Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Finančný lízing

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12876
Posledná úprava
03.09.2020
Zobrazené
2 762 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Po vstupe Slovenska do Európskej únie je otázka efektívneho spôsobu financovania niektorých podnikateľských aktivít veľmi aktuálna. Pojem lízing je relatívne novým pojmom na Slovensku no ako taký ho pod inými pomenovaniami poznáme už dlho. Jeho prostredníctvom sa financujú obchody za desiatky miliárd korún ročne.
Podnikateľské subjekty sa zo začiatku zameriavali na získavanie zdrojov z pomerne drahých bankových úverov, väčšie spoločnosti emitovali dlhopisy. Dnes sa však môžu rozhodnúť, či budú svoje aktivity financovať z vlastných alebo cudzích zdrojov. Legislatívna úprava vyšla podnikateľom v ústrety tým, že im umožnila efektívnejšie financovanie svojich potrieb. Začal sa viac rozširovať vo svete známy nástroj financovania spoločenských potrieb - lízing. Tento spôsob financovania prerástol až do takého štádia, že postupne vytláča získavanie cudzích zdrojov z bankových úverov.
Lízing chápeme ako ekonomickú kategóriu založenú na finančnej podstate, umožňujúcej investorovi využiť cudzí kapitál a aplikovať vo svojej spoločnosti najnovšie dostupné technológie do praxe. Na Slovensku je predovšetkým využívaný na obstarávanie a modernizáciu vozových parkov spoločnosti, rôznych strojov, prístrojov a zariadení slúžiacich za rozvoj činnosti spoločnosti, ale i na modernizáciu technológií, ktoré využívajú v rámci svojich podnikateľských aktivít. Vo svete nie je výnimkou ani obstarávanie nehnuteľností prostredníctvom lízingu. Lízing je jednak zdrojom financovania, ale zároveň prostriedkom na ovplyvňovanie finančných tokov a optimalizáciu daňového zaťaženia podnikateľských subjektov.
...

Kľúčové slová:

finančný lízing

lízing

prenájom

financie

finančný

management

manažment

finančníctvo

nájomca

prenajímateľ

splácanie

splátka

leasing

komoditaObsah:
 • Úvod 8
  1. Lízing 9
  1.1. Lízing - definícia pojmu 9
  1.2. Vznik lízingu 10
  1.2.1. Začiatky lízingu v SR 10
  1.3. Výhody a nevýhody lízingu 11
  1.3.1. Výhody lízingu 11
  1.3.2. Nevýhody lízingu 12
  1.4. Druhy lízingu 13
  1.4.1. Všeobecné členenie 13
  1.4.2. Finančný lízing 15
  1.4.3. Operatívny lízing 15
  1.5. Ďalšie druhy lízingu 17
  1.5.1. Priamy a nepriamy lízing 17
  1.5.2. Spätný lízing 17
  1.5.3. Personálny lízing 17
  1.5.4. Levelage lízing 18
  1.5.5. Devízový lízing 18
  1.6. Právna úprava lízingu 20
  1.6.1. Občiansky a obchodný zákonník 20
  2. Spoločnosť, lízing, prenájom 22
  2.1. Charakteristika spoločnosti 22
  2.2. Vymedzenie poslania 22
  2.3. Spoločnosť a jej úspešnosť na trhu 23
  2.4. Finančný majetok spoločnosti 24
  2.4.1. Finančný lízing a jeho účtovné zobrazenie 25
  2.4.2. Finančný prenájom 27
  3. Aplikácia finančného lízingu v spoločnosti 30
  3.1. Hotovosť, úver či lízing? 30
  3.2. Príklad účtovania finančného lízingu v spoločnosti 31
  Záver 33
  Literatúra: 34
  Prílohy: 35

Zdroje:
 • Majcher M. a kol.: Leasing nástroj rozvoja podnikateľskej činnosti, Bratislava, Eurounion, 1998
 • Vlachynský K. a kol.: Podnikové financie I. Časť, Bratislava, Alfa, 1993
 • Pulz J.: Leasing v teórii a praxi, Praha, Grada, 1993
 • Pauličková, A.: Daňové účtovníctvo v praxi, Bratislava, Eurounion 2003
 • Termer T.: Efektivnost leasingového financování, Praha, Nad zlato, 1992
 • Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 167/2003-92 o zmene a doplnení niektorých opatrení
 • http://www.lizing.sk
 • http://www.nextlevelconsulting.de/sk/home/personalny-lizing/