Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Dôchodkové fondy na kapitálovom trhu na Slovensku

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
50 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13238
Posledná úprava
06.11.2020
Zobrazené
1 326 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prirodzenou etapou ľudského života je staroba, obdobie kedy človek spravidla prestáva byť pracovne aktívny a s tým súvisí aj pokles príjmov. Úlohou štátu je zabezpečiť pre ľudí v starobe primeranú náhradu ich doterajšieho príjmu, prípadne ich dostatočne motivovať, aby si na dôchodok sporili už počas aktívnej časti života. Stabilný dôchodkový systém je dôležitý pre každú krajinu, a keďže svetová populácia starne a priemerný vek sa predlžuje, čoraz viac sa obyvateľstvo i vlády jednotlivých krajín zaoberajú otázkou dôchodkového zabezpečenia.

Vo všeobecnosti existujú dva spôsoby financovania dôchodkového systému. Ide o priebežné financovanie (pay as you go), ktoré je založené na solidárnosti medzi generáciami, keď súčasní aktívne pracujúci prispievajú na dôchodky súčasným dôchodcom a v čase, keď budú oni sami na dôchodku budú očakávať podobnú pomoc od budúcej generácie pracujúcich. Druhou možnosťou je fondové financovanie, ktoré má kapitalizačný charakter, a teda občania počas aktívneho obdobia života odvádzajú príspevky na osobné dôchodkové účty a tieto sa pomocou investícií na peňažnom a kapitálovom trhu zhodnocujú.

Cieľom tejto práce je oboznámenie s dôchodkovým systémom na Slovensku, najmä jeho podobe po dôchodkovej reforme, ako aj analýza dôchodkových fondov, ktoré sa v súčasnosti spravujú na Slovensku a ich porovnanie na základe výkonnosti, investičnej stratégie a počtu klientov.

V prvej kapitola sa zaoberám možnosťami financovania dôchodkového systému. Charakterizujem dôchodkový systém na Slovensku v období pred reformou, ktorý bol založený na priebežnom financovaní a definujem hlavné nedostatky a problémy tohto systému. Ďalej vysvetľujem fungovanie súčasného dôchodkového systému, ktorého podstatou je tzv. trojpilierový model, čo znamená zachovanie princípu solidárnosti v rámci prvého piliera, ale i zavedenie väčšej mieri zásluhovosti prostredníctvom povinného druhého a dobrovoľného tretieho piliera. Kapitola zahŕňa charakteristiku jednotlivých pilierov a ich vplyv na celkovú výšku dôchodok.

Druhá kapitola je venovaná dôchodkovým fondom, poukazuje na ich klady a zápory a definuje akým spôsobom sa môže investovať majetok v dôchodkových fondoch. Hovorí, aké konkrétne dôchodkové fondy sa u nás vytvárajú a aké podmienky a obmedzenia najmä z hľadiska bezpečnosti, musia podľa zákona spĺňať. Ďalej sa zaoberám správcami dôchodkových fondov, teda dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Porovnávam ich postavenie na trhu a hodnotu majetku, ktorý spravujú. V závere kapitoly spomínam, kto je depozitár a aká je jeho úloha v druhom pilieri.

Posledná, tretia kapitola sa venuje komparácii dôchodkových fondov na základe niekoľkých parametrov. Najprv sledujem investičnú stratégiu, ktorú jednotliví správcovia volia, teda aké je rozloženie majetku vo fonde z pohľadu investícií. Ďalším aspektom porovnávania fondov je ich výkonnosť. Hodnotím doterajší vývoj dôchodkových jednotiek a dosiahnutý výnos fondov v jednotlivých dôchodkových správcovských spoločnostiach. Posledným parametrom na porovnávanie je počet klientov v druhom dôchodkovom pilieri a ich rozdelenie medzi tri druhy dôchodkových fondov.
...

Kľúčové slová:

dôchodok

dôchodkový systém

prvý pilier

druhý pilier

dôchodková reforma

dôchodkový fond

dôchodková správcovská spoločnosť

dôchodková jednotka

DSS

dôchodca

Sociálna poisťovňa

sporenie



Obsah:
 • ÚVOD 1
  1 DÔCHODKOVÝ SYSTÉM NA SLOVENSKU 3
  1.1 DÔCHODKOVÝ SYSTÉM PRED REFORMOU 4
  1.2 DÔCHODKOVÝ SYSTÉM PO REFORME 6
  1.2.1 Prvý (priebežný) pilier 9
  1.2.2 Druhý (kapitalizačný) pilier 10
  1.2.3 Tretí (dobrovoľný) pilier 13
  2 DÔCHODKOVÉ FONDY 15
  2.1 AKTÍVA DÔCHODKOVÝCH FONDOV 17
  2.2 DÔCHODKOVÝ FOND A DÔCHODKOVÁ JEDNOTKA 18
  2.3 DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ (DSS) 20
  2.4 DEPOZITÁR A BEZPEČNOSŤ DRUHÉHO PILIERA 23
  3 POROVNANIE DÔCHODKOVÝCH FONDOV 26
  3.1 INVESTOVANIE MAJETKU DÔCHODKOVÝCH FONDOV 27
  3.2 POROVNANIE VÝKONNOSTI DÔCHODKOVÝCH FONDOV 29
  3.3 POČET KLIENTOV V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH 33
  ZÁVER 35
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 37

Zdroje: