Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Analýza rozvojových faktorov v okrese Lučenec

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6699
Posledná úprava
10.08.2018
Zobrazené
1 132 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Okres Lučenec, prirodzené geografické centrum južnej časti Banskobystrického kraja, sa rozprestiera na ploche 771 km2. Hraničí s okresmi Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Detva a na juhu s Maďarskou republikou. Z geologického aj morfologického hľadiska je územie okresu veľmi pestré. Vrchy sú súčasťou Slovenského rudohoria a Cerovej vrchoviny. Rovinatý terén je v strednej časti okresu a najmä v okolí rieky Ipeľ, kde je najúrodnejšia pôda.
Väčším vodným tokom je rieka Ipeľ so svojimi prítokmi, Krivánskym a Tuhárskym potokom. Pre nedostatok vodných zdrojov sa na zavlažovacie účely poľnohospodárstva vybudovali vodné nádrže v Lučenci, Tomášovciach, Ružinej, Mýtnej, Veľkých Dravciach a Ľuboreči, ktoré v posledných rokoch slúžia aj na rekreačné účely.
Klimatické podmienky sú veľmi rozdielne, určované geografickou polohou a značne rozdielnou členitosťou územia. Južná časť okresu má pomerne priaznivú klímu, kým severná časť sa vyznačuje drsnejším podnebím. Smer prevládajúcich vetrov je severo - západný.
Podnebie je kontinentálne so svojimi charakteristickými znakmi. V letnom období najmä v Lučenskej kotline je horúce, so značným počtom slnečných dní a s pomerne nízkymi vodnými zrážkami. Poľnohospodársky pôdny fond je začlenený do piatich typov výrobných oblastí, v celku prevláda stredoeurópska hnedozem, miestami so stredne ťažkou a kamenistou pôdou.

Kľúčové slová:

rozvojové faktory

priemysel

lesné hospodárstvo

finančníctvo

banky

poisťovne

cestovný ruch

doprava

školstvo

zdravotníctvo

sociálna infraštruktúraObsah:
 • I. Regionálna analýza
  1. Úvod
  1.1. Všeobecná charakteristika okresu, prírodné podmienky
  1.2. Nerastné suroviny
  1.3. Demografická charakteristika
  1.4. Zdravotný stav obyvateľstva
  1.5. Sídelná štruktúra
  2. Analýza hospodárstva
  2.1. Priemysel
  2.1.1. Vlastnícka štruktúra
  2.1.2. Odvetvová štruktúra
  2.1.3.- 4. rizikové faktory, finančné pozície
  2.1.5. Perspektívy priemyselnej výroby
  2.1.6. Návrh opatrení
  2.2. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
  2.2.1. Štruktúra poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
  2.2.2. Zameranie poľnohospodárskej a lesnej výroby
  2.2.3. Vlastnícka štruktúra
  2.2.4. Veľkostná štruktúra poľnohospodárskych a lesných podnikov
  2.2.5. Efektívnosť
  2.2.6. Využiteľnosť poľnohospodárskeho a lesného potenciálu
  2.2.7. Perspektívy poľnohospodárstva a lesníctva
  2.2.8. Návrh opatrení vyplývajúcich z analýzy
  2.3. Stavebníctvo a bytová výstavba
  2.3.1. Vlastnícka štruktúra stavebných podnikov
  2.3.2. Efektívnosť stavebníctva
  2.3.3. Perspektívy stavebníctva
  2.3.4. Analýza a trendy bytovej výstavby
  2.3.5. Návrh opatrení vyplývajúcich z analýzy
  3. Analýza terciárnej sféry a jej trendy
  3.1. Finančníctvo
  3.1.1 Banky
  3.1.2. Poisťovne
  3.2. Cestovný ruch
  3.2.1. Stravovacie a ubytovacie zariadenia
  3.2.2. Cestovné kancelárie
  3.2.3. Strediská cestovného ruchu
  3.2.4. Aktívny a pasívny cestovný ruch
  3.3. Služby
  3.4. Obchod
  3.4.1. Veľkoobchod
  3.4.2. Maloobchod
  3.5. Kultúra
  3.5.1. Kultúrne zariadenia
  3.6. Návrh opatrení vyplývajúcich z analýzy terciárnej sféry
  4. Analýza trhu práce
  4.1. Štruktúra zamestnanosti podľa odvetví
  4.2. Nezamestnanosť
  4.2.1. Vývoj nezamestnanosti od roku 1997 po súčasnosť
  4.2.2. Kvalifikačná štruktúra nezamestnaných
  4.2.3. Veková štruktúra nezamestnaných
  4.2.4. Dlhodobá a krátkodobá nezamestnanosť
  4.2.5. Priestorová charakteristika
  4.3. Analýza existujúcich a potenciálnych kritických faktorov
  4.4. Návrh opatrení v oblasti trhu práce
  5. Analýza infraštruktúry
  5.1. Technická infraštruktúra
  5.1.1 Doprava
  5.1.2. Časová dostupnosť krajského a okresného sídla
  5.1.3. Vybavenosť obcí vodovodmi, kanalizáciou, plynovodmi
  5.1.4. Elektrické siete
  5.1.5. Telekomunikácie
  5.2. Sociálna infraštruktúra
  5.2.1. Školstvo
  5.2.2. Zdravotníctvo
  6. Analýza životného prostredia
  6.1. Kategorizácia chránených území
  6.2. Zdroje znečistenia životného prostredia
  6.3. Stav znečistenia a devastácia krajiny
  6.4. Technická ochrana životného prostredia
  7. Analýza verejnej správy
  7.1. Súdnictvo, prokuratúra
  7.2. Stav, dostupnosť, efektívnosť
  8. Analýza sociálno - patologických javov
  8.1. Kriminalita, organizovaná zločinnosť
  8.2. Užívanie návykových látok
  8.3. Samovraždy
  II. Regionálna syntéza
  III. Priority regionálneho rozvoja