Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Audit techniky vo vybranej organizácii

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44139
Posledná úprava
07.02.2014
Zobrazené
643 x
Autor:
gabor.molnar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bezpečnosť pri práci a pracovná pohoda zamestnancov veľmi úzko súvisí s organizáciou a riadením podniku. Dobre fungujúci manažérsky systém vždy prináša úžitok nielen z efektivity a produktivity vykonanej práce, ale významnou mierov sa premieta aj do pracovnej úrazovosti. Moderné zmýšľajúce podniky zavádzajú systémy manažmentu BOZP, ktoré si nechávajú certifikovať akreditovanými spoločnosťami.
V slovenskej republike sa BOZP opiera o zákon č 124/2006 Z.z. o bezpečnosti pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z., ktorý v sebe zahrňuje európske smernice 89/391/EÚ a 89/392/EÚ. Tento zákon ukladá zamestnávateľovi povinnosť zisťovať ohrozenie života a zdravia pri práci, odstraňovať ich a oboznámiť zamestnancov s týmito ohrozeniami.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci súvisí aj s konštruovaním strojov. Moderné stroje sú či už z konštrukčného alebo technologického hľadiska podliehajú vysokej kontrole, zohľadňuje sa ich vplyv na environment, ergonomické požiadavky, technické riešenia, na vylúčenie zlyhania ľudského faktoru.
Dobrá úroveň BOZP, pomáha v podniku predchádzať stratám na ľudských životoch a zdraví pri pracovných úrazoch, chorobám z povolanie a iným poškodeniam zdravia. Nové prístupy k presadzovaniu BOZP sú zamerané na prevenciu pracovných úrazov, zdôrazňujú dôležitosť organizácie a presadzovanie systémového prístupu, ktorý rieši bezpečnosť týkajúci sa všetkých oblastí práce.
Zamestnávateľ je povinný riziká odstraňovať počas celého pracovného procesu, identifikovať ich a následne vykonať nápravné opatrenia na ich odstránenie alebo minimalizovanie.
Preto sa v mojej práci zameriavam na identifikáciu nebezpečenstva a ohrození a vykonanie kontroly pomocou auditu bezpečnosti, zameraného na prevenciu úrazov, bezpečnosť techniky a prostredia.

Kľúčové slová:

audit

BOZP

bezpečnosť techniky

nebezpečenstvo

ohrozenieObsah:
 • Obsah 6
  Úvod 7
  1 Súčasný stav riešenia problematiky 8
  1.1 Prehľad základných pojmov 8
  1.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 10
  1.2.1 Legislatívny rámec bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 10
  1.2.2 Systém riadenia BOZP 12
  1.2.3 Politika BOZP 14
  1.2.4 Zásady riadenia BOZP 15
  1.3 Manažérstvo rizík 17
  1.3.1 Výber posudzovaného systému 18
  1.3.2 Identifikácia nebezpečenstva 19
  1.3.3 Identifikácia ohrozenia 19
  1.4 Audit 21
  1.4.1 Požiadavky auditu 21
  1.4.2 Zásady auditovania 21
  1.4.3 Audit bezpečnosti 23
  1.4.4 Typy auditu bezpečnosti 23
  1.4.5 Druhy auditu bezpečnosti 25
  2 Cieľ práce 29
  3 Metodika práce 30
  4 Vlastná práca 31
  4.1 Charakteristika firmy 31
  4.2 Charakteristika Servohydraulických tabuľových nožníc Safan B-Shear 32
  4.3 Zoznam použitých predpisov a noriem v oblasti BOZP 35
  4.4 Analýza nebezpečenstva 36
  4.5 Audit bezpečnosti .................................................................................................37
  4.6 Vyhodnotenie Auditu bezpečnosti........................................................................40
  5 Záver 42
  6 Zoznam použitej literatúry 43

Zdroje:
 • 1. SINAY, J. et al 1997. Riziká technických zariadení - manažérstvo rizika, Košice TU 1997, s. 212, ISBN 80-967783-0-7
 • 2. BAJLA, J. Akreditácia, certifikácia a audit. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 177 s. ISBN 978-80-552-0627-1
 • 3. BENEDIKOVÁ, E.: Analýza nebezpečenstiev a ohrození. Identifikácia rizík. Sereď:INSA, spol. s.r.o., 2007. 19s. citované: 15.4.2013
 • 4. BUJNA, M. a kol.: Manažérstvo rizika, Nitra 2013, ISBN 978-80-552-0982-1
 • 5. DEMČÁK, M.: Riadenie rizika, časť procesu manažérstva rizika. Bezpečná práca.
 • 6. FRASER, I. 2010. Príručka k uplatňovaniu smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES
 • 7. HATINA, T. 2006. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany pri práci, (online).
 • 8. HRUBEC, J - VYRČÍKOVÁ E. a kol. (2009). Integrovaný manažérsky systém Nitra 2009, 543 s. ISBN 978-80-552-0231-0
 • 9. NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE. 2002. Príručka na zavedenie jednoduchého systému riadenia Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Návod na zavedenie systému. Bratislava 2002. ISBN 80-968760-4-X
 • 10. NENADÁL, J.; PLURA, J.; HUTYRA, M.; PETŘÍKOVÁ, R. Základy managementu jakosti. TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0969-9.
 • 11. OHSAS 18001:2007 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - špecifikácia na implementáciu
 • 12. PAČIOVÁ H. 2003. Posudzovanie rizík - porovnanie definícií, metód a postupov
 • 13. PUSKEILEROVÁ, L., Kotek, L.: Systémy managementu bezpečnosti. TU Ostrava, 2005. s. 211 - 219. ISBN 80-86634-64-7.
 • 14. SMERNICA č 89/391/EEc o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci
 • 15. STN EN 1050: 1998 Bezpečnosť strojov. Princípy posudzovania rizika.
 • 16. STN ISO 19011:2012 Návod na auditovanie systému manažérstva kvality / alebo systému environmentálneho manažérstva
 • 17. ZÁKON č. 124 z 2 februára 2006 o bezpečnosti a zdravia pri práci a o zmene o doplnení niektorých zákonov