Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Vypracované otázky z Teórie štátu

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39292
Posledná úprava
15.01.2012
Zobrazené
1 408 x
Autor:
111posta111
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem štát, teória štátu
Štát je právna inštitúcia, právna forma organizácie spoločnosti.
Štát je verejnoprávna korporácia (združenie), ktorej inštitúcie (štátne orgány a organizácie) ich usporiadanie, funkcie, vzájomné vzťahy, vzťahy k obyvateľstvu a ich práva a povinnosti ustanovuje vnútroštátne i medzinárodné právo.
Vznik a existenciu štátu možno zdôvodniť práve prirodzenou nutnosťou života v spoločnosti spravovanej verejnou mocou. Rozšírenou teóriou o vzniku štátu je učenie o spoločenskej zmluve, ktorá vznikla v 18. storočí a ktorú prijali aj Kant a v súčasnej dobe aj Rawls. Členovia spoločenstva postupujú verejnej autorite väčšiu alebo menšiu časť svojej prirodzenej slobody. K transferu slobody jednotlivca na verejnú štátnu moc dochádza v dôsledku:


a) násilia, násilnej uzurpácii slobody (teória násilia)
- určitá skupina ľudí podmaní určité územie a prinúti obyvateľov prijať ich vládu

b) teória zmluvy – dobrovoľné postúpenie časti svojej zvrchovanej slobody jednotlivca celku (verejnej autorite, štátu) výmenou za ochranu slobody, ktorú si ponechali a tiež výmenou za bezpečnosť, ochranu života, majetku a iné hodnoty, ktoré sa verejná autorita zaviazala ochraňovať na základe práva.
Spoločenskou zmluvou v modernej spoločnosti je vlastne ústava, v ktorej sú zakotvené práva a povinnosti oboch strán.

c) organická teória – štát vznikol postupným organickým začľenovaním kmeňov (predtým rodov) do stále väčšieho administratívneho celku

2. Politická strana, delenie politických strán
Politická strana – je združenie osôb (niekedy aj organizácií), ktoré spája rovnaký politický zámer, rovnaká predstava o usporiadaní spoločnosti a realizácii moci.
Rovnaká predstava o spoločnosti môže mať ideologickú podobu. Cieľom politickej strany je získať podiel na politickej moci.
...

Kľúčové slová:

teória štátu

Štúr

znaky štátu

ombucman

politický systém

deľba moci

štát

súdnictvo

politická stranaObsah:
 • 1. Pojem štát, teória štátu
  2. Politická strana, delenie politických strán
  3. Štát ako politologická a právna entita
  4. Spôsoby nadobudnutia štátneho územia a znaky štátu
  5. Zásady deľby moci, autokracia moci
  6. Funkcie politických strán
  7. Imperatívny mandát, zákaz imperatívneho mandátu
  8. Štátna moc
  9. Priama demokracia a iniciatíva ľudu
  10. Suverenita ľudu a suverenita národa
  11. Inkompatibilita a inelegibilita
  12. Interpretačné doktríny ľudských a občianskych práv
  13. Sekundárne znaky štátu
  14. Legitimita a legalita štátnej moci
  15. Primárne znaky štátu
  16. Negatívne vymedzenie základných práv a slobôd
  17. Systém verejnej služby
  18. Ombucman = verejný ochranca práv
  19. Orgány verejnej moci, výkonnej moci, štátnej správy a samosprávy
  20. Aktívne a pasívne vol.právo, aklamácia
  21. Právomoc a kompetencia štátnych orgánov
  22. Právna ochrana slobody občanov
  23. Politický systém,Politický pluralizmus
  24. Vznik moderných ústav a klasifikacia ústav
  25. Forma vlády ,pojem , druhy
  26. Prezidentská republika a parlamentná republika
  27. Obsah štátu a funkcie štátu
  28. Princíp delby moci
  29. Merit systém verejnej služby
  30. Deľba moci v prezidentskej forme vlády
  31. Volebná kaucia
  32. Parlamentná monarchia a parlamentná republika
  33. Demokracia – pojem a princípy
  34. Lobby (Lobbizmus)
  35. Volebné systémy
  36. Pravidlo majority a limitácie majority v demokracii
  37. Voľný mandát
  38. Participácia na správe vecí verejných v demokraciách
  39. Politický pluralizmus a ekonomický pluralizmus
  41. Deľba moci a koncentrácia moci
  42. Štátne zriadenie
  43. Unitárny štát
  44. Unitárny štát a autonómia
  45. Zložený štát
  46. Policajný štát a právny štát
  47. Idea právneho štátu
  48. Princípy právneho štátu
  49. Zásada impeachmentu
  50. Nadštátne a medzištátne spojenia štátov
  51. Pravica a ľavica v modernom štáte
  52. Nezávislosť súdnictva, záruky sudcovskej nezávislosti:
  53. Práva obvineného podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv
  54. Obyvateľstvo a štátne občianstvo:
  55. Spôsoby nadobudnutia a straty štátneho občianstva
  56. Tvorba práva cestou zákonodarného procesu
  57. Tvorba práva samosprávnymi orgánmi
  58. Dualizmus právneho systému – duálna štruktúra
  59.Teritórium štátu, znaky, nadobudnutia a straty
  60. Miesto súdnictva
  61. Demokratické voľby a volebné právo
  62. Štátny režim a obsah
  63. Právomoci a postavenie parlamentu v modernom štáte
  64. Zásady konania a spravodlivý súdny proces.

  Štúr
  Charakteristika sociálno-ekonomickej situácie na Slovensku v predvečer revolúcie 1848-49
  Spätosť Štúrovej národnej koncepcie so sociálno-politickým programom.
  Ozbrojený boj Slovákov proti maďarskej revolúcii.
  Štúrova filozofia práva
  Kritika uhorského práva a pokrokové prvky Štúrových návrhov.
  Možnosti riešenia podľa diela Slovanstvo a svet budúcnosti
  Skrátená chronológia života a diela
  Odkaz Štúra
  Mikulášske Žiadosti slovenského národa