Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie

«»
Prípona
.docx
Typ
analýza
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38461
Posledná úprava
09.10.2011
Zobrazené
2 630 x
Autor:
erika431
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Stavebníctvo je jedným z rozhodujúcich odvetví hospodárstva Slovenskej republiky. V súčasnosti sa jeho podiel na tvorbe hrubého domáceho produktu pohybuje na úrovni asi 8 % a zamestnáva viac ako 8,5 % obyvateľov pracujúcich v slovenskom hospodárstve. Myslím si, že je preto podstatnou súčasťou hospodárstva našej krajiny a výraznou mierou by malo ovplyvňovať mesačnú mzdu v tomto odvetví.

V mojej práci sa chcem zamerať hlavne na vplyv stavebnej produkcie v rokoch 2008 – 2010 na veľkosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve v týchto konkrétnych rokoch. Tieto dve veličiny sú úzko prepojené.

Je však nutné zdôrazniť, že stavebný rozvoj často brzdí zložitá administratíva súvisiaca s výstavbou, komplikované a dlhé rokovania so samosprávami, nepripravenosť územia na rozvoj, nevysporiadané majetkovoprávne vzťahy, posuny začatia realizácie stavieb a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V porovnaní s celou slovenskou ekonomikou rastú mzdy v odvetví stavebníctva...

1 LINEÁRNY REGRESNÝ MODEL
1.1 Stavebná produkcia a priemerná mesačná mzda
Jednorovnicový ekonomický model, ktorý som si zvolila, vyjadruje vzťah medzi jednou vysvetľovanou premennou a jednou vysvetľujúcou premennou. Vysvetľovaná premenná (y) v mojom modely je stavebná produkcia v mil. eur a vysvetľujúca premenná (x) je priemerná mesačná mzda v stavebníctve v eurách...

1.2 Použité údaje
Vyhľadala som si údaje zo Štatistického úradu SR týkajúce sa stavebnej produkcie (xi) a priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve (yi) počas 36 mesiacov (roky 2008 – 2010). Cieľom bolo teda zistiť, ako závisí priemerná mesačná mzda v stavebníctve od stavebnej produkcie...

Kľúčové slová:

mzda

stavebníctvo

hospodárstvo

regresná analýza

prognózaObsah:
 • ÚVOD 2
  1 LINEÁRNY REGRESNÝ MODEL
  1.1 Stavebná produkcia a priemerná mesačná mzda
  1.2 Použité údaje
  2 PARAMETRE MODELU
  2.1 Stanovenie závislosti a regresná analýza
  2.2 Testovanie modelu ako celku
  2.2.1 Koeficient determinácie
  2.2.2 F- štatistika
  2.3 Testovanie parametrov modelu
  2.4 Test autokorelácie rezíduí
  2.4 Test heteroskedasticity
  2.5 Bodová a intervalová prognóza
  2.5.1 Bodová prognóza
  2.5.2 Intervalová prognóza
  ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
  PRÍLOHA

Zdroje:
 • RISTVEJ, J. – KAMPOVÁ, K. 2009. Ekonometria pre manažérov – návody na cvičenia. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2009. 140 s. ISBN 978-80-554-0107-2
 • MIKOLAJ, J. – VANČO, B. 2004. Ekonometria pre manažérov. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2004. 199 s.
 • MIKOLAJ, J. – KĽUČKA J. 2005. Plánovanie a prognostika. FŠI v Žiline. 235 s.
 • Štatistický úrad SR - Ukazovatele ekonomického vývoja SR. [on line]. [2011-04-09]. Dostupné na: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=19