Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Medzinárodné porovnanie vzdelania vybraných krajín

«»
Prípona
.doc
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13308
Posledná úprava
18.11.2020
Zobrazené
1 305 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Globalizácia ekonomiky, zmeny na trhu práce, rozvoj technológií a nástup informačnej spoločnosti podporujú dôležitý význam vzdelávania, učenia sa a samozrejme výchovy. Perspektíva rozvoja každej krajiny je vo vzdelávaní spoločnosti, a to nielen poskytnutím základného vzdelania, absolvovaním základnej školy, ale súčasne podporou vzdelávania počas celého života. Je dôležité, aby každá krajina vytvárala také podmienky pre svojich občanov, ktoré by im to umožnili. Slovensko ako člen Európskej únie si uvedomuje dôležitosť vzdelania a pripravuje pre občanov rôzne vzdelávacie projekty. Podpora mobilít, projekt celoživotného vzdelávania, podpora výskumu a vývoja sú len niektoré z nich. Dynamika vývoja vzdelania na Slovensku je však výrazná a je predpoklad, že sa v budúcnosti vyrovná vyspelým krajinám Európskej únie.
Hlavný cieľ mojej záverečnej práce je medzinárodne porovnať vzdelanie vo vybraných krajinách. Porovnávať teda budem vzdelanie na Slovensku s vyspelými severskými krajinami: Fínsko, Švédsko a Dánsko. Tieto krajiny som si vybrala práve z dôvodu, že som sa ako študentka programu Sokrates/ Erasmus zúčastnila výmenného pobytu počas zimného semestra školského roka 2006/2007 v meste Tampere, Fínsko a získala som tak jasnú predstavu o fungovaní školstva v severských krajinách. Vzdelanostná úroveň týchto krajín je vysoká a mnohokrát sa ich školstvo pokladá za vzor pre ostatné krajiny Európskej únie. Chcem tak poukázať na rozdiel medzi úrovňou vzdelania na Slovensku a vo vybraných severských krajinách, a súčasne vyhodnotiť dynamiku vývoja vzdelanostnej úrovne.
Podkladom pre moju prácu je literatúra uvedená v zozname použitej literatúry a neodmysliteľným zdrojom údajov je internet, odkiaľ som čerpala aktuálne a presné informácie o počte študentov na jednotlivých stupňoch vzdelania. Dáta som získala z internetových stránok štatistických úradov každej krajiny, z internetovej stránky organizácie OECD a organizácie UNESCO. Na svoje analýzy som použila program Microsoft Excel a štatistický program Statgraphics Plus 5.1 .
Moja práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole sa venujem práve predpokladom, ktoré mi umožňujú medzinárodne porovnať vzdelanie vybraných krajín. Venujem sa vysvetleniu medzinárodných charakteristík vzdelania ISCED97 a ich podrobnému popisu.
V druhej kapitole predstavujem školské systémy Slovenska, Fínska, Švédska a Dánska, aby som tak poukázala na rozdiely v štruktúre poskytovania vzdelania týchto krajín. Školské systémy sú opísané podľa prislúchajúcich charakteristík ISCED97 a sú zobrazené aj graficky, aby sa zvýraznila prehľadnosť v týchto rozdielov.
Tretia kapitola sa venuje teoretickému vymedzeniu časových radov a metódam ich analýzy. Vysvetlené sú základné miery dynamiky, zložky časového radu, dekompozícia časového radu a extrapolácia trendu v časovom rade.
V štvrtej kapitole sa venujem konkrétnej analýze vzdelania porovnávaných krajín. Stručne analyzujem počet žiakov a študentov za každý stupeň vzdelania. Podrobne sa venujem analýze časového radu vysokoškolákov. Vyššie (terciárne) vzdelanie je totiž najčastejšie podrobené porovnaniam v krajinách Európskej únie. V programe Statgraphics sú namodelované trendové funkcie a na základe odhadnutého modelu prognózujem na nasledujúce obdobie.
Piata kapitola obsahuje konkrétne porovnanie terciárneho vzdelania v štyroch vybraných krajinách. Porovnanie počtu vysokoškolákov a zároveň porovnanie dynamiky vývoja vzdelanostnej úrovne.
Verím, že moja práca bude prínosom pre každého záujemcu o analýzu a porovnanie vzdelanostnej úrovne Slovenska s vyspelými severskými krajinami.

Kľúčové slová:

vzdelanie

vzdelávanie

škola

školský systém

vzdelávací systém

ISCED 97

ISCED

pedagogika

vyučovanie

Slovensko

Fínsko

Švédsko

Dánsko

porovnanie

časový radObsah:
 • ÚVOD 3
  1 MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA VZDELANIA ISCED 97 5
  1.1 ISCED97 - International Standard Classifications of Education 5
  2 VZDELÁVACÍ SYSTÉM VYBRANÝCH KRAJÍN 7
  2.1 Školský systém Slovenska 7
  2.2 Školský systém Fínska 8
  2.3 Školský systém Švédska 9
  2.4 Školský systém Dánska 10
  3 TEORETICKÉ VYMEDZENIE ČASOVÝCH RADOV A METÓDY ICH ANALÝZY 12
  3.1 Elementárne miery dynamiky 12
  3.2 Zložky časového radu 13
  3.3 Rozklad časového radu na trendovú a náhodnú zložku 14
  3.3.1 Analytické funkcie trendu 14
  3.3.2 Mechanické vyrovnávanie časových radov 17
  3.3 Extrapolácia trendu v časovom rade 17
  4 ANALÝZA ČASOVÉHO RADU 18
  4.1 Analýza vzdelania na Slovensku 18
  4.2 Analýza vzdelania vo Fínsku 21
  4.3 Analýza vzdelania vo Švédsku 23
  4.4 Analýza vzdelania v Dánsku 26
  5 MEDZINÁRODNÉ POROVNANIE VZDELANIA VYBRANÝCH KRAJÍN 29
  ZÁVER 32
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 34
  PRÍLOHA 35

Zdroje:
 • EDUCATIONAL STRUCTURE OF POPULATION BY MUNICIPALITY. Helsinki : Tilastokeskus 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
 • ORGANISATIION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT OECD: Education at a Glance - OECD indicators. Centre for educational research and innovation : 2005 Edition
 • PACÁKOVÁ, V. a kol. : Štatistika pre ekonómov. Bratislava : IURA EDITION, 2003
 • PACÁKOVÁ, V. a kol. : Štatistika pre ekonómov - Zbierka príkladov. Bratislava : IURA EDITION, 2005
 • STATISTICS OF FINLAND : Finnish Implementation Manual 2000. Helsinki : Tilastokeskus 2001
 • STATISTICS OF FINLAND. Helsinki : Tilastokeskus 2006
 • UNESCO: International Standard Classification of Education ISCED 1997. UNESCO-UIS, May 2006
 • http://www.dst.dk Statistics Denmark
 • http://www.oecd.org OECD Statistics
 • http://www.scb.se Statistics Sweden
 • http://www.statistics.sk SLOVSTAT
 • http://www.uis.unesco.org UNESCO Institute for Statistics
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko