Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Vypracované otázky z predmetu Sociálne zabezpečenie

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42440
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
1 937 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Štát (definícia), vznik, vývoj, funkcie, miesto sociálneho štátu v sociálnom systéme, základné princípy sociálnej politiky, osobitne poistný princíp, funkcie a nástroje sociálnej politiky.

Štát – je verejnoprávna korporácia, ktorá vznikla a existuje na základe spoločenskej zmluvy (ústavy), vyznačuje sa najvyššou a suverénnou mocou nad štátnym teritóriom, obyvateľstvom, ako aj nad personálnym, vecným a organizačno-normatívnym substrátom
SR vznikla 1.1.1993 po rozpade ČSFR. Na jej vrchole stojí Ústava č. 460/1992 Z.z. Tvorí ju preambula a 9 hláv.
1.9.1992 – schválená v parlamente
3.9.1992 – slávnostne podpísana
1.10.1992 – nadobudla platnosť.- účinná
Ústava – je základný normatívno-právny akt najvyššej právnej sily, ktorý upravuje základy organizácie štátu, jeho formu a štruktúru a zásady vzťahov medzi štátov a občanmi.
Štát, pri výkone svojich funkcií uskutočňuje rôzne druhy politík, ktoré sú pomenované podľa oblastí zamerania napr. hospodárska, finančná politika, ale i politika mimo vlastný štát = zahraničná politika.
...

Kľúčové slová:

štát

sociálny systém

sociálne zabezpečenie

sociálne poistenie

sociálne dávkyObsah:
 • 1. Štát (definícia), vznik, vývoj, funkcie, miesto sociálneho štátu v sociálnom systéme, základné princípy sociálnej politiky, osobitne poistný princíp, funkcie a nástroje sociálnej politiky.
  2. Dualizmus verejného a súkromného práva, definujte jednotlivé oblasti podľa príslušnosti k systému; charakterizujte príčiny právneho dualizmu po vzniku ČSR v roku 1918.
  3. Historický vývoj sociálneho zabezpečenia (najmä obdobie po vzniku moderného sociálneho zabezpečenia), uveďte najvýznamnejšie normy v histórii, garantujúce sociálnu bezpečnosť
  4. Právne garancie sociálnej bezpečnosti občanov a ich riešenie pri sociálnych udalostiach v súčasnosti – vymenujte a charakterizujte (normatívne právne akty, normatívne zmluvy). Sociálne právne vzťahy, právne skutočnosti v sociálnom práve. (25 zákonů a normativních smluv, všeobecná deklarace, vědět nejvíce používatné)
  5. Právne úkony v sociálnom zabezpečení (viď Systém právnych skutočností – rámik č. XI-3 – Prusák, J.; Teória práva Blava 1995).
  6. Charakterizujte sociálne poistenie, zákon o sociálnom poistení, Sociálnu poisťovňu, ako verejnoprávnu inštitúciu, jej poslanie, orgány (financovanie = príjmy, výdavky), platiace subjekty, úloha štátu pri platení (výška a odvod poistného, sankcie za nedodržanie).
  7. Na základe zákona o sociálnom poistení definujte a charakterizujte rozsah sociálneho poistenia (druhy), vymenujte druhy dávok podľa jednotlivých druhov poistení – krátka charakteristika; (nemocenské, důchodové, garanční, jaké dávky se vyplácejí)
  8. Systém nemocenského poistenia zamestnancov, základné právne predpisy, účasť na nemocenskom poistení, vznik a zánik poistného pomeru, dávky nemocen. poistenia (druh, výška, dávková schéma) . (zákon 461, zánik a vznik pojištění, dávky nemocenského pojštění, mateřská).
  9. Základné pramene a systém dávok dôchodkového poistenia, dôchodková schéma, druhy dôchodkov, príslušné subjekty rozhodujúce v dôchodkovom poistení (NPA), sporení (výška a zvyšovanie dôchodkov, výmera dôchodkov); dôchodkové pripoistenie a dôchodkové sporenie ako nástroje dôchodkového zabezpečenia občanov (NPA, ktoré ich legislatívne upravujú).
  10. Úrazové poistenie (úraz, choroba z povolania), platiteľ, druhy dávok, osobitne náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia; vzťah úrazového poistenia a náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.
  11. Garančné poistenie (dôvod), platiteľ poistného, výška, doba, podmienky pre vyplácanie, kto vypláca. Vydajte fiktívne rozhodnutie o poskytovaní dávky z garančného poistenia.
  12. Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok (NPA, druh, výška) a jeho základného nástroja (životného minima), riešenie hmot. núdze (ďalej len HN) v zmysle osobitného zákona – dávky príspevky v HN, započítavanie príjmov pre účely štátnych sociálnych dávok, druhy, výška, výplata, nárok; charakterizujte a poukážte na nesystémové – systémové riešenia.
  13. Charakterizujte tretí pilier, na ktorom stojí sociálna bezpečnosť občanov (sociálna pomoc), jeho vykonávanie najmä zákonom o sociálnych službách, zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, poskytovanie sociálnej pomoci dávkami v hmotnej núdzi a zákona o finančných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poskytnutia.
  14. Genéza vývoja sociálnej pomoci – od zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci k zákonu o sociálnych službách a zákonu o finančných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Subsytém sociálnej pomoci má svoj vývoj. Medzníkom sa stalo prijatie zákona č 195/1998 Zz O sociálnej pomoci s účinnosťou od 1.1.1999.
  15. Charakterizujte obsahové rozdiely legislatívnej úpravy tretieho piliera (sociálna pomoc) do účinnosti zák.č.195/1998 Z.z. a od účinnosti zákona č.448/2008 Z.z. – poukážte na zmeny filozofie jednotlivých zákonov, zdôvodnite ako sa vyvíjala a prečo sa mení sociálna legislatíva.
  16. Sociálne služby(vymedzenie), ich legislatívna úprava, účastníci právnych vzťahov pri poskytovaní soc. služieb, druhy a formy sociálnej služby, registrácia poskytovateľov, financovanie, pôsobnosť obce a VUC pri poskytovaní soc. služieb, konanie vo veciach soc. služieb (hmotná-procesná norma); Vydajte fiktívne rozhodnutie o poskytovaní sociálnej služby.
  17. Kvalifikácia pracovníkov poskytujúcich sociálne služby, akreditácia vzdelávacích programov a akreditácia na odbornú činnosť, NPA, ktoré kvalifikáciu definujú. Vydajte rozhodnutie o priznaní akreditácie na odbornú činnosť.
  18. Oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, posudková činnosť, preukaz, parkovací preukaz, zisťovanie príjmu a majetku; druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu; konanie vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu, pôsobnosť org. štát. správy (najmä úradu PSVaR) pri rozhodovaní. Rozhodnite vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu ŤZP.
  ...