Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Základy lesného prostredia - otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2297
Posledná úprava
03.10.2016
Zobrazené
2 166 x
Autor:
adria202
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1a. Stavba Zeme a chemické zloženie litosféry

Zem sa skladá z 3 obalov:
- najvrchnejší - kôra - pevná, krehká, a k pomeru celej Zeme tenká
- stredný - plášť
- vnútorný - jadro

Zemská kôra - oceánska a kontinentálna
Oceánska - 60 % zemského povrchu, mladá, tenšia, hrubá od 4-20 km, skladá sa z 3 vrstiev.
Kontinentálna - 40 % zemského povrchu, skladá sa z 2 vrstiev:

Zemský plášť - delí sa na vrchný plášť a spodný plášť.


Zemské jadro - sa v hĺbke 5150 km delí na vonkajšie a vnútorné. Pravdepodobne je tvorené z Fe, N, vonkajšie jadro je tekuté, vnútorné je pevné.

Kľúčové slová:

pedológia

geológia

klimatológia

cyklóna

humus

kambizem

rendzina

ranker

genéza

zvetrávanie

andozem

klíma SRObsah:
 • 1a. Stavba Zeme a chemické zloženie litosféry
  1b. Geologická činnosť snehu, ľadu, ľadovcov, periglaciálna činnosť a eolická činnosť
  1c. Vietor, charakteristiky, miestne vetry (režim údolných a svahových vetrov)
  1d. Mikroklíma porastových okrajov
  1e. Klasifikácia režimu pôdnej vlhkosti, úprava, ovplyvňovanie vlhkostného stavu
  1f. Skupina molický pôd
  1g. Definícia pôdoznalectva, význam pôdy, stavebné prvky
  2a. Geochémia min. živín (K, Ca, Mg, P) a ich význam v pôdach, geochémia ostatných dôležitých makro a mikro-elementov
  2b. Geomorgológia, geomorfol. cyklus, zákl. geomorf. tvary, reliéfy podľa modelácie a nadm. výšky a výšk. členitosti
  2c. Tlak, hustota vzduchu, zmeny tlaku, vzduchu s výškou, bioklimatický význam tlaku vzduchu.
  2d. Vplyv spôsobov hospodárenia na mikroklímu
  2e. Momentálna vlhkosť a vlhkostné zmeny počas roka
  2f. Pararendzina
  2g. Pôda ako zložka prírodného prostredia
  3a. Hlavné minerály vyvretých hornín
  3b. Hydrogeológia - priepustnosť, režim, vlastnosti podzemných vôd
  3c. Optické a elektrické javy v atmosfére
  3d. Mikroklíma vysokých porastov, ihličnatých, listnatých, zmiešaných
  3e. Vodný režim lesnej pôdy a vplyv lesa na bilanciu vody
  3f. Rendzina
  3g. Edafón a jeho životné podmienky
  4a. Hlavné minerály sedimentárnych hornín
  4b. Mechanické zvetrávanie hornín
  4c. Horizontálne a vertikálne zrážky, tvar, druhy zrážok, denný a ročný chod, zrážky v lese, ekol. význam zrážok.
  4d. Mikroklíma nízkych porastov
  4e. Prístupnosť vody pre rastliny.
  4f. Skupina ochrických pôd a ranker
  4g. Skupina illimerických pôd
  5a. Hlavné minerály premenených hornín
  5b. Chemické a biologické zvetrávanie
  5c. Oblaky, genéza, rozdelenie
  5d. Reliéf a mikroklíma holej plochy (expozičná klíma, vertikálne rozdel. teploty, výpar, vietor v prízemnej vrstve
  5e. Formy pôdnej vody
  5f. Mapy pôd, mapovanie a rozšírenie pôd v %
  5g. Kambizem
  6a. Charakteristika gent. skupín hornín, ich štruktúry, textúry a tvary geol. telies
