Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Aplikácia meracej a výpočtovej techniky pri experimentálnych meraniach v zváracích procesoch

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
4,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38232
Posledná úprava
20.11.2011
Zobrazené
900 x
Autor:
Danky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo predstavenie najnovších optických meracích systémov (TRITOP, PONTOS, ATOS, ARAMIS) používaných v dnešnom strojárskom odvetví a zhrnutie experimentov (Meranie deformácií zvarov, zisťovanie celistvostí tvaroviek T. D. Williamson, meranie teplôt na zvare) prebiehajúcich na Strojníckej fakulte v Žiline. Najzaujímavejším z meracích optických systémov pre meranie deformácií zvarov je TRITOP. Je najmobilnejší a najuniverzálnejší merací systém vo svojej triede. Experimentálne merania poslúžili na získanie údajov pre zistenie veľkosti deformácií vznikajúcich pri zváraní (Meranie deformácií meracím systémom TRITOP, PONTOS), na kontrolu makroštruktúry a mikroštruktúry zvarového spoja (Celistvosť tvaroviek T. D. Williamson) a na nameranie veľkosti teplôt v okolí zvaru (Meranie teplôt). Všetky namerané údaje možno ďalej spracovať pre ďalšie kontroly a hodnotenia zvarových spojov. Táto bakalárska práca je pre mňa veľkým prínosom v oblasti možností a spôsobov merania zvarových spojov a verím že aj Vám svojim obsahom prinesie užitočné informácie z tejto oblasti.

Kľúčové slová:

zváranie

meranie

procesy merania

rezanie

optické meracie systémyObsah:
 • ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV
  ÚVOD 8
  1. OPTICKÉ MERACIE SYSTÉMY 9
  1.1. DEFORMÁCIE PRI ZVÁRANÍ 9
  1.2. MERACÍ SYSTÉM TRITOP 10
  1.2.1. VLASTNOSTI A PREDNOSTI SYSTÉMU 11
  1.2.2. PROCES MERANIA 11
  1.2.3. APLIKÁCIA SYSTÉMU 12
  1.2.4. ZÁKLADNÉ ROZDLENIE SYSTÉMU 12
  1.3. MERACÍ SYSTÉM PONTOS 13
  1.3.1. VLASTNOSTI A PREDNOSTI SYSTÉMU 13
  1.3.2. PROCES MERANIA 14
  1.3.3. APLIKÁCIA SYSTÉMU 14
  1.3.4. ZÁKLADNÉ ROZDELENIE SYSTÉMU 15
  1.4. MERACÍ SYSTÉM ATOS 15
  1.4.1. VLASTNOSTI A PREDNOSTI SYSTÉMU 16
  1.4.2. PROCES MERANIA 16
  1.4.3. APLIKÁCIA SYSTÉMU 17
  1.4.4. ZÁKLADNÉ ROZDELENIE SYSTÉMU 17
  1.5. MERACÍ SYSTÉM ARAMIS 18
  1.5.1. VLASTNOSTI A PREDNOSTI SYSTÉMU 18
  1.5.2. PROCES MERANIA 18
  1.5.3. APLIKÁCIA SYSTÉMU 19
  1.5.4. ZÁKLADNÉ ROZDELENIE SYSTÉMU 19
  2. MERANIE DEFORMÁCIÍ 20
  2.1. MERANIE DEFORMÁCIÍ SYSTÉMOM TRITOP A PONTOS 20
  2.2. MERANIE DEFORMÁCIÍ SYSTÉMOM TRITOP 22
  3. TVAROVKY T. D. WILLIAMSON 27
  3.1. EXPERIMENT A JEHO PODMIENKY 27
  3.2. MERANIE TVRDOSTI NA VZORKÁCH 29
  3.3. MAKROSKOŠTRUKTÚRA VZORIEK 34
  3.4. MIKROŠTRUKTÚRA VZORIEK 35
  3.5. MIKROTVRDOSŤ HVM 38
  4. MERANIE TEPLÔT ZVARU 40
  ZÁVER 45
  POUŽITÁ LITERATÚRA 46

Zdroje:
 • 3D digitalizace a měření. 2010. [online]. 2010, [cit. 2010-05-03]. Dostupné na internete:
 • < http://www.mcae.cz/3d_digitalizace_a_mereni_CS.html >.
 • DEKÝŠ, V. a kol. 2009. Optical deformation measureentsin mechanical engineering. In
 • Machine Modeling and Simulations. 2009. ISBN 978-80-89276-18-9, s. 209-214.
 • HOPKO, A. 2009. Deformácia zvarových spojov grafitických liatin: diplomová práca.
 • Žilina: ŽU, 2009. 61 s.
 • MAČÁK, J. 2008. Optický skener v průmyslové praxi. In MM Průmyslové spektrum.
 • [online]. 2008, č. 6 [cit. 2010-03-09]. Dostupné na internete:
 • < http://www.mmspektrum.com/clanek/opticky-skener-v-prumyslove-praxi >.
 • MEŠKO, J. a kol. 2007. Problematika necelistvostí pri zváraní obvodových zvarových
 • spojov s použitím tvaroviek T. D. Williamson na vysokotlakovom potrubí: záverečná
 • správa. Bratislava: SPP, 2007. 98 s.
 • ONDREJČEK, P. 2003. Zváranie ocelí v ochrane plynov taviacou sa elektródou.
 • 1. vyd. Bratislava: Eterna Press, 2003. 202 s. ISBN 80-968359-5-5.
 • ORSÁGH, P. – ORSÁGH, V. 2000. Zváranie MIG/MAG ocelí a neželezných kovov.
 • 1. vyd. Bratislava: Polygrafia, 2000. 460 s. ISBN 80-88780-36-5.