Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Dôvody užívania drog u mládeže

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
98 x
Veľkosť
7,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38727
Posledná úprava
09.11.2011
Zobrazené
4 631 x
Autor:
cica01211
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa zaoberá drogovou problematikou so zreteľom na mládež, obsahuje aj prieskum užívania drog u stredoškolskej mládeže. Predkladaná bakalárska práca pozostáva z teoretickej a empirickej časti. Teoretická časťsa skladá z troch kapitol, niekoľkých podkapitol a pod podkapitol. Prvá kapitola poskytuje informácie o drogách v histórii, oboznamuje so základnými pojmami z drogovej problematiky - čo je droga, závislosť, drogová závislosť, návyk, abstinencia, kto je toxikoman a tak ďalej, charakterizuje najčastejšie užívané drogy. Druhá kapitola približuje najčastejšie príčiny drogovej závislosti u mládeže, podáva užitočné informácie o možnostiach liečby drogových závislostí. Práca nezabúda ani na prevenciu drogových závislostí, lebo aj tá je dosť dôležitá. Tretia kapitola poukazuje na možnosti sociálneho pracovníka pri práci s užívateľmi drog, definuje terénnu sociálnu prácu, streetwork, popisuje zariadenia venujúce sa starostlivosti o ohrozenú mládež, poukazuje na nevyhnutnosť takzvaného ,,Harm Reduction“, ktorý terénni pracovníci pri svojej práci často používajú pri zmierňovaní rizík užívania drog. V empirickej časti sa zameriavame na zmapovanie skúseností stredoškolských študentov s užívaním tabaku, alkoholu a nelegálnych drog a zistenie dôvodov vedúce ich k užívaniu drog.

Kľúčové slová:

drogy

drogová závislosť

toxikoman

harm reduction

streetworkObsah:
 • ÚVOD 9

  1 DROGOVÁ PROBLEMATIKA 11
  1.1 Drogy v histórii 11
  1.2 Vymedzenie základných pojmov 12
  1.3 Najčastejšie užívané drogy 14

  2 MLÁDEŽ A DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ 19
  2.1 Najčastejšie príčiny drogovej závislosti u mládeže 19
  2.2 Liečba drogovej závislosti 20
  2.3 Prevencia drogovej závislosti 22

  3 SOCIÁLNA PRÁCA S UŽÍVATEĽMI DROG 24
  3.1 Možnosti sociálneho pracovníka pri práci s užívateľmi drog 24
  3.1.1 Práca s jednotlivcom 24
  3.1.2 Práca s rodinou 26
  3.1.3 Práca so skupinou 27
  3.2 Terénna sociálna práca s užívateľmi drog 27
  3.2.1 Terénna sociálna práca s ohrozenou mládežou 30

  4 UŽÍVANIE DROG U STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE 33
  4.1 Základné informácie o prieskume 33
  4.2 Výsledky prieskumu 35
  4.3 Diskusia 45
  4.4 Odporúčania pre prax 49

  5 ZÁVER 51

  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY53

  PRÍLOHY 60

Zdroje:
 • BEDNÁŘOVÁ, Z. - PELECH, L. 2003. Slabikář sociální práce na ulici. 1. vyd. Brno : DOPLNĚK, 2003. 104 s. ISBN 80-7239-148-8.
 • BERGERET, J. 1995. Toxikomanie a osobnost. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995. 91 s. ISBN 80-7187-003-X.
 • CAMBELL, R. 2003. Tvoje dieťa a drogy. Bratislava : Porta Libri, 2003. 169 s. ISBN 80-89067-09-3.
 • DE RIDDER, M. 2002. Heroin: od léku k droze. 1. vyd. Praha : Argo, 2002. 236 s. ISBN 80-7203-441-3.
 • DOKTORKA. CZ. 2003. Marihuana je prý škodlivější, než se dosud předpokládalo [online]. 2003-05-19. [citované 2011-07-09]. Dostupné na internete: < http://drogy.doktorka.cz/marihuana-pry-skodlivejsi-nez/ >.
 • ...