  6b. Prehľad sihotickej geológie a charakteristika ér
  6c. Kondenzácia vodných pár v ovzduší, podmienky a produkty.
  6d. Meteorológia a klimatológia základné pojmy, vývoj, význam
  6e. Štruktúra a farba pôdy
  6f. Horizonty a hĺbka pôdy
  6g. Andozem
  7a. Hlbinné horniny vyvrelé (žuly, granodiority, diority, gabrá), zvetrávanie, potenc. rezervy živín, rozšírenie u nás
  7b. Geologická stavba Západných Karpát, pásma a tektonické jednotky ZK
  7c. Výpar, faktory ovplyvňujúce výpar, druhy, výpar v lese
  7d. Zrážkové a vlhkostné pomery, režim oblačnosti
  7e. Merná a objemová hmotnosť, pórovitosť
  7f. Látkové presuny v rámci krajiny
  7g. Skupina podzolových pôd
  8a. Vyliate horniny staršie a mladšie, ich zvetrávanie, rezervy živín (R, D, A, M, Č)
  8b. Jadrové pohoria a ich zloženie
  8c. Vlhkosť vzduchu v lese, vertikálne rozdelenie relatívnej vlhkosti v prie-behu dňa
  8d. Klíma SR
  8e. Zrnitosť a jej význam
  8f. Hnednutie, vymývanie solí, iónov, lessivácia, odzolovanie, oglejovanie
  8g. Skupina hydromorfných pôd
  9a. Sopečné tufy a tufity
  9b. Sopečné pohoria Západných Karpát a ich zloženie
  9c. Voda v atmosfére, vnútorný a vonkajší obeh vody, charakteristiky vlhkosti vzduchu
  9d. Klíma Európy
  9e. Kvapalná a plynná zložka pôdy
  9f. Tvorba humusových foriem
  9g. Skupina nivných, antropických a salinických pôd
  10a. Úlomkové sedimentárne horniny, ich zvetraliny, živiny a rozšírenie
  10b. Geologické zloženie kotlín a nížin vývoj štvrtohorných pokryvov v Z. Karpatoch.
  10c. Teplota vzduchu a pôdy v lese, vertikálne rozdelenie teploty v poraste, porovnávanie s holinou, bioklim. význam teploty.
  10d. Kritériá pre posudovanie klimatologického sucha
  10e. Vplyv človeka a stanovištných činiteľov na zásoby a zmeny humusu
  10f. Pôdotvorné podmienky a činnosť človeka
  10g. Skupina ochrických pôd a ranker (= ot. č. 4)
  11a. Organogénne karbonátové horniny (V,D), kaustobiolity a zmiešané sedimenty, zvetrávanie, minerálne živiny a rozšírenie
  11b. Metódy geolog. výskumov a prieskumov (mapovanie, sondovanie, zhotovovanie geol. profilov)
  11c. Denný a ročný chod teploty vzduchu, mráziky - vznik a príčiny
  11d. Klimatogenetické procesy a faktory, typy klímy (OaK, AaH, HaN)
  11e. Názvoslovie a chémia humusu
  11f. Pôdotvorné faktory v SR (=ot. č. 10f)
  11g. Mapy pôd, mapovanie, rozšírenie jednotlivých pôd (= ot. č. 5f)
  12a. Metamorfované horniny, zvetrávanie, rezervy živín (=13a)
  12b. Využitie geol. poznatkov pri pestovaní a ochrane lesa, pri vyhľadávaní stavebných a melioračných surovín.
  12c. Teplotný režim atmosféry, vertikálne zvrstvenie ovzdušia (adiab. a pseudoadiab. deje, tepl. inverzie)
  12d. Pohyb vzduch. hmôt v atmosfére, všeobecná cirkulácia ovzdušia, cyklóna a anticyklóna
  12e. Zloženie, kvantum, premeny organ. zvyškov, pomer C/N, obsah popolovín
  12f. Okysľovanie pôd a jeho tlmenie
  12g. Hnednutie, vymývanie solí, iónov, lessivácia, podzolovanie, oglejovanie (= ot. č. 8f)