Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Analýza súčasného stavu zberu komunálneho odpadu v kysuckom regióne

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5099
Posledná úprava
17.08.2017
Zobrazené
1 754 x
Autor:
hrosik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bakalárska práca obsahuje analýzu zberu a prepravy komunálnych odpadov. Zameraná je na vznik komunálnych odpadov, ich zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie. Popisuje aktuálny stav nakladania s odpadmi v Kysuckom regióne a porovnáva ho v rámci SR

,,Človek si zo dňa na deň viac uvedomuje, že jeho víťazstvo v boji o ovládnutie prírody je v ďalekosiahlej miere víťazstvom Pyrrhovym, a že i on sám je nielen konzumentom ale i produktom prírody“ (Juraj Tolgyessy, Odpad, surovina budúcnosti, str. 7)
Jeden z negatívnych prejavov zásahov človeka do prírody predstavuje odpad. Cieľom mojej prace je popísať nakladanie so vzniknutým odpadom. Teda konkrétne jeho zber, využívanie a zneškodňovanie pomocou zariadení. Chakterizovať aktuálny stav zberu komunálnych odpadov v kysuckom regióne.
V jednotlivých kapitolách som sa postupne venoval legislatíve v odpadovom hospodárstve, konkrétne som rozobral zákon o odpadoch kde sú vymedzene niektoré základne pojmy a práva povinnosti fyzických a právnických osôb nakladajúcich s odpadmi. Načrtol som spôsob zaraďovania odpadov podľa Katalógu odpadov podľa vyhlášky ministerstva životného prostredia.
V tretej časti sa zaoberám problematikou zberu a prepravy komunálneho odpadu. Uviedol som aktuálne počty vzniknutého a zneškodneného odpadu na Kysuciach v porovnaní s ostatnými časťami Slovenska. Čo sa prepravy týka, uviedol som podmienky pri dovoze vývoze a tranzite odpadu. Povinnosti prepravcu resp. činnosti ktoré musí vykonať aby mohol prepraviť odpad, či už pri vývoze alebo dovoze.
Posledná časť prace je zhodnotenie analýzy.

Kľúčové slová:

komunálny odpad

odpady

dovoz

vývoz

druhy odpadov

zber

preprava

analýzaObsah:
 • ÚVOD 5
  1 LEGISLATÍVA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 6
  1.1 Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 6
  1.1.1 Program odpadového hospodárstva 10
  1.1.2 Pôsobnosť orgánov štátnej správy a povinnosti
  právnických a fyzických osôb v odpadovom hospodárstve 12
  1.1.3 Dovoz, vývoz a tranzit odpadov 16
  1.1.4 Recyklačný fond 17
  1.1.5 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva 17
  1.2 Zákon o obaloch 18
  1.2.1 Povinná osoba 18
  1.3 Identifikácia odpadov 19
  1.3.1 Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov 19
  2 DRUHY ODPADOV 21
  2.1 Komunálny odpad 22
  3ZARIADENIA NA ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV 24
  3.1 Zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov 24
  3.1.1 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov 24
  3.1.2 Skládky odpadov 26
  3.1.3 Spaľovne odpadov 28
  3.2 Dopravné prostriedky 29
  4 ANALÝZA ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNYCH ODPADOV 30
  4.1 Zber komunálnych odpadov 30
  4.2 Preprava komunálnych odpadov 34
  4.2.1 Dovoz odpadov 35
  4.2.2 Vývoz odpadov 36
  4.2.3 Tranzit odpadov 37
  5 ZHODNOTENIE ANALÝZY 38
  ZÁVER 40
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 41
  ZOZNAM TABULIEK A OBRÁZKOV 42
  ZOZNAM SKRATIEK 43

Zdroje: