štýl výrobkov
  1.2.7 Obal
  1.3 Marketingový mix služieb .
  1.3.1 Služba
  1.4 Cena ( price )
  1.4.1 Faktory stanovenia ceny
  1.5 Distribúcia ( place )
  1.5.1 Distribučná stratégia
  1.6 Komunikačná politika
  1.6.1 Reklama ( promotion )
  1.6.2 Podpora predaja
  1.6.3 Osobný predaj
  1.7 Vzťahy s verejnosťou ( Public relations )
  2 APLIKÁCIA MARKETINGOVÉHO MIXU NA FIRMU
  2.1 História firmy
  2.2 Predmet firmy
  2.3 Činnosť firmy
  2.4 Organizačná štruktúra
  2.5 Marketingový mix firmy Drevital s.r.o.
  2.5.1 Product
  2.5.2 Jadro produktu
  2.5.3 Ţivotný cyklus výrobku
  2.6 Vlastný produkt
  2.6.1 Kvalita
  2.6.2 Značka
  2.7 Rozšírený produkt
  2.7.1 Záruky
  2.8 Cena – Cenová stratégia
  2.8.1 Spôsob a stanovenie cien
  2.9 Distribúcia

Zdroje:
 • BACULÍKOVÁ N. a kol. 2008. Nové trendy v priemyselnej politike Slovenskej republiky. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, fakulta sociálno-ekonomických vzťahov. 2008 191s. ISBN 978-80-8075-371-9 BLAŢKOVÁ M. 2005. Jak vyuţít internet v marketingu. Praha: Grada Publishing a.s., 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1 CIBÁKOVÁ V. – BARTÁKOVÁ G. 2007. Základy marketingu. Bratislava: Iura Edition , 2007. 224s. ISBN 978-80-8078-156-9 FORET, M. 2006. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press a.s., 2006. 443 s. ISBN 80-251-1041-9 HESKOVÁ,M. 2001. Marketingová komunikace součást marketingového mixu. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2001. 95 s. ISBN 80-245-0176 -7 JEDLIČKA, M. 2003. Marketingový strategický manaţment. Trnava: Magna, 2003. 365 s. ISBN 80-85722-10-0 JEDLIČKA M. 1998. Marketingová stratégia podniku. Trnava: MAGNA, 1998. 371 s. ISBN 80-85722-06-2 KOTLER P. – ARMSTRONG G. 2004. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 855s. ISBN 80-247-0513-3 KOTLER, P. 2001. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6 KOTLER, P. 2000. Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN80-7261-010-4 KOZEL R. a kol. 2006. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing a.s., 2006. 277 s. ISBN 80-247-0966-X KREMALLY S. 2006. Největší představitelé marketingu. Brno: Computer press a.s., 2006. 104 s. ISBN 80-251-1013-3 KRETTER, A. a kol. 2004. Marketing. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 288 s. ISBN 80-8069-390-0 KŘÍŢEK Z. - CRHA I. 2002. Ţivot s reklamou. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2002. 168 s. ISBN 80-247-0213-4
 • 58
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko